English Lithuanian
Paskelbta: 2023-04-06 16:30:43 CEST
UTIB „INVL Technology“
Visuotinis akcininkų susirinkimas

„INVL Technology“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais

Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology”, juridinio asmens kodas 300893533, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14 (toliau – „Bendrovė“ arba „INVL Technology“) valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ (toliau – „Valdymo įmonė“) iniciatyva ir sprendimu 2023 m. balandžio 28 d. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“):

Susirinkimo vieta: Bendrovės biuras, Gynėjų g. 14, Vilnius.

Susirinkimo pradžia nuo 09:00 val. (registracija prasideda nuo 08:30 val.).

Susirinkimo apskaitos diena: 2023 m. balandžio 21 d. (dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Bendras Bendrovės akcijų skaičius sudaro 12 175 321 vnt. akcijų; balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra 12 068 522 vnt.

Susirinkimo darbotvarkės klausimai:

 1. Supažindinimas su Bendrovės 2022 m. metiniu pranešimu;
 2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą;
 3. Supažindinimas su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir atlygio ataskaitos projekto;
 4. Dėl pritarimo Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2022 metų metinio pranešimo daliai;
 5. Bendrovės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
 6. Sprendimo priėmimas dėl Bendrovės pelno paskirstymo;
 7. Supažindinimas su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos;
 8. Dėl savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo;
 9. Dėl „INVL Technology“ sandorių su susijusiomis šalimis politikos naujos redakcijos tvirtinimo;
 10. Dėl Bendrovės audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo;
 11. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita.


 Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1. Supažindinimas su Bendrovės 2022 m. metiniu pranešimu.

1.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės 2022 m. metiniu pranešimu (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.

2.1. Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. Supažindinimas su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projekto.

3.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir atlygio ataskaitos projekto (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

4. Dėl pritarimo Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2022 metų metinio pranešimo daliai. 

4.1. Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2022 metų metinio pranešimo daliai.

5. Bendrovės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

5.1. Patvirtinti Bendrovės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

6. Sprendimo priėmimas Bendrovės pelno paskirstymo. 

 6.1. Bendrovės pelną paskirstyti taip:

Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 14 393
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2 115
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) -
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti -
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 16 508
Pervedimai iš rezervų -
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 16 508
Pelno paskirstymas:  
- į įstatymo numatytus rezervus -
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti* -
- į kitus rezervus -
- dividendai -
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai -
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 16 508

7. Supažindinimas su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“  pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos. 

7.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“  pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

8. Savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymas. 

8.1. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir, įvertinus ekonominį naudingumą, įsigyti Bendrovės akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

       i. akcijų įsigijimo tikslas: sumažinti Bendrovės akcijų kainos skirtumą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje lyginant su akcijų verte, kuri apskaičiuojama pagal Bendrovės grynųjų aktyvų vertę, ir suteikti galimybes Bendrovės akcininkams parduoti savo akcijas;

       ii. maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;

       iii. terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

        iv. maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė  iki pavedimo pirkti pateikimo paskelbta Bendrovės grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,29 euro;

       v. savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos akcijos (bet kuri jų dalis) Valdymo įmonės sprendimu (i) parduodamos – tokiu atveju minimali jų pardavimo kaina bus lygi paskutinei grynųjų aktyvų vertei, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų, arba (ii) suteikiama teisė jas įsigyti darbuotojams, vadovaujantis Akcijų suteikimo taisyklėmis. Bendrovės įsigytos savos akcijos (bet kuri jų dalis) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos;

      vi. Valdymo įmonei pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą,  nustatyti akcijų supirkimo, pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei konkrečią kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu,  pardavimu susijusius veiksmus.

9. Dėl „INVL Technology“ sandorių su susijusiomis šalimis politikos naujos redakcijos tvirtinimo.

9.1. Atsižvelgiant į 2023 m. vasario 6 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą panaikinti kolegialų priežiūros funkciją atliekantį organą – stebėtojų tarybą, bei į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 (2) straipsnio pakeitimus, patvirtinti sandorių su susijusiomis šalimis politikos naują redakciją (pridedama).

10. Dėl Bendrovės audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo

10.1. Atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo pokyčius dėl sandorių su Bendrovės susijusia šalimi vertinimo, atitinkamai atnaujinami Audito komiteto nuostatai. Bendrovės akcininkams siūloma patvirtinti naują Audito komiteto nuostatų redakciją (pridedama).

11. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita.

11.1. Vadovaujantis Bendrovės audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. balandžio 27 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), akcininkai supažindinami su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

Su Susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti Bendrovės interneto svetainėje www.invltechnology.lt meniu punkto skiltyje Investuotojams, o taip pat iš anksto susitarus Bendrovės patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilniuje (toliau – „Bendrovės patalpos“) darbo valandomis. Telefonas pasiteirauti – 8 5 279 0601.

Akcininkai turi teisę:

 1. siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu Bendrovei adresu Gynėjų g. 14 LT-01109 Vilnius arba, iš anksto susitarus, įteikiant pasirašytinai Bendrovės atstovui Bendrovės patalpose darbo valandomis, arba elektroniniu paštu adresu info@invltechnology.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą;
 2. siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki Susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu Bendrovei adresu Gynėjų g. 14 LT-01109 Vilnius arba, iš anksto susitarus, įteikiant pasirašytinai Bendrovės atstovui Bendrovės patalpose darbo valandomis, arba elektroniniu paštu adresu info@invltechnology.lt) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų);
 1. iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, raštu registruotu paštu Bendrovei adresu Gynėjų g. 14 LT-01109 Vilnius  arba, iš anksto susitarus, įteikiant pasirašytinai Bendrovės atstovui Bendrovės patalpose darbo valandomis, arba išsiunčiant klausimus Bendrovei elektroniniu paštu adresu info@invltechnology.lt. Visi atsakymai į akcininkų iš anksto Bendrovei pateiktus klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, pateikiami Susirinkime arba vienu metu visiems Bendrovės akcininkams iki Susirinkimo. Į klausimus gautus elektroniniu paštu Bendrovė pasilieka teisę atsakyti tiems akcininkams, kurių tapatybę bus galima nustatyti ir kurių užduoti klausimai yra nesusiję su Bendrovės konfidencialia informacija ar komercine paslaptimi.

Akcininkas, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime. Reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas, kai balsuojama raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateikti ne vėliau kaip iki Susirinkimo registracijos pradžios. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Susirinkime taip pat gali dalyvauti bei balsuoti asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu info@invltechnology.lt ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami Bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Bendrovės akcininkai kviečiami pasinaudoti teise balsuoti Susirinkimo darbotvarkės klausimais iš anksto pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės interneto svetainėje www.invltechnology.lt meniu punkto skiltyje Investuotojams. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

Bendrovės akcininkus nusprendus dalyvauti Susirinkime rinktis vieną iš pateiktų alternatyvų:

__________

Alternatyva Nr. 1:

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turėtų užpildyti ir pasirašyti balsavimo raštu biuletenį ir jį atsiųsti Bendrovei el. paštu (info@invltechnology.lt), o biuletenio originalą išsiųsti registruotu ar paprastuoju paštu adresu Gynėjų g. 14, LT- 01109 Vilnius. Tinkamai užpildyti balsavimo raštu biuleteniai gali būti siunčiami tiek registruotu, tiek paprastuoju paštu adresu Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius be kopijos pateikimo minėtu el. paštu arba pristatomi Bendrovei pasirašytinai darbo dienomis į Bendrovės buveinę aukščiau nurodytu adresu. Kartu su biuleteniu turi būti išsiunčiamas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios.

__________

Alternatyva Nr. 2:

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turėtų užpildyti balsavimo raštu biuletenį, išsaugoti savo kompiuteryje ir pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tinkamai užpildytą ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą balsavimo raštu biuletenį siųsti Bendrovei el. paštu info@invltechnology.lt.

Bendrovė siūlo naudotis šiomis nemokamomis kvalifikuoto elektroninio parašo sistemomis: Dokobit  ir GoSign.

__________

Alternatyva Nr. 3:

Bendrovės akcininkams neturint galimybės pasinaudoti balsavimo Alternatyvomis Nr. 1 ir Nr. 2, Bendrovė sudaro sąlygas akcininkams ar jų tinkamai įgaliotiems asmenims 2023 m. balandžio 28 d. atvykti adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, į Bendrovės Susirinkimą.

Papildoma informacija:

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ akcininkams siūloma patvirtinti įmonės 2022 metų veiklos rezultatus, paskirstyti pelną ir balsuoti dėl savų akcijų įsigijo tvarkos patvirtinimo. Dėl šių ir kitų klausimų bus balsuojama bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balandžio 28 dieną.

„INVL Technology“ nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė 2022 m. pabaigoje buvo 38,27 mln. eurų ir per metus išaugo 5,9 proc. Tiek pat per metus padidėjusi nuosavo kapitalo vertė akcijai 2022 m. pabaigoje siekė 3,17 euro. Bendrovė per praėjusius metus gavo 2,1 mln. eurų grynojo pelno – 19,3 proc. mažiau nei 2021 metais.

Akcininkų susirinkime numatoma patvirtinti, kad savoms akcijos įsigyti bendrovė panaudotų anksčiau suformuotą rezervą. Dar 2015 metais „INVL Technology“ šiam tikslui suformavo 9,8 mln. eurų rezervą. Akcijų įsigijimo tikslas – sumažinti bendrovės akcijų kainos skirtumą „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje, palyginti su akcijų verte, kuri apskaičiuojama pagal bendrovės grynųjų aktyvų vertę, bei suteikti galimybes įmonės akcininkams parduoti savo akcijas.

Atsižvelgiant į tai, kad šių metų vasario 6 d. bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta atsisakyti Stebėtojų tarybos bei, atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas, siūloma patvirtinti naują sandorių su susijusiomis šalimis politiką. Atitinkamai būtų atnaujinami Audito komiteto nuostatai.

„INVL Technology“ valdo kibernetinės saugos bendrovę „NRD Cyber Security“, programavimo ir IT infrastruktūros įmonių grupę „Novian“, verslo klimato gerinimo ir e. valdymo srityje – „NRD Companies“ įmones.

„INVL Technology“ – uždaro tipo investicinė bendrovė, kotiruojama  biržos „Nasdaq Vilnius“ papildomame sąraše (INC1L). Ją valdo investicijų valdymo bendrovė „INVL Asset Management“. „INVL Technology“ investicijos bus realizuotos iki 2026  metų liepos 14 dienos ir lėšos išmokėtos akcininkams, o fondas baigs veiklą.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

Priedai2. Investicinio komiteto rekomendacija.pdf
3. Bendroves atlygio ataskaita_2022.pdf
4. Valdymo imones pranesimas visuotiniam akcininku susirinkimui.pdf
5. Sandoriu su susijusiomis salimis politikos nauja redakcija_LT.pdf
6. Audito komiteto nuostatu nauja redakcija.pdf
7. Audito komiteto_ataskaita_2023.04.06_INVL Technology.pdf
8. INVL Technology_Bendrasis balsavimo biuletenis_v1.pdf
invltechnology LT 2022.zip