English Lithuanian
Paskelbta: 2023-05-15 17:05:00 CEST
Novaturas
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Akcinės bendrovės „Novaturas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

2023 m. birželio 6 d. akcinės bendrovės „Novaturas“, kodas 135567698, buveinė registruota adresu A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo vieta – J. Jasinskio g. 16 C, Vilniuje, Konferencijų centre, salėje B, Vilnius, Lietuva. Susirinkimo laikas 10.00 val. (akcininkų registracijos pradžia – 09.00 val., pabaiga – 09.45 val.).

Susirinkimo apskaitos diena – 2023 m. gegužės 30 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba, kurios 2023 m. gegužės 15 d. sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė ir svarstomų klausimų sprendimų projektai*:

 1. Bendrovės 2022 m. konsoliduotasis metinis pranešimas;
 2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2022 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio;
 3. Bendrovės 2022 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotojo finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
 4. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai;
 5. Sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 6. Sprendimas dėl Bendrovės įstatų pakeitimo;
 7. Bendrovės valdybos rinkimas;
 8. Atlygio valdybos nariams tvirtinimas, sutarčių esminių sąlygų su valdybos nariais dėl veiklos valdyboje tvirtinimas;
 9. Bendrovės audito įmonės rinkimas 2023-2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;
 10. Bendrovės audito įmonės UAB „Deloitte Lietuva“ audito paslaugų papildomų apmokėjimo sąlygų nustatymas už 2021-2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimą.

*Svarstomų klausimų sprendimų projektai pateikiami priede prie šio pranešimo.

...

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,03 euro, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 7 807 000 akcijas.
Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000131872.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu vygantas.reifonas@novaturas.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 12.00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com, meniu punkte „Investuotojams“. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos 16.00 valandos iki Susirinkimo, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu arba elektroniniu paštu vygantas.reifonas@novaturas.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar Susirinkimo metu turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, taip pat papildomus kandidatus į Bendrovės valdybos narius. Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenį – asmens kodą, siunčiant Bendrovei registruotu paštu arba pateikiant pasirašytinai. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com, meniu punkte „Investuotojams“.

Akcininkai, atvykę į akcinės bendrovės „Novaturas“ Vilniaus filialą, adresu J. Jasinskio 16C Vilniuje, ar Bendrovės  tinklalapyje www.novaturasgroup.com, meniu punkte „Investuotojams“ galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, įskaitant pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrą akcijų skaičių ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičių visuotinio akcininkų Susirinkimo sušaukimo dieną, sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

Remiantis Bendrovės įstatais, nesusidarius kvorumui, bus rengiamas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris planuojamas 2023 m. birželio 21 d.  (susirinkimo pradžia – 9.00 val.) adresu Jasinskio g. 16 C, Vilniuje, Konferencijų centre, salėje B. Pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu bus svarstomi neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimai Bendrovės įstatų numatyta tvarka.

 Pridedama:

 1. Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai;
 2. Bendrasis balsavimo biuletenis;
 3. AB „Novaturas“ 2022 m. finansinės ataskaitos;
 4. Bendrovės su valdybos nariais sudaromų sutarčių esminės sąlygos dėl veiklos valdyboje.

Kontaktai:
Vygantas Reifonas

Finansų direktorius
J. Jasinskio g. 16C, Vilnius, Lietuva
Tel. +370 687 21603
El. paštas: vygantas.reifonas@novaturas.lt

Priedai1. Susirinkimo darbotvarke ir sprendimu projektai.pdf
2. Bendrasis balsavimo biuletenis.pdf
3.1. ESEF_2022.zip
3.2. Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
3.3. Novatours Group FS Y22.pdf
3.4. LT_Rezultato skirtumo paaiskinimas.pdf
4. Bendroves su valdybos nariais sudaromu sutarciuu esmines salygos del veiklos valdyboje.pdf