Avaldatud: 2021-02-25 08:30:00 CET
Tallink Grupp
Kvartaliaruanne

AS-i Tallink Grupp 2020 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud IV kvartali vahearuanne

Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern“) vedasid 2020. majandusaastal (1. jaanuar – 31. detsember) kokku 3 732 102 reisijat, mida on 62% võrra vähem kui 2019. aastal. Veetud kaubaveoühikute arv langes 5,2% võrra võrreldes eelmise majandusaastaga. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu oli 442,9 miljonit (2019: 949,1 miljonit eurot). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 8,0 miljonit eurot (2019: 171.1 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 108,3 miljonit eurot või 0,16 eurot aktsia kohta (2019: 49,7 miljonit eurot või 0,07 eurot aktsia kohta).

Koroonaviiruse haiguse mõju (Covid-19) ja reisipiirangud
2020. majandusaasta tegevustele ja tulemustele avaldasid ulatuslikku mõju Covid-19 kaasnenud olukord, rahvusvahelised reisipiirangud ning reisimist mittesoosiv kommunikatsioon ametivõimudelt. Sõidugraafikute muudatuste tõttu vähenes reiside arv 20% võrra ning mõju avaldasid laevade maksimaalsele täituvusele sätestatud piirangud.

Kõikidele liinidele kehtisid märtsist kuni juunini ning taas alates septembrist reisipiirangud. Olgugi, et piirangud enamustel turgudel olid suvekuudel leebemad, kehtisid Rootsiga seonduvad rahvusvahelist reisijatevedu puudutavad piirangud alates märtsist 2020. Suve jooksul suunati laevu paindlikult ümber teistele liinidele ning tehti erinevaid erikruiise. Alates detsembri keskpaigast opereerib Kontsern shuttle ja kaubaveo laevadega Eesti-Soome vahelistel liinidel, Turu-Stockholm liinil ja Paldiski-Kapellskär kaubaveoliinil ning teiste liinide ja laevade opereerimine on peatatud.

2020. aastal kehtisid mitmed muutused äritegevuses:

 • Alates 2020 aasta märtsi keskpaigast peatati Tallinn-Stockholmi, Riia-Stockholmi ja Helsingi-Stockholmi liinide igapäevane opereerimine.
 • Tallink City Hotel oli suletud alates märtsist 2020 ning Riia hotell oli suletud alates oktoobrist 2020.

Aasta jooksul suunati laevu paindlikult teistele liinidele.

 • Kruiisilaev Victoria I suunati ajutiselt Tallinn-Helsingi liinile alates juunist kuni hilise detsembrini. Laev tegi ka mitmeid erikruiise erinevatesse sihtkohtadesse. Samuti tegi kruiisilaev sügisel nädalasi edasi-tagasi reise Tallinn-Stockholmi-Riia liinil.
 • Suvehooajal ning kuni septembri lõpuni tegi kruiisilaev Baltic Queen erikruiise Tallinnast Mariehamni ja Tallinnast Turusse. Lisaks tegi kruiisilaev ka erakorralisi edasi-tagasi reise Tallinn-Stockholm ja Helsingi-Riia liinil.
 • Alates märtsi keskpaigast kuni aprilli keskpaigani oli shuttle-laev Star ajutiselt suunatud Paldiski-Sassnitz liinile.
 • Kevadel tegi kruiisilaev Romantika erakorralisi edasi-tagasi reise Riia-Stockholmi liinil kaubavedude liikumise tagamiseks. Suvehooajal kuni septembri lõpuni tegi kruiisilaev erikruiise Riiast Mariehamni ja Riiast Helsingisse.
 • Kruiisilaev Isabelle opereeris ajutiselt Paldiski-Kapellskär liinil juunist oktoobrini.
 • Kruiisilaev Silja Serenade opereeris suvehooaja jooksul Helsingi-Riia liinil.
 • Kruiisilaev Silja Symphony tegi juulist kuni oktoobri lõpuni erikruiise Stockholmist Visbysse ja Stockholmist Härnösandi.

Eesti-Soome liinide shuttle-laev Megastar ning kaubalaev Seawind, Paldiski-Kapellskäri liini kaubalaev Regal Star ning Turu-Stockholmi liini kruiisilaevad Baltic Princess ja Galaxy opereerisid oma tavapärastel liinidel. Shuttle-laev Star jätkas Tallinn-Helsingi liinil opereerimist mai keskpaigast. 2020. aasta juulist alates opereerib Paldiski-Kapellskär liinil lisaks kaubalaevale Regal Star ka kaubalaev Sailor.

Personali puudutavad muudatused
Covid-19-st põhjustatud olukorra tõttu kehtisid 2020. aastal järgmised personali puudutavad muudatused:

 • Kevadel oli kogu Läti ja Eesti personali töökoormus ja töötasu vähendatud 70%-le vastavalt kaheks ja kolmeks kuuks;
 • Sügisel vähendati osaliselt Eesti personali töökoormus ja töötasu 70%-le kuni 2021. aasta kevadeni;
 • enamus Soome personalist olid ajutiselt koondatud, v.a töötajad, kes täitsid ülesandeid;
 • Rootsi personali töökoormus oli vähendatud varieeruvas ulatuses;
 • reorganiseerimine ja kollektiivsed koondamised puudutasid nii kalda- kui ka merepersonali kõikidel turgudel.

Tulenevalt erinevast tööseadusandlusest Kontserni tegutsemisriikides, sai kõige efektiivsemalt reageerida ärikeskkonnas toimunud muudatustele Soome lipu all opereerivatel laevadel. Olukord tööjõu vähendamisega on kõige keerulisem Eestis ja Lätis, kuna seadusandlus ei näe ette palgata puhkusele saatmise võimalust selliselt, et töötajatele rakenduksid ka teised toetusmeetmed. Sellest tulenevalt algatati aeganõudev koondamisprotsess esmalt Eestis ja Lätis kuid viid hiljem läbi ka Soomes ja Rootsis. Protsesside tulemusena koondati osad tugifunktsioonid Eestisse.

Äritegevuse ja personali puudutavate muudatuste, sealhulgas kollektiivsete koondamisprotsesside tulemusena, vähenes aasta lõpus töötajate arv võrreldes aasta algusega 3 040 võrra. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenesid töötajate keskmine arv aasta jooksul ning töötajate arv aasta lõpu seisuga, vastavalt 16,0% ja 42,0%.

Toetusmeetmed
2020. aasta teises kvartalis kasutas Kontsern riikide pakutud ajutisi töötasu kompenseerimise abimeetmeid.

2020. aasta teises kvartalis kiitis Eesti Vabariigi Riigikogu heaks seaduse muudatuse, millega vabastati laevad alates 2020. aasta aprillist kaheteistkümneks kuuks veeteetasu maksmise kohustusest. Veeteetasu maksmise kohustusest vabastamise mõju 2020. aastal oli kokku 3,4 miljonit eurot.

Kontsern on aasta jooksul saanud kõikide koduturgude erinevate riigiabi toetuste näol otseseid rahalisi toetusi kokku netosummas 36,6 miljonit eurot.

Tegevused likviidsuse parandamiseks
30. juulil 2020 otsustas aktsionäride üldkoosolek 2019. majandusaasta puhaskasumist dividende mitte maksta.

Covid-19 olukorra põhjustatud likviidsusprobleemide leevendamiseks lubati Kontserni ettevõtetel maksude tasumist edasi lükata. Aasta lõpu seisuga ulatus edasilükatud maksukohustus 5,4 miljoni euroni, mille tasumine toimub kuni 2021. aasta sügiseni.

Aasta jooksul pidas Kontsern läbirääkimisi nii olemasolevate kui uute finantsinstitutsioonidega laenude eritingimuste leevendamise, 2020. aastal maksmisele kuulunud põhiosamaksete edasilükkamise ja uute laenude osas. Tulenevalt nendest tegevustest paranes Kontserni likviidsus oluliselt.

Müügitulu ja segmendid
2020. aastal vähenes Kontserni kogu müügitulu 506,2 miljoni euro võrra 442,9 miljoni euroni. 2019. aastal oli Kontserni kogu müügitulu 949,1 miljonit eurot ning 2018. aastal 949,7 miljonit eurot.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) vähenes 483,0 miljoni euro võrra 400,2 miljoni euroni. Reisijateveole ja kõikide liinide segmendi tulemile avaldas märkimisväärset mõju jätkuv Covid-19 viirusest tulenev olukord ning kehtestatud reisipiirangud. 

2020. aastal vedas Kontsern Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel kokku 2,4 miljonit reisijat, mida on 52,3% võrra vähem eelmisest aastast. Liinidel veetud kaubaveoühikute maht suurenes 1,0% võrra. Eesti-Soome segmendi müügitulu vähenes 153,5 miljoni euro võrra ja oli 200,4 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes 77,0 miljoni euro võrra 3,5 miljoni euroni. Eesti-Soome liinide tulemused sisaldavad ka Tallinn-Turu, Tallinn-Mariehamn ja Paldiski-Sassnitz liinide opereerimist.

Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide müügitulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 194,9 miljoni euro võrra 149,5 miljoni euroni ja segmendi tulem vähenes 80,7 miljoni euro võrra -53,9 miljoni euroni. Soome-Rootsi liini tulemused sisaldavad ka Helsingi-Riia liini opereerimist ning erikruiise Stockholmist Visbysse ja Härnösandi.  

Eesti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 77,4 miljoni euro võrra ja oli 34,9 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes 22,6 miljoni euro võrra -17,9 miljoni euroni. Eesti-Rootsi liinide tulemused kajastavad Paldiski-Kapellskäri liini opereerimist ning Tallinn-Stockholmi liini piiratud opereerimist.

Läti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 57,1 miljoni euro võrra ja oli 15,4 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes 18,1 miljoni euro võrra ja oli -17,5 miljonit eurot. Läti-Rootsi liini tulemused kajastavad Riia-Stockholmi liini piiratud opereerimist ning erikruiise Riiast Helsingisse ja Mariehamni.

Muu segmendi müügitulu vähenes kokku 28,5 miljoni euro võrra ja oli 45,2 miljonit eurot. Languse tingisid peamiselt märkimisväärselt langenud majutuse müük ning väiksem hotellides pakutavate teenuste tulu. Segmendi müügitulule avaldasid positiivset mõju kasv veebipoe müügitulus, Burger King restoranide avamine ning tulu sildumisteenuse osutamisest Tallinna Vanasadamas.

Kasum
2020. aastal vähenes Kontserni brutokasum eelmise aastaga võrreldes 240,3 miljoni euro võrra ja oli -43,5 miljonit eurot. Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) vähenes 163,1 miljoni euro võrra ja oli 8,0 miljonit eurot.

Kontserni tegevustulemit mõjutasid 2020. aastal peamiselt järgmised asjaolud:

 • Tegevuskulude oluline vähendamine, sealhulgas koondamiste, toetusmeetmete ja palgavähenduste tulemusena saavutatud oluline personalikulude vähenemine;
 • ühekordsete koondamiskulude negatiivne mõju summas 9,0 miljonit eurot, mille positiivne finantsmõju ilmneb 2021. aastal;
 • erinevate riikidelt saadud otseste rahaliste toetuste positiivne mõju netosummas 36,6 miljonit eurot;
 • Eesti veeteetasude maksmise kohustusest vabanemise positiivne mõju summas 3,4 miljonit eurot.

Kontserni varade amortisatsioonikulu kasvas eelmise aastaga võrreldes 4,4 miljoni euro võrra ja oli 100,7 miljonit eurot.

Netofinantskulud suurenesid eelmise aastaga võrreldes 0,2 miljoni euro võrra 17,8 miljoni euroni. Näitaja sisaldab intressikulu langust 0,3 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning 0,5 miljon eurot kahjumit valuutakursside muutusest

Kontserni auditeerimata puhaskahjum oli 2020. majandusaastal 108,3 miljonit eurot ehk 0,162 eurot aktsia kohta. 2019. aastal oli puhaskasum 49,7 miljonit eurot ehk 0,074 eurot aktsia kohta võrreldes 2018. aasta puhaskasumiga suuruses 40,0 miljonit eurot ehk 0,060 eurot aktsia kohta.

Investeeringud
2020. majandusaastal moodustasid Kontserni investeeringud kokku 100,1 miljonit eurot. Valdav osa investeeringutest ehk 61,8 miljonit eurot oli seotud uue shuttle-laeva MyStar ehitusega ning uue ro-pax laeva Sailor ostuga suuruses 8,5 miljonit eurot.

Investeeringuid tehti ka laevade tehnilisse hooldusesse ning energiatõhususe ja heitmete vähendamisega seotud projektide lõpule viimiseks. Tulenevalt muutunud majanduslikust olukorrast ning laevade operatsioonide peatamisest olid laevadega seotud investeeringud viidud miinimumini ning teostati vältimatuid hooldus- ja remonditöid.

Lisaks tehti investeeringuid veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide ning teiste administratiivsüsteemide arendamisse. Samuti seoses Burger King restoranide avamisega.

2020. majandusaasta IV kvartali tulemused
2020. majandusaasta neljandas kvartalis (1. oktoober – 31. detsember) vähenes Kontserni müügitulu 147,1 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli 79,3 miljonit eurot.

Müük laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes vähenes 96,2 miljoni euro võrra, piletimüük vähenes 35,5 miljoni euro võrra ning 12,6% võrra väiksema veetud kaubaühikute hulga tõttu vähenes kaubaveomüük 8,1 miljoni euro võrra.

Neljanda kvartali auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) vähenes 32,2 miljoni euro võrra 1,2 miljoni euroni ja auditeerimata puhaskahjum oli 26,9 miljonit eurot.

2020. majandusaasta finantstulemusi mõjutasid järgnevad asjaolud:

 • Muudatused laevade ja hotellide opereerimises Covid-19 olukorra ning reisipiirangute tõttu;
 • ühekordsete koondamiskulude negatiivne mõju summas 3,9 miljonit eurot;
 • erinevate riikidelt saadud otseste rahaliste toetuste positiivne mõju netosummas 14,7 miljonit eurot.

Dividendid
Tulenevalt halvenenud ärikeskkonnast ning ettevõtte pikaajalisi huve silmas pidades teeb juhatus otsuse 2020. majandusaasta eest dividende mitte maksta.

Finantsseisund
Kontserni netovõlg suurenes neljandas kvartalis 138,3 miljoni euro võrra ja oli kokku 677,3 miljonit eurot (539,0 miljonit eurot 31. detsembril 2019). Netovõla ja EBITDA suhe oli neljanda kvartali lõpu seisuga 84,2 (31. detsembril 2019 3,1).

Neljanda kvartali lõpus moodustasid Kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 147,1 miljonit eurot (128,9 miljonit eurot 31. detsembril 2019).

31. detsembril 2020 oli Kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 27,8 miljonit eurot (38,9 miljonit eurot 31. detsembril 2019) ja kasutamata krediiti 119,3 miljonit eurot (90,0 miljonit eurot 31. detsembril 2019).

Majanduskeskkond
Kontsern peab oma koduturgudeks Soomet, Rootsit, Eestit ja Lätit. Kontsern on kõige tundlikum Soome majandusolude arengute suhtes. Kontserni mõjutavad olulisel määral ka arengud Eesti ja Rootsi majanduskeskkonnas. 2020. aasta neljandas kvartalis domineeris majanduskeskkonda Covid-19 pandeemia teine laine ning sellest tulenevad piirangud rahvusvahelisele reisimisele.

Hoolimata Soome ja Rootsi tarbijate kindlustunde stabiliseerumisest püsis nõudlus reisimisele aga erinevate takistavate tegurite tõttu madal. Rahvusvahelised reisimise piirangud ja vähenenud lennuliiklus tähendas ka väljastpoolt koduturge tulevate reisijate nõudluse sisulist puudumist ning tulenevalt riiklikest reisimise ja piiriületuse piirangutest oli Rootsi liinidel võimalik osutada sisuliselt vaid rahvusvahelist kaubaveo teenust.

Kaubaveo turul läks neljandas kvartalis reisijate ärist mõnevõrra paremini, mida toetas ettevõtete kindlustunde taastumine kõigil koduturgudel. Siiski osutas kaubaveoturul valitsev tihe hinnakonkurents rohkelt väljakutseid, millest tingituna langesid nii üldine kaubaveoühikute arv kui ka keskmine ühikutulu.

Kuigi paindlikum seadusandlus võimaldas varasemalt Soome ja Rootsi töötajatel olla ajutiselt koondatud, erinevalt Kontserni Eesti ja Läti ettevõtetes toimunud ulatuslikest koondamisprotsessidest, alustas Kontsern tulenevalt majanduskeskkonna püsivalt nõrgast väljavaatest ning pärast läbirääkimisi ametiühingutega neljandas kvartalis mahuka koondamisprotsessiga ka oma Soome ja Rootsi organisatsioonides.

2020. aasta neljandas kvartalis vähenes eurodes mõõdetud kütuse hind aastatagusega võrreldes keskmiselt 37%. Sama perioodiga võrreldes langes Kontserni kütusekulu 50%. Lisaks turuhinna langusele mõjutasid kütusekulu ka muudatused sõidugraafikutes ning turuhinnast kõrgemal tasemel tehtud hinna fikseerimise kokkulepe.

Lähitulevikus on peamised riskid seotud eelkõige Covid-19 globaalsete ja piirkondlike arengutega, sellega seotud reisimise ja muu majandusliku tegevuse piirangutega, majandusliku kahju ning negatiivse mõju ulatusega kohalikule ja rahvusvahelisele kaubandusele.

Sündmused IV kvartalis
Uue shuttle-laeva MyStar ettemaks
Uue shuttle-laeva ettemaksu viimane osamakse summas 12,4 miljonit eurot tasuti 2020. aasta neljandas kvartalis. Laeva valmimine ning üleandmine on planeeritud 2022. aasta algusesse ning MyStari saabumine muudab Tallinn-Helsingi liini Tallinki esimeseks liiniks, mida opereerivad ainult keskkonnasõbralikud LNG jõul töötavad laevad.

Muudatused laenulepingutes
27. novembril 2020 allkirjastasid Tallink Silja OY ja Põhjamaade Investeerimispank käibekapitali laenulepingu. Laenulimiidi ulatus on 100 miljonit eurot ning laen on lubatud kasutusse võtta 10-40 miljoni euro suuruste osade kaupa. Laen kannab Euriboril baseeruvat muutuvat intressimäära ja on tagasimaksete lõpptähtajaga neli aastat.

Laenu tagatiseks on hüpoteegid laevade Megastar ja Baltic Queen olemasolevate kreeditoride taga olevale järjekohtadele ja AS-i Tallink Grupp garantii. Soome Vabariigi valitsus on andnud Põhjamaade Investeerimispanga kasuks riigipoolse garantii.

Suuremahuline reorganiseerimine
2020. aasta oktoobris ning novembris toimusid läbirääkimised Kontserni Soome ja Rootsi äriühingute poolt koostöös ametiühingute esindajatega. Läbirääkimiste tulemusena leidsid aset muudatused organisatsiooni struktuuris, koondamised, töötundide vähendamine ning ajutised koondamised.

Kvartali vältel leidsid aset ka täiendavad koondamised kõikidel koduturgudel, mis puudutasid nii kalda- kui ka merepersonali.

Burger King restoranide avamine
Kvartali jooksul avati esimesed restoranid Lätis ja Leedus ning üks restoran Tallinna vanalinnas.

Tallink Hotel Riga tegevuse peatamine
Tallink Hotel Riga tegevus peatati alates 18. oktoobrist 2020. Hotell on suletud kuni 2021. aasta kevadeni, kui tegevuskeskkond ei parane varem.

Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade
Burger King restoranide avamine
2021. aasta jaanuaris avati teine Burger Kingi restoran Lätis. Kontsern jätkab ettevalmistustega uute Burger Kingi restoranide avamiseks.

Tulud
Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad. Tegevuse kõrghooaeg on suvi. Juhatuse hinnangul, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemustel, teenib Kontsern valdava osa oma tuludest ja kasumist suvekuudel (juunist augustini).

Tulenevalt Covid-19 põhjustatud oluolukorra jätkumisest on tulude teenimise väljavaade muutunud ebakindlaks ning sõltub suuresti välistest teguritest nagu vaktsineerimisprotsessi arengud, riikide otsustest nii reisipiirangute kaotamise ajastuse osas, reisiliikluse lubamisest ning niisamuti turu taastumise pikkusest.

Uurimis- ja arendusprojektid
Tallink Grupp AS-il ei ole hetkel käsil märkimisväärseid teadus- ja arendusprojekte. Kontsern otsib igapäevaselt võimalusi tegevuse laiendamiseks ja ettevõtte tulemuste parandamiseks.

Kontsern otsib pidevalt innovaatilisi võimalusi oma laevade ja ka reisijateala tehnoloogiate uuendamiseks, et parandada ettevõtte üldisi majandustulemusi tänapäevaste lahenduste abil. Viimased tehnilised projektid keskenduvad laevade CO-2 jalajälje vähendamise lahendustele.

Riskid
Mitmesugused riskid võivad Kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada. Sellised riskid pole aga ainsad võimalikud ohud. Kontserni võivad mõjutada ka riskid ja asjaolud, mida praegu peame ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mille järjestus ei väljenda nende realiseerumise tõenäosust ega võimalikku mõju Kontserni äritegevusele:

 • Covid-19-st põhjustatud olukord ja arengud
 • riiklikud piirangud ettevõtlusele
 • õnnetused, katastroofid;
 • makromajanduslikud sündmused;
 • õigusaktide muudatused;
 • suhted ametiühingutega;
 • kütusehindade ja intressimäärade tõus;
 • turu- ja kliendikäitumine


Põhinäitajad

Perioodi kohtaIV KV 2020IV KV 2019Muutus %
Müügitulu (miljonites eurodes)79.3226.4-65.0%
Brutokahjum/-kasum (miljonites eurodes)-18.439.1-147.0%
EBITDA¹ (miljonites eurodes)1.233.4-96.5%
EBIT¹ (miljonites eurodes)-24.29.0-369.6%
Aruandeperioodi puhaskahjum/-kasum (miljonites eurodes)-26.95.5-590.5%
    
Amortisatsioon (miljonites eurodes)25.424.53.7%
Investeeringud¹ ²(miljonites eurodes)4.810.0-52.0%
Aktsiate kaalutud keskmine arv669,882,040669,882,0400.0%
Kahjum/kasum aktsia kohta¹-0.0400.008-590.5%
    
Reisijate arv462,8592,280,805-79.7%
Kaubaveoühikute arv81,86193,645-12.6%
Keskmine töötajate arv4,7077,197-34.6%
    
Perioodi lõpu seisuga31.12.202030.09.2020Muutus  %
Varad kokku (miljonites eurodes)1,516.21,542.9-1.7%
Kohustused kokku (miljonites eurodes)801.9801.40.1%
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)705.1671.25.1%
Netovõlg¹ (miljonites eurodes)677.3640.55.7%
Netovõla ja EBITDA suhe¹84.215.9429.9%
Omakapital kokku (miljonites eurodes)714.3741.5-3.7%
Omakapitali määr¹ (%)47%48% 
    
Lihtaktsiate arv669,882,040669,882,0400.0%
Omakapital aktsia kohta¹1.071.11-3.7%
    
Suhtarvud¹IV KV 2020IV KV 2019 
Brutokahjumi/-kasumi marginaal (%)-23.2%17.3% 
EBITDA marginaal (%)1.5%14.8% 
EBIT marginaal (%)-30.5%4.0% 
Puhaskahjumi/-kasumi marginaal (%)-33.9%2.4% 
    
ROA (%)-6.1%4.8% 
ROE (%)-14.1%6.0% 
ROCE (%)-7.2%5.7% 

1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusest
Aktsiakasum: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutokasumi marginaal: brutokasum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum/(koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA

 

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodesIV KV 2020IV KV 201912K
2020
12K
2019
Müügitulu (lisa 3)79,295226,375442,934949,119
Müüdud kaupade ja teenuste kulud
-97,658-187,305-486,388-752,234
Brutokahjum/-kasum
-18,36339,070-43,454196,885
     
Müügi- ja turunduskulud
-7,289-16,365-37,817-67,727
Üldhalduskulud
-13,301-14,375-48,391-56,783
Muud äritulud
14,97472337,3392,599
Muud ärikulud
-205-83-298-106
Kahjum/kasum äritegevusest
-24,1848,970-92,62174,868
     
Finantstulud (lisa 4)041995
Finantskulud (lisa 4)-4,983-4,228-17,843-18,674
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum
-158-4-158-4
Kahjum/kasum enne tulumaksu
-29,3254,742-110,62157,185
     
Tulumaks 2,4747322,313-7,467
     
Aruandeperioodi puhaskahjum/-kasum
-26,8515,474-108,30849,718
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskahjum/-kasum-26,8515,474-108,30849,718
     
Muu koondkasum
    
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse
    
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed
-320-295-193161
Perioodi muu koondkasum kokku-320-295-193161
     
Perioodi koondkahjum/-kasum kokku
-27,1715,179-108,50149,879
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkahjum/-kasum kokku
-27,1715,179-108,50149,879
     
Kahjum/kasum aktsia kohta (eurodes, lisa 5)-0.0400.008-0.1620.074

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes31.12.202031.12.2019
VARAD
  
Raha ja raha ekvivalendid
27,83438,877
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded
25,46337,606
Ettemaksed
6,3406,805
Tulumaksu ettemakse
067
Varud
28,70737,255
Käibevara
88,344120,610
   
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud
245403
Muud finantsvarad ja ettemaksed
2,2331,619
Edasilükkunud tulumaksu vara
21,14618,674
Kinnisvarainvesteeringud
300300
Materiaalne põhivara (lisa 6)
1,363,4851,347,093
Immateriaalne vara (lisa 7)40,44844,264
Põhivara
1,427,8571,412,353
VARAD KOKKU
1,516,2011,532,963
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
  
Intressikandvad võlakohustused (lisa 8)
111,60189,198
Võlad tarnijatele ja muud võlad73,47798,926
Võlad omanikele
66
Tuluamaksukohustus
100
Ettemakstud tulud
23,25333,314
Lühiajalised kohustused
208,347221,444
   
Intressikandvad võlakohustused (lisa 8)593,518488,682
Pikaajalised kohustused
593,518488,682
Kohustused kokku
801,865710,126
   
Aktsiakapital (lisa 9)314,844314,844
Ülekurss
663663
Reservid
69,85469,608
Jaotamata kasum
328,975437,722
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital
714,336822,837
Omakapital kokku
714,336822,837
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU
1,516,2011,532,963

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodesIV KV 2020IV KV 201912K
2020
12K
2019
     
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST    
Aruandeperioodi puhaskahjum/-kasum -26,8515,474-108,30849,718
Korrigeerimised
29,18828,428117,305122,260
Muutused:    
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes
2,95015,10810,8224,740
Varudes3,7993,1858,548-1,514
Äritegevusega seotud kohustustes
-21,343-3,480-35,307-311
Muutused varades ja kohustustes
-14,59414,813-15,9372,915
Äritegevusest teenitud raha
-12,25748,715-6,940174,893
Makstud tulumaks
-21-29-107-317
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU
-12,27848,686-7,047174,576
     
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST
    
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 6, 7)
-17,163-10,031-100,024-60,887
Laekumised materiaalse põhivara müügist37-20115192
Saadud intressid
0011
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU
-17,126-10,051-99,908-60,694
     
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST
    
Saadud laenud (lisa 8)70,00045,000125,00045,000
Laenude tagasimaksed (lisa 8)0-23,375-14,667-79,750
Arvelduskrediidi muutus (lisa 8)-34,937-5,15715,7360
Tuletisinstrumentidega seotud maksed
000-1,029
Rendimaksete tasumine (lisa 8)-3,704-3,888-12,565-14,822
Makstud intressid
-4,122-3,069-16,290-16,717
Laenudega seotud tehingukulude tasumine
-670-636-1,302-1,431
Makstud dividendid (lisa 10)0150-33,443
Aktsiakapitali vähendamine
0-46,8880-46,888
Tulumaks makstud dividendidelt
030-8,100
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU26,567-37,99595,912-157,180
     
RAHAVOOD KOKKU
-2,837640-11,043-43,298
     
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
30,67138,23738,87782,175
Raha ja raha ekvivalentide muutus
-2,837640-11,043-43,298
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
27,83438,87727,83438,877


Joonas Joost
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee

ManusedTallink Grupp 2020 Q4 Financial Data.xlsx
Tallink Grupp 2020 Q4 Presentation.pdf
Tallink Grupp 2020 Q4 EST.pdf