English Estonian
Avaldatud: 2021-04-16 08:00:00 CEST
Baltika
Kvartaliaruanne

BALTIKA AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED, ESIMENE KVARTAL 2021

BALTIKA AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED, ESIMENE KVARTAL 2021

Baltika Grupp lõpetas esimese kvartali 1 655 tuhande euro suuruse puhaskahjumiga. Eelmise aasta sama perioodi kahjum oli 2 603 tuhat eurot. See on paranemine 958 tuhande euro võrra vaatamata sellele, et 2020 esimene kvartal oli COVID-19 pandeemia poolt mõjutatud ainult vähem kui ühes kuus võrrelduna selle aastaga.  

Grupi esimese kvartali müügitulu oli 2 132 tuhat eurot, vähenedes 65% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Jaemüük vähenes esimeses kvartalis 78%. Peamine põhjus müükide languses oli COVID-19 teine laine ja Läti ning Leedu piirangud kogu perioodil ja Eestis täielik poodide sulgemine alates 11. märtsist. Samal ajal e-pood näitas väga head tulemust ja müük kasvas 89%.   

Kvartali brutokasum oli 873 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1 874 tuhande euro võrra (1 kv 2020: 2 747 tuhat eurot) proportsioonis müügi vähenemisega. Ettevõtte brutokasumi marginaal oli esimeses kvartalis 40,9%, mis on 3,9 protsendipunkti võrra madalam eelmise aasta esimese kvartali marginaalist (1 kv 2020: 44,8%). Brutokasumi marginaali vähenemine on tingitud peamiselt sellest, et Eesti turg oli avatud ja müügid kõrgemad jaanuaris ja veebruaris, mis on  kõikide jaekaupmeeste jaoks allahindluste periood ja eesmärgiks oli seatud  vähendada  eelnevate aastate kollektsioonidega seotud varu ja suurendada Grupi rahavoogu suuremate allahindlustega.  

Grupi turustus- ja üldhalduskulud olid esimeses kvartalis 2 636 tuhat eurot, vähenedes 47% ehk 2 356 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Üle 70% vähenenud kuludest on seotud jaeturu kulude vähenemisega. Peakontori turustus- ja üldhalduskulud on vähenenud veelgi 396 tuhande euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kuna enamus muutuseid peakontoris leidsid aset  peale 2020. aasta esimest kvartalit.  

Eelmise aasta pandeemia, millega kaasnes poodide sulgemine vaid mõneks kuuks esimeses kvartalis, ei ole midagi võrreldes sellega, mis toimus turgudel sellel aastal, kui pool turust (Läti ja Leedu) olid suletud alates detsembri 2020 keskpaigast. Lisaks, kõik Eesti tavapoed olid täielikult kinni alates 11. märtsist samas kui mõningad piirangud olid paigas juba oluliselt varem. Sellegi poolest, vaatamata sellele ootamatule ja raskele ärisituatsioonile, jõudis Baltika finantsstabiilsesse seisu täpselt õigeks ajaks ja tegeles ennetavalt varude juhtimisega püsimaks heas finantspositsioonis (vaid 66 tuhat eurot on kasutatud 3 000 tuhat eurot arvelduskrediidi limiidist) vaatamaks tulevikku, kui tavapoed avatakse ja saab näidata Ivo Nikkolo rõivakollektsiooni ja aksessuaare. 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 31.03.202131.12.2020
VARA  
Käibevara  
Immateriaalne põhivara609597
Põhivara kokku10 03411 255
VARA KOKKU14 24616 477
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused347252
Rendikohustis 3 139 3 127
Võlad hankijatele ja muud kohustused3 4793 019
Lühiajalised kohustused kokku6 9596 398
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused883874
Rendikohustis5 3416 493
Pikaajalised kohustused kokku6 2247 367
KOHUSTUSED KOKKU                                                  13 189             13 765
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital nimiväärtuses5 4085 408
Reservid3 9313 931
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)-6 627-6 250
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-1 655- 377
OMAKAPITAL KOKKU1 0572 712
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU14 24616 477

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne

 1 kv 20211 kv 2020
   
   
Müügitulu2 1326 137
Müüdud kaupade kulu        -1 259        -3 390
Brutokasum8732 747
   
Turustuskulud-2 141-4 200
Üldhalduskulud-495-792
Muud äritulud (-kulud)            234              37
Ärikasum (-kahjum)-1 529-2 474
   
Finantskulud           -126           -266
Kasum (-kahjum) enne maksustamist-1 655-2 603
   
Tulumaks00
   
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-1 655-2 603
   
   
Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist-0,03-0,05
   
Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist-0,03-0,05

 

Flavio Perini
Juhatuse esimees, tegevjuht
flavio.perini@baltikagroup.com 

 

ManusBaltika I kv 2021.pdf