Publicerad: 2016-03-21 08:16:00 CET
Cortus Energy AB
Pressmeddelande

Cortus Energy senarelägger årsstämman till den 18 april och föreslår nyemission med företräde för aktieägarna

Kista, 2016-03-21 08:16 CET --  

Styrelsen för Cortus Energy AB (publ) (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) föreslår att årsstämman den 18 april 2016 beslutar om en nyemission av aktier med vidhängande teckningsoptioner. Nyemissionen föreslås äga rum med företräde för aktieägare i form av en emission av units (”Erbjudandet”). Kallelse till stämma har idag offentliggjorts genom separat pressmeddelande. Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget 10,9 MSEK före emissionskostnader. I den mån teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare högst 21,8 MSEK före årets slut.

Bakgrund

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiv förnybar energiggas för kraft-, industri- och transportapplikationer genom sin patenterade förgasningsteknologi WoodRoll®. WoodRoll® har hög bränsleeffektivitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga biobränslen utan att kompromissa med processprestanda.

I det informationsmemorandum som publicerades den 1 juni 2015 angavs fyra målsättningar för resten av 2015. Den första, färdigställandet av referensanläggningen i Köping, är uppfylld. Fullt automatiserad och integrerad drift kan nu äga rum i Köping med biomassa i den ena ändan och en slutprodukt i form av en högkvalitativ och ren energigas i den andra. Vad beträffar färdigställandet av Basic Engineering (projektering av en fullskalig modulär anläggning) är detta i det närmaste klart genom samarbetet med Höganäs (se pressmeddelande den 16 februari 2016), ett arbete som delfinansierats av Energimyndigheten. Beträffande den offert för leverans av en fullskalig turnkey anläggning som avgivits till en stor svensk industri pågår dialog med kunden. Förhoppningen om att denna upphandling ska kunna avgöras till Cortus Energys fördel har stärkts de senaste månaderna. Avseende Italien har utvecklingen inte motsvarat våra förväntningar.

Vidare angavs i samma informationsmemorandum att kapitalbehov för en tolvmånadersperiod var cirka 20 MSEK varav kapitalbehovet för resten av 2015 uppgavs till cirka 15 MSEK. Emissionen i juni inbringade 17,4 MSEK före emissionskostnader. I februari 2016 lyfte Bolaget ett stöd (bidrag) på 4,6 MSEK från Energimyndigheten (se pressmeddelande den 17 december 2015).  

Föreliggande Erbjudande tillför Bolaget vid full teckning 10,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. I den mån teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut vid slutet av 2016 för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare högst 21,8 MSEK. Emissionslikviden från Erbjudandet kommer att användas för allmänna rörelsekapitaländamål.

Teckningsförbindelser

Styrelsemedlemmar har lämnat teckningsförbindelser för 16 procent av Erbjudandet. Ingen ersättning utgår för dessa.

Villkor för Erbjudandet

Styrelsen i Cortus Energy har beslutat att föreslå att årsstämman den 18 april 2016 beslutar om en företrädesemission av units. Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget 10,9 MSEK före emissionskostnader. I den mån teckningsoptionerna uttnytjas fullt ut för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare högst 21,8 MSEK. Erbjudandet innebär en teckning av högst 54 586 834 units där två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) unit till en teckningskurs om 0,20 SEK per unit. En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 berättigande till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen uppgår till femtio (50) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First Norths officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte överstiga 0,40 SEK per aktie. Teckningskursen ska inte understiga 0,20 SEK per aktie. Teckning i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med den 14 december till och med den 29 december 2016.

Erbjudandet kommer att genomföras enligt följande preliminära tidsplan:

·        Årsstämma hålls den 18 april 2016.

·        Sista dag för handel med aktier i Cortus Energy inklusive rätt att deltaga i Erbjudandet är den 22 april 2016.

·        Första dag för handel exklusive rätt att deltaga i Erbjudandet är den 25 april 2016.

·        Prospekt avseende Erbjudandet beräknas kunna offentliggöras den 25 april 2016.

·        Avstämningsdag för deltagande i Erbjudandet är den 26 april 2016.

·        Handel med uniträtter äger rum under perioden 2 maj – 11 maj 2016.

·        Teckningsperioden för Erbjudandet löper mellan 2 maj – 13 maj 2016.

·        Teckningsperioden för teckningsoptionerna löper mellan 14 december - 29 december 2016.

Rådgivare

Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Cortus Energy i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

 

www.cortusenergy.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.