Paskelbta: 2020-04-09 08:30:00 CEST
INVL Baltic Real Estate
Pranešimas apie esminį įvykį

„INVL Baltic Real Estate“ akcininkai pritarė siūlymui skirti dividendus už 2019 metus bei pritarė steigimo dokumentų pakeitimui bei akcijų išpirkimui

2020 m. balandžio 9 d. įvykęs eilinis SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate" (toliau – „INVL Baltic Real Estate" arba Bendrove) akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pritarti 1,55 EUR dividendų akcijai skyrimui už 2019 metus (bendra dividendams skiriama suma už 2019 m. sudaro 20,383 mln. EUR).

Bendrovė pažymi, kad dividendai bus išmokėti bei dividendų mokėjimo tvarka už 2019 m. paskelbta per mėnesį nuo vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo, patvirtinusio sprendimą skirti dividendus. Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2020 m. balandžio 24 d. pabaigoje), bus akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkais.

Pirmoji diena be teisių (angl. ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate ISIN kodas LT0000127151, akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2019 metus, yra 2020 m. balandžio 23 d.

Taip pat Bendrovės akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu pritarė Dividendų mokėjimo politikos keitimui, numatant, kad dividendams būtų skiriama 0,09 EUR akcijai suma.

Bendrovė pažymi, kad Bendrovės akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pritarti Bendrovės įstatų pakeitimams bei patvirtino naują įstatų redakcijos projektą. Įstatai bus pakeisti gavus Lietuvos banko pritarimą įstatų pakeitimams. Taip pat, atsižvelgiant į siekį tobulinti bendrovės veiklą ir optimizuoti bendrovės veiklos sąnaudas, akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą dėl Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėjo iš AB SEB banko keitimo į AB Šiaulių banką bei patvirtino naują depozitoriumo paslaugų sutartį. Depozitoriumo paslaugų teikėjas bus pakeistas tik gavus Lietuvos banko pritarimą depozitoriumo paslaugos teikėjo pakeitimui bei naujam depozitoriumo paslaugų sutarties projektui.

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės akcininkų susirinkimas priėmė sprendimus iš esmės pakeisti bendrovės steigimo dokumentus ir depozitoriumo paslaugų teikėją, Bendrovė, siekdama užtikrinti atitikimą teisės aktų reikalavimams, suteiks galimybę akcininkams, nepritarusiems bent vienam iš minėtų sprendimų bei nedalyvavusiems akcininkų susirinkime, pateikti turimas Bendrovės akcijas išpirkimui. Pažymėtina, kad apie akcijų išpirkimo pradžią Bendrovė praneš atskirai – po Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ sprendimo.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
         Vytautas Bakšinskas
         El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com