Paskelbta: 2016-04-08 16:05:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

Valdyba patvirtino 2015 m. finansines ataskaitas ir šaukia eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

2016 m. balandžio 8 d. AB Vilkyškių pieninės (toliau – AB Vilkyškių pieninė arba Bendrovė) valdyba nutarė:

- Patvirtinti audituotos 2015 m. Bendrovės metinės atskirosios ir konsoliduotosios finansinės atskaitomybės projektą ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti 2015 m. Bendrovės metinių atskirųjų ir finansinių konsoliduotųjų ataskaitų projektą. 

- Patvirtinti Bendrovės parengtą ir auditoriaus įvertintą 2015 metų Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti.

- Valdyba, atsižvelgusi į Bendrovės vykdomą 26 mln. Eur investicinę programą į išrūgų perdirbimo projektą, siūlo akcininkams patvirtinti 2015 metų paskirstytino pelno skirstymo projektą, kuriuo būtų pritarta dividendų nemokėjimui už 2015 metus, visą likusį paskirstytiną pelną paliekant Bendrovėje. Bendrovės valdyba planuoja, kad šio projekto įgyvendinimas  leis reikšmingai sustiprinti įmonės konkurencinę padėti bei turės reikšmingos teigiamos įtakos Grupės finansiniams rezultatams bei Bendrovės mokamų dividendų lygiui ilguoju laikotarpiu.
 
Kartu Valdyba pažymi, kad įvykdžius investicinę programą, Bendrovė planuoja ir toliau laikytis patvirtintos dividendų politikos.

- Patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti:

 1. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
 2. Savų akcijų supirkimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
 3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – iki 2017 m. balandžio 28 d.
 4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 2.10 EUR, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0.29 EUR.
 5. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

- Sušaukti eilinį visuotinį AB Vilkyškių pieninės  akcininkų susirinkimą 2016 m. balandžio 29 d. 13.00 val. adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. ir siūlyti susirinkimui tokį darbotvarkės projektą:

 1. Bendrovės 2015 m. konsoliduoto metinio pranešimo tvirtinimas.
 2. Auditoriaus išvados apie Bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.
 3. Bendrovės 2015 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
 4. Bendrovės 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
 5. Dėl savų akcijų supirkimo.
 6. Dėl Bendrovės audito įmonės rinkimo 2016, 2017 ir 2018 metams ir apmokėjimo sąlygų nustatymo.
 7. Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimas.

 

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         tel. 8-441-55102


Atskiru finansiniu ataskaitu rinkinys 2015.pdf
Konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys 2015.pdf