Offentliggjort: 2015-08-19 08:31:31 CEST
Vestjysk Bank A/S
Halvårsrapport

vestjyskBANKs halvårsrapport 2015

Finanstilsynet
NASDAQ OMX Copenhagen A/S


19. august 2015


vestjyskBANKs halvårsrapport 2015

vestjyskBANK realiserer i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 45 mio. kr. Resultatet er ikke tilfredsstillende, men set i lyset af det fortsat høje nedskrivningsbehov, relateret ikke mindst til landbrugets meget bekymrende økonomiske situation med meget lave niveauer for afregningspriser for både mælk og svinekød, anses resultatet dog for acceptabelt og inden for rammerne af ledelsens hidtidige forventninger til 2015.

Bankens basale drift fungerer fortsat godt, og basisresultatet før nedskrivninger på 216 mio. kr. vurderes som tilfredsstillende.

Banken arbejder fortsat på at forbedre de kapitalmæssige forhold, herunder at styrke bankens solvensmæssige overdækning og bankens overdækning i forhold til kravet til egentlig kernekapital.

Sammendrag af vestjyskBANKs resultater i 1. halvår 2015:

 • Resultat før skat på 45 mio. kr. (70 mio. kr. i 1. halvår 2014)
 • Basisindtægter på 495 mio. kr. (564 mio. kr. i 1. halvår 2014), heraf kursreguleringer på 15 mio. kr. (68 mio. kr. i 1. halvår 2014)
 • Omkostningsprocent på 56,5 (52,1 pct. i 1. halvår 2014)
 • Basisresultat før nedskrivninger på 216 mio. kr. (270 mio. kr. i 1. halvår 2014)
 • Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. på 171 mio. kr. (200 mio. kr. i 1. halvår 2014). Nedskrivninger på landbrug udgør den største andel af nedskrivningerne i 1. halvår 2015.
 • Indlånsoverskud på 4,8 mia. kr. ultimo juni 2015 mod et indlånsoverskud på 1,9 mia. kr. ultimo juni 2014
 • Minimumskravene til fortsat bankdrift er henholdsvis 8 pct. (kapitalprocent) og 4,5 pct. (egentlig kernekapitalprocent) af de risikovægtede eksponeringer. Banken har en overdækning på henholdsvis 790 mio. kr. og 527 mio. kr. ultimo juni 2015.
 • Kapitalprocent på 12,5 og et individuelt solvensbehov på 10,5 procent, svarende til en overdækning på 2,0 procentpoint eller til 347 mio. kr. ultimo juni 2015
 • Egentlig kernekapital på 7,5 pct. ultimo juni 2015 mod et opgjort krav på 7,0 pct. Overdækning på 0,5 procentpoint svarende til 84 mio. kr., hvilket er afstanden til kravet om udarbejdelse af en genopretningsplan.
 • Likviditetsmæssig overdækning på 145,3 pct. ultimo juni 2015
 • Forhandlinger med EU Kommissionen om bankens omstruktureringsplan er endnu ikke afsluttede, men banken er via Erhvervs- og Vækstministeriet i løbende dialog med EU Kommissionen. Tidshorisonten for godkendelsesprocessen kendes ikke.

På baggrund af vestjyskBANKs resultater i 1. halvår 2015 fastholder banken forventningerne til 2015 om et basisresultat før nedskrivninger i niveauet 350-400 mio. kr.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til
administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.


Vestjysk Bank A/S

Vagn Thorsager                               Jan Ulsø Madsen
bestyrelsesformand                          adm. bankdirektørVestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk


Selskabsmeddelelse - vestjyskBANKs halvarsrapport 2015.pdf
vestjyskBANKs halvarsrapport 2015.pdf