English Estonian
Avaldatud: 2023-05-24 21:30:00 CEST
Enefit Green
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Enefit Green AS-i korralise üldkoosoleku otsused

Enefit Green AS (edaspidi Selts) (registrikood 11184032, asukoht Lelle tn 22, 11318 Tallinn, Harju maakond, Eesti) korraline üldkoosolek toimus 24. mail 2023.a. algusega kell 13:00 (Eesti aja järgi) Kai kunstikeskuses (Peetri 12, Tallinn).

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 28. aprillil 2023. a. börsi infosüsteemisSeltsi veebilehel ning ajalehes Postimees. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 17. mail 2023. a., Nasdaq CSD (Eesti) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäride üldkoosolekul osales 121 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 217 005 591 häält ehk 82,11% kogu aktsiakapitalist.


Seltsi üldkoosolekul arutati ja võeti vastu järgmised otsused:


1. Nõukogu esimehe pöördumine

Antud päevakorrapunkti osas hääletamist ei toimunud.


2. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus: Kinnitada Enefit Green AS 2022. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 216 378 751 häälega, mis moodustas 99,71% üldkoosolekul esindatud häältest.


3. 2022. aasta juhatuse tasustamisaruande kinnitamine

Otsus: Kinnitada majandusaasta aruande lisana Enefit Green AS 2022. a juhatuse tasustamisaruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 215 508 417 häälega, mis moodustas 99,31% üldkoosolekul esindatud häältest.


4. Kasumi jaotamine

Otsus:

4.1 Jaotada Enefit Green AS-i 2022. majandusaasta puhaskasum summas 110 207 tuhat eurot järgmiselt:

4.1.1. Maksta dividendidena välja 54 969 tuhat eurot (0,208 eurot aktsia kohta).

4.1.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 2 297 tuhat eurot. Mitte teha eraldisi teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

4.1.3. Kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 52 941 tuhat eurot.

4.2 Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 08.06.2023 Nasdaq CSD (Eesti) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 07.06.2023; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2022. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 15.06.2023.

Otsus võeti vastu 217 000 807 häälega, mis moodustas 100,00% üldkoosolekul esindatud häältest.


5. Nõukogu liikmete tagasikustumine

Otsus: Kutsuda Enefit Green AS-i nõukogust tagasi Hando Sutter ja Andri Avila.

Otsus võeti vastu 215 447 692 häälega, mis moodustas 99,28% üldkoosolekul esindatud häältest.


6. Nõukogu liikmete valimine

Otsuse projekt: Valida Enefit Green AS-i nõukogu liikmeteks Andrus Durejko ja Marlen Tamm, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.

Otsus võeti vastu 216 589 092 häälega, mis moodustas 99,81% üldkoosolekul esindatud häältest.


Üldkoosoleku protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks Seltsi veebilehel hiljemalt 7 päeva möödudes alates üldkoosoleku toimumisest.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/