Estonian
Avaldatud: 2006-08-08 15:00:00 CEST
Nordecon
Börsiteade
Majandustulemused 6 kuud 2006
AS Eesti Ehitus        Majandustulemused        08.august
2006

Majandustulemused 6 kuud 2006

Seletuskiri

Kontserni
struktuur

AS Eesti Ehitus on projektijuhtimise ja peatöövõtu korras 
hoonete ja rajatiste
ehitamisele keskendunud  ehituskontsern,  mis 
tegutseb  Eesti  ja  Ukraina
ehitusturul. Sealhulgas tegutsetakse Eestis 
ka otsetöövõtjana teedeehituse ja
-hoolduse ning keskkonnaehituse ja
betoonitööde valdkonnas.

Kontserni liikmesettevõtetest on emaettevõte ja AS
 Linnaehitus tegevad ehituse
peatöövõtu ja projektijuhtimise valdkonnas, AS 
ASPI koos oma tütarettevõtetega
ehitab keskkonnarajatisi ning teid ja
teostab viimaste hooldust, OÜ Mapri Projekt
teenib üle 2/3 oma müügitulust
betoonitöödest, teostades samas projektijuhtimise
ja peatöövõtu korras ka
väiksemaid üldehitusobjekte, ning Eurocon OÜ on kontserni
Ukraina ehitus- 
ja  arendustegevust  koordineeriv  äriühing.  Tema  otsene
tütarettevõte
LLC Eurocon Ukraine on ehituse peatöövõtu ning projektijuhtimise
ettevõte,
  kellele  omakorda  kuuluvad  muuhulgas  osalused  
erinevaid
kinnisvaraprojekte arendavates ettevõtetes Kiievi lähipiirkonnas ja
Lvovis.

Kontserni emaettevõte on AS Eesti Ehitus, mis on 
registreeritud ja  asub
Tallinnas, Eestis. Alates 18.05.2006.a. on ettevõtte
aktsiad noteeritud Tallinna
Börsi põhinimekirjas.

AS-i Eesti Ehitus 
2006.a.  kuue  kuu  auditeerimata  majandustulemused  on
konsolideeritud 
emaettevõtte  ja  järgmiste  konsolideerimisgruppi  kuuluvate
ettevõtete
raamatupidamisaruannete põhjal:


 Ettevõte                 
   30.06.2006 30.06.2005 31.12.2005

 AS Linnaehitus      
tütarettevõte Eesti  100,0%   51,0%   100,0%
 AS ASPI         
tütarettevõte Eesti  100,0%   52,9%   100,0%
 AS Järva Teed      
tütarettevõte Eesti  100,0%   52,9%   100,0%
 OÜ Hiiu Teed       
tütarettevõte Eesti  100,0%   52,9%   100,0%
 OÜ Mapri Projekt     
tütarettevõte Eesti  52,0%   52,0%   52,0%
 Estcon OY        
tütarettevõte Soome  100,0%   0,0%    100,0%
 OÜ EE Elekter      
tütarettevõte Eesti  100,0%   100,0%   100,0%
 OÜ Eurocon        
tütarettevõte Eesti  64,0%   100,0%   64,0%
 Eurocon Ukraine LLC   
tütarettevõte Ukraina 61,4%   100,0%   64,0%
 Passage Theatre LLC   
tütarettevõte Ukraina 61,4%   0,0%    64,0%
 Eurocon West LLC     
tütarettevõte Ukraina 61,4%   0,0%    0,0%
 Eurobeton LLC      
tütarettevõte Ukraina 61,4%   0,0%    0,0%
 Bukovina Developments LLC
tütarettevõte Ukraina 60,8%   0,0%    0,0%
 V.I. Center LLC     
sidusettevõte Ukraina 41,0%   0,0%    42,7%
 Technopolis-2 LLC    
sidusettevõte Ukraina 30,7%   32,0%   32,0%
 OÜ Kastani Kinnisvara  
sidusettevõte Eesti  26,0%   0,0%    0,0%

Olulised muutused 
kontserni  struktuuris  on  toimunud  Ukraina  suunal  -
12.04.2006.a. 
müüdi 4%-line osalus OÜ Eurocon 100%-lisest  tütarettevõttest
Eurocon
Ukraine LLC'st viimase tegevjuhile Oleg Drin'ile ning teise 
kvartali
algul asutati Ukrainas ka kolm tütarettevõtet, millest Eurocon West
 LLC hakkab
koordineerima  ehitustegevust  Lääne-Ukrainas,  Eurobeton  
LLC  investeeris
betoonitehase rajamiseks  sobivasse  krunti  Kiievi 
lähistel  ja  Bukovina
Developments LLC on mõeldud
kinnisvarainvesteeringuteks samuti Lääne-Ukrainas.

Kontserni ettevõtetes
töötas 2006.a. esimesel poolaastal kokku keskmiselt 826
inimest, 
kusjuures juunikuu lõpu seisuga oli meie töötajate arv 948 
(sh
väljaspool Eestit 46), kellest 51% moodustas insener-tehniline personal. 
Esimesel
poolaastal olid kontserni tööjõukulud 101,8 miljonit krooni (6,5
miljonit eurot),
kasvades aastataguse ajaga võrreldes 54,6%.

 Töötajate
keskmine arv kontsernis
 Periood    ITP      Töölised   Keskmine
kokku
 6 k 2006   409      417      826
 6 k 2005   248   
  443      691
 2005     261      461     
722

Müügitulu ja segmendid

AS Eesti Ehitus 2006.a. esimese poolaasta
müügitulud olid 926,5 miljonit krooni
(59,2 miljonit eurot), kasvades 
eelmise aasta võrreldava perioodiga 34,8%.
Müügitulust 62% andis hoonete
ehitus (kasv 46,1%) ning 38% rajatiste ehitus (kasv
19,6%). Geograafiliselt
teenisime 94,3% müügitulust Eestist ja 5,7% Ukrainast
(vastavalt 92,9% ja
7,1% aasta tagasi).

 Müügitulu jaotus segmenditi
 Ärisegmendid       
   6 k 2006  6 k 2005  2005
 Rajatised           38%    43%
    45%
 Hooned             62%    57%    
55%

Hoonete segmendi kiiret kasvu toetas eriti tugev tõus ärihoonete
 (bürood,
kaubanduspinnad) ehitusmahus, kus suurimaks panustajaks oli AS 
Linnaehitus oma
projektidega nii Tartus, Tallinnas kui Narvas  - 
Linnaehituse  sellealase
kompetentsi liikumine Tartust väljapoole ongi
kõnealuse kasvu üks allikaid, mida
toetavad Eurocon Ukraina poolt 
käesoleval aastal alustatud kaubanduspindade
projektid. Ärihoonete näol on
tegemist kontserni suurima alamsegmendiga 2006.a.
tulemuste
osas.

Tööstus- ja laohoonete valdkond on võrreldes eelmise aasta 6 kuuga 
olnud kõige
kiiremini kasvav alamsegment, mille tulemusse enim on 
panustanud emaettevõte.
Jätkuvalt oluline on see valdkond ka Eurocon Ukraine
LLC jaoks.

Ärimahu langus ühiskondlike hoonete vallas on eelkõige 
seletatav ehitustööde
lõpuga Eesti Kunstmuuseumis (läbi viidud koostöös 
AS-iga Merko Ehitus) ja
Tallinna Ülikooli uues peahoones, mille mahtu 
pole uued alanud ühiskondlike
hoonete ehitused suutnud
kompenseerida.

Korterelamute osakaal on küll 2005.a. esimese poolaastaga 
võrreldes kasvanud,
kuid pigem on siin põhjuseks ajaline nihe, kus korterite
 üleandmine klientidele
(mil kajastatakse ka tulu) langes eelmisel aastal
teise poolaastasse.

 Müügitulu jaotus hoonete segmendis
 Hooned      
      6 k 2006  6 k 2005  2005
 Korterelamud          11%  
  2%     11%
 Ühiskondlikud hooned      17%    44%    35%

Ärihooned           47%    40%    37%
 Tööstus- ja
laohooned     25%    14%    17%

Rajatiste osakaal kogutuludes
 võrreldaval perioodil langes eelkõige  seoses
suuremahuliste tööde lõpuga
Sillamäe sadamas, mida uued projektid pole suutnud
kompenseerida. Siiski
on heameel tõdeda, et AS ASPI poolt teostatavate teede- ja
keskkonnaehituse
projektide maht on võrreldes eelmise aastaga tuntavalt kasvanud,
viies
teedeehituse ja -hoolduse meie suuruselt teiseks alamsegmendiks 
2006.
aastal.

Kontserni sõlmitud ehituslepingute teostamata osa maht oli
kuue kuu lõpu seisuga
1,99 miljardit krooni (127 miljonit eurot), olles 
aasta tagasi 1,2 miljardit
krooni (76,9 miljonit eurot) ning selle 
struktuur oli põhimõtteliselt sarnane
meie müügitulu senise pikaajalise
struktuuriga.

Kasumlikkus

Kontserni kasumlikkust 2006.a. esimesel 
poolaastal on mõjutanud eelkõige kolm
asjaolu.

Esiteks oleme suutnud 
hoida brutokasumi määra eesmärgiks oleva 10% tasemel
müügituludest (9,9%
6 kuud 2006.a. vs 7,9% 6 kuud 2005.a.). Hoolimata müüdud
toodangu kulude
suuruselt teise komponendi, tööjõukulude kiirest kasvust, mis
ületas 
müügitulude kasvu 16,7%-ga, suudeti tänu 
projektijuhtimismeeskondade
efektiivsemale tööle vähendada alltöövõtu- ja
materjalikulude suhet müügitulusse
üle 2,7% võrra, mis omakorda aitas viia
brutokasumimäära paranemisele.

Teiseks oleme suutnud hoida üldhalduskulude
osakaalu eesmärgiks oleva 5% tasemel
müügituludest (5% 6 kuud 2006.a. vs 
4,5% 6 kuud 2005.a.). Siiski kasvasid
üldhalduskulud müügituludest 
13,8% võrra kiiremini, mis  oli  peaasjalikult
tingitud tööjõukulu
kasvust. Selle taga on ühest küljest töötajate keskmise arvu
pea 20%-line
kasv, kuid samavõrd olulise arenguna oleme olnud sunnitud minema
kaasa
ehitussektorit viimastel aastatel iseloomustanud töötasude
tõusuga.

Kolmandaks on ärikasumlikkust suurendanud muude  äritulude 
all  kajastatud
ühekordse iseloomuga põhivara ja kinnisvara müügikasumid, 
millest olulisematena
moodustas 13,2 miljonit krooni (0,85 miljonit eurot) 
kinnistu müük ettevõttega
mitteseotud isikule, 5,8 miljonit krooni (0,37
 miljonit eurot) emaettevõtte
kontoripinna müük ettevõttega mitteseotud 
isikule seoses kontori kolimisega
2006.a. kolmandas kvartalis, 3,9 miljonit
krooni (0,25 miljonit eurot) kinnistu
müük AS'ile Eurox (AS EE Grupp 
tütarettevõte) koos eelkokkuleppega ehituse
peatöövõtuteenuse osutamiseks 
ja 2 miljonit krooni (0,13  miljonit  eurot)
looduskaitsealadel 
paiknenud kinnistute vahetamisest korterelamute arenduseks
sobiva kinnistu
vastu Tallinnas.

Ärikasumi määr koos muude ärituludega moodustas 2006.a.
esimesel poolaastal 7,7%
müügitulust (3,9% aasta tagasi). Ärikasumi määr
arvestamata muid äritulusid aga
4,9% müügitulust (3,3% aasta
tagasi).

Kokku teeniti 2006.a. esimese kuue kuuga puhaskasumit 53,5 
miljonit krooni ehk
3,4 miljonit eurot (2005.a. 6 kuud 10,9 miljonit krooni
ehk 0,7 miljonit eurot),
millest emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa
moodustas 54,7 miljonit krooni ehk
3,5 miljonit eurot (2005.a. 6 kuud 7,2
miljonit krooni ehk 0,5 miljonit eurot).

Bilanss ja rahavood

Kontserni
bilansimaht 30.06.2006.a. seisuga oli 1,257 miljardit krooni 
(80,3
miljonit eurot), kasvades aastataguse ajaga võrreldes 98,2%. Eelkõige 
on selle
kiire kasvu taga kolm olulist asjaolu:

Esiteks muutus 2005.a. 
augustikuus kontserni omandistruktuur tütarettevõtetes,
kui soetati
vähemusosalused AS-is Linnaehitus ja AS-is ASPI, mille tulemusena
kasvas 
2005.a. juuni lõpu seisuga võrreldes märkimisväärselt 
immateriaalse
põhivara maht aktivas ja laenukohustuste maht
passivas.

Teiseks on oluliselt kasvanud pikaajaliste finantsinvesteeringute
 ning põhivara
mahud, sh laenud sidusettevõtetele Ukrainas, millest 
märkimisväärsem on krundi
soetamine betoonitehase rajamiseks Kiievi 
lähistel. Samuti jätkab intensiivset
investeerimist põhivarasse AS ASPI.
 Sellekohase  rahalise  ülevaate  annab
rahavoogude aruande
investeerimistegevuse alalõik.

Kolmandaks toimus maikuus 2006.a. AS Eesti 
Ehitus aktsiate avalik emissioon,
millest ettevõte teenis 130,5 miljonit
krooni (8,3 miljonit eurot) ning mis seni
on olnud suunatud likviidsetesse
vahenditesse.

Netorahavoog äritegevusest oli 2006.a. esimese kuue kuuga 
21,4 miljonit krooni
ehk 1,4 miljonit eurot (aasta tagasi -30,8 miljonit 
krooni ehk -2,0 miljonit
eurot), kajastades eelkõige paranenud rahavoogude
struktuuri projektides.


Olulisemad suhtarvud ja näitajad

 Suhtarv /
näitaja           6 k 2006  6 k 2005  2005

 Kaalutud keskmine
aktsiate arv, tk  8 113 000 3 000 000 3 160 631
 Puhaskasum aktsia kohta
(EPS), krooni 6,75    2,39    27,5

 Keskmine töötajate arv      
  826    691    722
 Müügitulu töötaja kohta, tuh. krooni 1 122   
995    2 319
 Tööjõukulude määr müügitulust, %   11,0%   9,6%   
10,9%
 Üldhalduskulude määr müügitulust, %  5,0%    4,5%    4,3%


EBITDA, tuh. krooni          85 208   39 466   143 850
 EBITDA
määr müügitulust, %      9,2%    5,7%    8,6%
 Ärikasumi määr
müügitulust, %     7,7%    3,9%    7,0%
 Puhaskasumi määr
müügitulust, %    5,8%    1,6%    5,6%

 Investeeritud kapitali
tootlus, %   12,9%   9,7%    31,1%
 Varade tootlus, %         
  6,5%    4,5%    15,8%
 Omakapitali tootlus, %        20,4%  
 6,7%    59,9%
 Omakapitali osakaal, %        26,6%   22,9%  
 20,2%

 Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 1,18    1,13    1,14


Ehituslepingute teostamata osa,    1 987 547 1 203 301 1 232 349
 tuh.
krooni

Suhtarvude arvutamise metoodika:
Puhaskasum aktsia kohta =
Emaettevõtja aktsionäride osa kasumist / Kaalutud
keskmine aktsiate
arv
Müügitulu töötaja kohta = Müügitulu / Keskmine töötajate arv
Tööjõukulude
määr müügitulust = Tööjõukulud / Müügitulu
Üldhalduskulude osakaal müügitulust
= Üldhalduskulud / müügitulu
EBITDA = Ärikasum + Kulum
EBITDA määr
müügitulust = EBITDA / Müügitulu
Ärikasumi määr müügitulust = Ärikasum /
Müügitulu
Puhaskasumi määr müügitulust = Aruandeperioodi puhaskasum /
Müügitulu
Investeeritud kapitali tootlus = (Kasum enne tulumaksustamist +
intressikulud) /
Perioodi keskmine (intressi kandvad kohustused +
omakapital)
Varade tootlus = Ärikasum / Perioodi keskmine varad
kokku
Omakapitali tootlus = Aruandeperioodi puhaskasum / Perioodi keskmine
omakapital
kokku
Omakapitali osakaal = Omakapital kokku / Kohustused ja
omakapital kokku
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = Käibevara kokku /
Lühiajalised kohustused
kokku


Konsolideeritud bilanss

 auditeerimata,
tuhandetes kroonides
                    30.06.2006
30.06.2005 31.12.2005
 VARAD
 Käibevara
 Raha ja raha ekvivalendid     
 193 731  36 723   192 490
 Nõuded ostjate vastu         341 985
  194 994  210 944
 Muud nõuded ja ettemaksed       125 897  90 842
  93 228
 Varud                 219 437  155 451  140
360
 Käibevara kokku            881 050  478 010  637 022

Põhivara
 Sidusettevõtete aktsiad ja osad    20 590   14 762   21 309

Muud pikaajalised           24 693   300    10 748

finantsinvesteeringud
 Kinnisvarainvesteeringud       2 611   2 590 
  2 601
 Materiaalne põhivara         186 853  107 245  134
871
 Immateriaalne põhivara        141 580  31 526   131 845

Põhivara kokku            376 327  156 423  301 374
 VARAD
KOKKU              1 257 377 634 433  938 396

 KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused
 Laenukohustused            98 709   75
403   117 650
 Võlad hankijatele           252 735  145 582  
129 174
 Maksuvõlad              22 317   11 376   29 200

Muud võlad ja ettemaksed       372 088  187 790  278 741

Lühiajalised eraldised        3 019   2 287   2 912

Lühiajalised kohustused kokku     748 868  422 438  557 677

Pikaajalised kohustused
 Pikaajalised laenukohustused     170 261  57
585   160 338
 Muud pikaajalised võlad        1 794   8 009   
29 126
 Pikaajalised eraldised        2 047   1 247   2 047

Pikaajalised kohustused kokku     174 102  66 841   191 511

KOHUSTUSED KOKKU           922 970  489 279  749 188


OMAKAPITAL
 Vähemusosalus             9 818   52 468   12
257
 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv
 omakapital
 Aktsiakapital     
       153 784  30 000   34 819
 Ülekurss             
  108 465  0     8 192
 Kohustuslik reservkapital       4 158  
 3 000   4 158
 Muud reservid             1 258   273   
 795
 Eelmiste perioodide jaotamata kasum  2 182   52 243   42 180

(kahjum)
 Aruandeaasta kasum (kahjum)      54 742   7 170   86 807

OMAKAPITAL KOKKU           334 407  145 154  189 208

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU    1 257 377 634 433  938 396auditeerimata, tuhandetes eurodes
                   
30.06.2006 30.06.2005 31.12.2005
 VARAD
 Käibevara
 Raha ja raha
ekvivalendid       12 382   2 347   12 302
 Nõuded ostjate vastu  
       21 857   12 462   13 482
 Muud nõuded ja ettemaksed     
  8 046   5 806   5 958
 Varud                 14 024 
 9 935   8 971
 Käibevara kokku            56 309   30 550  
 40 713
 Põhivara
 Sidusettevõtete aktsiad ja osad    1 316   943   
 1 362
 Muud pikaajalised           1 578   20     687

finantsinvesteeringud
 Kinnisvarainvesteeringud       167    166  
  166
 Materiaalne põhivara         11 942   6 854   8 620

Immateriaalne põhivara        9 049   2 015   8 426
 Põhivara
kokku            24 052   9 998   19 261
 VARAD KOKKU    
         80 361   40 548   59 974

 KOHUSTUSED
 Lühiajalised
kohustused
 Laenukohustused            6 309   4 819   7
519
 Võlad hankijatele           16 153   9 304   8 256

Maksuvõlad              1 426   727    1 866
 Muud võlad
ja ettemaksed       23 780   12 003   17 815
 Lühiajalised
eraldised        193    146    186
 Lühiajalised kohustused
kokku     47 861   26 999   35 642
 Pikaajalised kohustused

Pikaajalised laenukohustused     10 882   3 680   10 247
 Muud
pikaajalised võlad        115    512    1 861
 Pikaajalised
eraldised        131    80     131
 Pikaajalised kohustused
kokku     11 128   4 272   12 239
 KOHUSTUSED KOKKU         
  58 989   31 271   47 881

 OMAKAPITAL
 Vähemusosalus         
    627    3 354   783
 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv

omakapital
 Aktsiakapital             9 829   1 917   2
225
 Ülekurss               6 932   0     524

Kohustuslik reservkapital       266    192    266
 Muud reservid
            80     18     51
 Eelmiste perioodide
jaotamata kasum  139    3 338   2 696
 (kahjum)
 Aruandeaasta kasum
(kahjum)      3 499   458    5 548
 OMAKAPITAL KOKKU       
    21 372   9 277   12 093
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU    80
361   40 548   59 974


 Konsolideeritud kasumiaruanne


auditeerimata, tuhandetes kroonides

                  IIkv
2006 IIkv 2005 6k 2006  6k 2005  2005


 Müügitulu           
  583 945  370 235  926 514  687 579  1 674 454
 Müüdud toodangu
(kaupade,     522 055  329 982  834 387  632 928  1 498 375

teenuste) kulu
 Brutokasum            61 890   40 253   92 127
  54 651  176 079

 Üldhalduskulud          25 066   15 228  
 45 931  30 911  72 495
 Muud äritulud           7 090   5
160   26 140  5 399   18 603
 Muud ärikulud           320  
  1 642   1 214   2 268   4 359
 Ärikasum (kahjum)         43
594   28 543   71 122  26 871  117 828

 Finantstulud ja -kulud

Finantstulud           1 359   679    2 654   1 342   6
381
 Finantskulud           4 450   1 380   9 475   2 478 
 11 075
 Finantstulud ja -kulud kokku   -3 091   -701    -6 821  -1
136  -4 694
 Kasum (kahjum) enne        40 503   27 842   64 301 
 25 735  113 134
 tulumaksustamist
 Tulumaks             4
379   14 877   10 801  14 877  19 159

 Aruandeperioodi puhaskasum 
   36 124   12 965   53 500  10 858  93 975
 (-kahjum)
 sh
emaettevõtja aktsionäride osa 36 519   11 021   54 742  7 170   86
807
 kasumist
  vähemusosaluse osa kasumist  -395    1 944   -1 242
  3 688   7 168

 Tavapuhaskasum aktsia kohta (kr.) 2,88    3,67   
6,75   2,39   27,47
 Lahustatud puhaskasum aktsia   2,88    3,67 
  6,75   2,39   27,47
 kohta (kr.)


 auditeerimata, tuhandetes
eurodes
                  IIkv 2006 IIkv 2005 6k 2006  6k
2005  2005


 Müügitulu             37 321   23 662   59
215  43 944  107 017
 Müüdud toodangu (kaupade,     33 365   21 089 
  53 327  40 451  95 764
 teenuste) kulu
 Brutokasum          
  3 956   2 573   5 888   3 493   11 253

 Üldhalduskulud     
     1 603   974    2 936   1 976   4 633
 Muud äritulud   
       453    330    1 671   345    1 189
 Muud ärikulud 
         20     105    78    145    279 
 Ärikasum
(kahjum)         2 786   1 824   4 545   1 717   7 530

Finantstulud ja -kulud
 Finantstulud           87     43    
 170    86    408
 Finantskulud           284    88   
  606    158    708
 Finantstulud ja -kulud kokku   -197    -45 
   -436   -72    -300
 Kasum (kahjum) enne        2 589   1
779   4 109   1 645   7 230
 tulumaksustamist
 Tulumaks        
     280    951    690    951    1 224

 Aruandeperioodi
puhaskasum    2 309   828    3 419   694    6 006
 (-kahjum)

sh emaettevõtja aktsionäride osa 2 334   704    3 499   458    5
548
 kasumist
  vähemusosaluse osa kasumist  -25    124    -80  
  236    458


 Tavapuhaskasum aktsia kohta    0,18    0,23   
0,43   0,15   1,76
 (eur.)
 Lahustatud puhaskasum aktsia   0,18   
 0,23    0,43   0,15   1,76
 kohta (eur.)


Andri Hõbemägi
AS
Eesti Ehitus
Tel: 6400 450
E-post: eestiehitus@eestiehitus.ee