Offentliggjort: 2016-05-12 08:30:00 CEST
Vestjysk Bank A/S
Kvartalsrapport

Vestjysk Banks kvartalsrapport for 1. kvartal 2016

Finanstilsynet
Nasdaq Copenhagen A/S


12. maj 2016


Vestjysk Banks kvartalsrapport for 1. kvartal 2016

Vestjysk Bank realiserede i 1. kvartal 2016 et resultat efter skat på 12 mio. kroner. Bankens basale drift fungerer fortsat godt og anses for tilfredsstillende, men det fortsat høje nedskrivningsbehov, relateret ikke mindst til landbrugets meget bekymrende og forværrede økonomiske situation med meget lave niveauer for afregningspriser for både mælk og svinekød, medfører, at bankens resultat efter nedskrivninger ikke er tilfredsstillende.

Banken arbejder fortsat på at forbedre de kapitalmæssige forhold, herunder at styrke bankens solvensmæssige overdækning og bankens overdækning i forhold til kravet til egentlig kernekapital.

Sammendrag af Vestjysk Banks resultater i 1. kvartal 2016:

 • Resultat efter skat på 12 mio. kroner (33 mio. kroner i 1. kvartal 2015).
 • Basisindtægter på 231 mio. kroner (268 mio. kroner i 1. kvartal 2015), heraf kursreguleringer på 7 mio. kroner (31 mio. kroner i 1. kvartal 2015).
 • Omkostningsprocent på 54,6 (51,9 procent i 1. kvartal 2015). Korrigeret for kursreguleringer viser omkostningsprocenten et fald på 2,3 procentpoint fra 58,6 procent i 1. kvartal 2015 til 56,3 procent i 1. kvartal 2016.
 • Basisresultat før nedskrivninger på 105 mio. kroner (129 mio. kroner i 1. kvartal 2015).
 • Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. på 93 mio. kroner (93 mio. kroner i 1. kvartal 2015). Nedskrivninger på landbrug udgør den største andel af nedskrivningerne.
 • Indlånsoverskud på 4,1 mia. kroner ultimo marts 2016 mod et indlånsoverskud på 4,2 mia. kroner ultimo marts 2015.
 • Minimumskravene til fortsat bankdrift er henholdsvis 8,0 procent (kapitalprocent) og 4,5 procent (egentlig kernekapitalprocent) af de risikovægtede eksponeringer. Ultimo marts 2016 har banken en overdækning på henholdsvis 4,6 procentpoint, svarende til 767 mio. kroner og 3,5 procentpoint, svarende til 586 mio. kroner.
 • Kapitalprocenten er på 12,6, og det individuelle solvensbehov er på 11,2 procent, svarende til en overdækning på 1,4 procentpoint eller 239 mio. kroner ultimo marts 2016.
 • Egentlig kernekapitalprocent på 8,0 procent ultimo marts 2016 mod et opgjort krav på 7,2 procent. Overdækningen er på 0,8 procentpoint svarende til 135 mio. kroner, hvilket er afstanden til kravet om udarbejdelse af en genopretningsplan.
 • Likviditetsmæssig overdækning på 122 procent ultimo marts 2016.
 • EU Kommissionen har i december 2015 indledt en nærmere undersøgelse af, hvorvidt den danske støtte til Vestjysk Bank i 2012 er i overensstemmelse med reglerne for EU statsstøtte. Kommissionen vil især undersøge, hvorvidt Vestjysk Banks omstruktureringsplan kan genskabe bankens levedygtighed på langt sigt uden at virke konkurrenceforvridende i markedet. Tidshorisonten for denne undersøgelse samt godkendelsesprocessen kendes fortsat ikke.

Forventninger til 2016
Bankens samlede forretningsomfang forventes, med udgangspunkt i uændrede konjunkturforhold, at kunne generere et basisresultat før nedskrivninger i niveauet 350-400 mio. kroner. Under uændrede konjunkturforhold er ledelsens forventning, at behovet for nedskrivninger vil kunne absorberes i bankens basisresultat og dermed opnå en vis forbedring af konsolideringen i 2016. Dette skal bidrage til en fortsættende bank med et hensigtsmæssigt forretningsgrundlag og mulighed for at opnå mere betryggende kapitalforhold.

Hvis landbrugets forværrede krise bliver meget langvarig eller forværres yderligere, kan bankens betydelige eksponering mod denne branche indebære et øget behov for nedskrivninger i forhold til ledelsens aktuelle estimater for 2016. Tilsvarende kan gøre sig gældende, hvis konjunkturerne generelt forværres. Konsekvenserne af en yderligere forværring af det økonomiske klima for landbruget og/eller øvrige brancher vil således reducere bankens muligheder for at konsolidere sig i 2016.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til
administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.


Vestjysk Bank A/S

Vagn Thorsager                               Jan Ulsø Madsen
bestyrelsesformand                          adm. bankdirektørVestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk


Vestjysk Banks kvartalsrapport for 1. kvartal 2016.pdf
Selskabsmeddelelse - Vestjysk Banks kvartalsrapport for 1. kvartal 2016.pdf