Paskelbta: 2021-04-14 16:04:01 CEST
Siauliu Bankas
Kita informacija

Atnaujintas AB Šiaulių banko įstatų vertimas

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

Atliktas išsamus įstatų vertimo į anglų kalbą atnaujinimas patikslinant pradiniame vertime naudotas sąvokas (pvz. „Charters“ keičiant į „Articles of Association“) bei pakoreguojant kitus vertimo neatitikimus. Atnaujintas Banko įstatų vertimas į anglų kalbą patalpintas Banko interneto svetainėje.

Banko įstatai (lietuvių kalba), kurie patvirtinti 2020-03-31 Banko visuotinio akcininkų susirinkimo, nėra keičiami.

Papildomą informaciją teikia
Teisės departamento direktorė  
Aurelija Geležiūnė,  tel. +370 615 45571, aurelija.geleziune@sb.lt