English Lithuanian
Paskelbta: 2021-04-30 15:51:15 CEST
Snaige
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Snaigė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2021 m. balandžio 30 d. įvyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkime priimti sprendimai:
1 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas;
Susipažinta (išklausyta) AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas, akcininkai patvirtino atlygio ataskaitą;
2 darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2020 m. bendrovės finansines ataskaitas;
Susipažinta (išklausyta) auditoriaus išvada apie 2020 m. bendrovės finansines ataskaitas;
3 darbotvarkės klausimas: 2020 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
Patvirtintas 2020 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
4 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
Patvirtintas AB „Snaigė“ 2020 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:

Straipsniai EUR
   
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje (11 383 949)
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 1 030 445
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje (10 353 504)
Pervedimai iš rezervų 946 161
tikslinės paskirties  (savų akcijų įsigijimui) -----------
Pervedimai iš privalomojo rezervo 646 161
Paskirstytinas pelnas (9 407 343)
Pelno paskirstymas: 673 581
į įstatymo numatytus rezervus 673 581
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje (10 080 924)

Priedas: AB „Snaigė“ konsoliduotos ir bendrovės 2020 m. finansinės ataskaitos, metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206

PriedasAB Snaige finansiniu ataskaitu rinkinys_Auditoriaus isvada_Metinis pranesimas_Socialines atsakomybes ataskaita uz 2020 m.pdf