Paskelbta: 2021-03-09 08:00:00 CET
Siauliu Bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2021 m. kovo 31 d. šaukiamas AB Šiaulių banko (buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, įmonės kodas 112025254) (toliau - Bankas) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo vieta – Banko buveinė, adresu Tilžės g. 149, Šiauliai.

Susirinkimo pradžia – 15.00 val.

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr.1226 paskelbtas karantinas, kurio trukmė pratęsta iki 2021 m. kovo 31 d. Atsižvelgiant į tai, kad pagal nustatytas karantino sąlygas tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku draudžiami, akcininkai galės savo valią susirinkimo darbotvarkės klausimais išreikšti tik iš anksto užpildydami ir pateikdami Bankui bendruosius balsavimo biuletenius šiame pranešime nurodyta tvarka.

Susirinkimo apskaitos diena – 2021 m. kovo 24 d. (balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Banko akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Teisių apskaitos diena – 2021 m. balandžio 15 d. (iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui).

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Banko valdyba.

Susirinkimo darbotvarkė

 1. Konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas
 2. Audito įmonės išvados pristatymas
 3. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai
 4. 2020 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas
 5. Banko pelno paskirstymas

Bankas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis.

Sprendimų projektai ir kita informacija
Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, skelbiama Banko interneto svetainėje www.sb.lt skiltyje „Banko investuotojams“ –› „Susirinkimai“. Visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, ten bus informacija ir dokumentai:

 • pranešimas apie susirinkimo šaukimą;
 • bendras Banko akcijų skaičius ir  balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius susirinkimo sušaukimo dieną;
 • sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti susirinkimui;
 • bendrojo balsavimo biuletenio forma (pildomas .pdf);
 • bendrojo balsavimo biuletenio pildymo ir pateikimo Bankui instrukcija;
 • įgaliojimo atstovauti akcininkui forma.

Siūlymai papildyti darbotvarkę
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą, arba, kai sprendimo priimti nereikia, paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę ir visa pridedama informacija turi būti rašytiniai.  Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2021 m. kovo 17 d. 17.00 val. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bankas ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais būdais, kaip ir apie susirinkimo sušaukimą.

Sprendimų projektų siūlymai
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Pateikiami sprendimų projektai turi būti rašytiniai. Jie gali  būti pateikiami Bankui iki 2021 m. kovo 31 d. 12.00 val.

Klausimai, susiję su darbotvarkės klausimais
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bankui klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus akcininkai gali pateikti ne vėliau kaip iki 2021 m. kovo 29 d. 17.00 val. Į pateiktus klausimus, išskyrus tuos, kurie susiję su Banko komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija, Bankas atsakys akcininkui  iki susirinkimo.

Įgaliojimai
Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir patvirtintas įstatymų numatyta tvarka. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus.

Akcininko įgaliojimas kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui  balsuoti akcininko vardu susirinkime gali būti suteiktas elektroninio ryšio priemonėmis. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninėmis priemonėmis suformuotą  įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninio ryšio priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bankui el. paštu info@sb.lt ne vėliau kaip iki 17.00 val. paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai.

Akcininkas, turintis Banko akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bankui galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Balsavimas
Akcininkas arba jo įgaliotinis balsuoja iš anksto raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Galiojančiais bus laikomi tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki susirinkimo dienos 15.00 val.

Dokumentų pristatymas
Visi akcininko ar jo įgalioto asmens Bankui teikiami dokumentai (bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu tokie turi būti pridedami), siūlymai dėl darbotvarkės, klausimai) Bankui gali būti pateikiami šiais būdais: 

 1. Popierinės formos dokumentai (originalai arba patvirtintos kopijos) pristatomi darbo dienomis į Banko sekretoriatą arba siunčiami paštu adresu: AB Šiaulių bankui, Tilžės g. 149, 76348  Šiauliai.
 2. Pasirašyti fiziškai, nuskenuoti dokumentai perduodami per Banko internetinės bankininkystės sistemą „SB linija“ (jei akcininkas yra jos naudotojas): pasirinkus meniu punktą INFORMACIJA, išsiunčiamas Pranešimas Bankui, prisegant prie jo skenuotą dokumentą (INFORMACIJA→Pranešimai→Naujas pranešimas→Priedai [Choose File] ir prisegamas failas).
 3. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroniniai dokumentai, pateikiami  Bankui (pvz., per Dokobit) nurodant Banką kaip dalyvį (gavėją) pagal elektroninio pašto adresą kc@sb.lt.

Skenuoti dokumentai per SB liniją (2 būdas ir elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroniniu parašu per elektroninio parašo paslaugos teikėją (3 būdas) gali būti pateikiami tik tie, kuriuos pasirašo pats teikiantis asmuo. Tokiu būdu, pvz., įgaliotas asmuo negali pateikti Bankui akcininko įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę balsuoti už akcininką.

Papildomą informacija:
Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas
Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653, pranas.gedgaudas@sb.lt