Estonian
Avaldatud: 2023-09-22 12:00:00 CEST
Clevon
Perioodiline teave

Clevon AS-i 2023. aasta 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Clevon AS avaldab oma 2023. aasta konsolideeritud vahearuande (vt käesoleva teate lisa). Aruanne katab perioodi 1. jaanuarist 2023 kuni 30. juunini 2023. Kuna Clevon AS asutati 1.aprillil 2022.a, siis võrreldavates andmetes on varasem periood lühem.

Aruande perioodi olulisemad sündmused:

Turundus ja pilootprojektid

2023. aasta kevadel alustas Clevon sõitmist mehitamata robotkulleritega USAs Texase osariigi teedel ning alustas teenuste pakkumist ka esimese kommertskliendiga, kelleks sai PostNet Northlake Texases. Lisaks sõlmiti USAs tegutsemiseks koostöölepe T-Mobile’i, Deutsche Telekom AG tütarettevõttega.

2023. aasta suvel tõi Clevon esimese ettevõttena Euroopas tänavatele autonoomsete robotkullerite masinapargi, alustades REWE Grupi Leedu tütarettevõtte LastMile’iga Vilniuse tänavatel 3 sõidukiga reaalsete kliendivedude läbiviimist. Samuti kinnitati kanda Lähis-Ida regioonis, sõlmides ühiste kavatsuste protokolli Saudi Araabia Investeeringute Ministeeriumiga ning kohtudes erinevate kohalike ettevõtete ja investoritega, et valmistada ette antud regioonis teenuste lansseerimist. Tänaseks on käimas läbirääkimised mitme kohaliku suurettevõttega, et piloteerida CLEVON 1 lahendust.

Käesolevaks hetkeks on toodetud ja aktiivses kasutuses 20 mehitamata robotkullerit CLEVON 1. Sõidukeid kasutatakse nii testimiseks ettevõtte kinnisel testplatsil kui ka pilootprojektides Eestis, teistes Euroopa riikides ja tütarettevõttes USAs. Testplatsil sooritatakse erineva raskusastmega etteantud ülesandeid simuleerides reaalseid olukordi linnatänavail, et parandada sõidukite sooritusvõimet ning tuvastada võimalikke ohuolukordi.

Tulevikku suunatud plaanid

Aastate 2023-2024 fookused on sõiduki autonoomsuse tõstmine, küberturvalisuse parendamine ning väliste liidestuste skaleeritavus. ADS komplekt saab riistvaralise täienduse lisandunud sensoorika, võimsama arvuti ning ruuteri näol, mis võimaldab hoida meie süsteemi kaasaegsena ning võimekamana. Paneme rohkem rõhku simulatsiooni kasutamisele arenduses ja testimises, mis kiirendab ja automatiseerib meie tööd märkimisväärselt. Jätkame tööd selle nimel, et meie protsessid ja süsteemid toetaksid kõrgemaid küberturvalisuse nõudeid. Plaanis on saavutada piisav autonoomsus, et sõidukiparki oleks võimalik opereerida väiksema arvu operaatoritega, mille eelduseks on järgmise generatsiooni MRM (Minimum Risk Manoeuvre) funktsionaalsus. Plaanis on edasi arendada automatiseeritud täppis-kaardistamise ja marsruutimise süsteemi, mis toetab kiiresti uude piirkonda sisenemist ja seal autonoomsuse kasvu. Eesmärgiga saavutada kiire integratsioon uute teenustega, arendame edasi Fleet Management System ökosüsteemi - paindlikumaks ja skaleeritavamaks.

First North-ilt äraminek ja kapitali kaasamine 

16. jaanuaril 2023 teatas Clevon börsiteates plaanist lahkuda First North-ilt. First North-ilt lahkumist on põhjendatud vajadusega kaasata täiendavat kapitali, mis on vajalik Clevoni põhitoote – CLEVON 1 sõiduki ja selles sisalduva tehnoloogia - edasiarenduseks, kuid mille avalik kaasamine nii praegu kui ka tuleviku raha kaasamise ringides on äärmiselt vähetõenäoline. Seetõttu otsib Clevon potentsiaalseid investoreid First North-i väliselt, kellega suhtlus on näidanud, et selleks, et neilt edasiseks arenduseks kapitali kaasata, peab Clevon First North-ilt lahkuma. Kuna investorite leidmine on börsil oleku tõttu võtnud oodatust kauem aega ning ettevõtte likviidsuspositsioon on seega halvenenud, on Clevon ajutiselt vähendanud kulude taset kuniks täiendav finantseerimine on kindel.

11. septembril 2023 otsustas Nasdaq Tallinn AS-i Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon rahuldada Clevoni taotluse ning lõpetada aktsiatega kauplemine First North-il järgmiste tingimuste täitmisel:

  1. investoritele pakutakse väljumisvõimalust, sealhulgas võib neid olla mitu; ja
  2. investoritele tagatakse võrdne ja õiglane kohtlemine.

Vastavate väljumisvõimaluste dokumendid on hetkel ettevalmistamisel. Eesmärgiks on Nasdaq Tallinn AS-i Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni poolt seatud tingimused täita ning kauplemine First North platvormil lõpetada hiljemalt novembris. See võimaldab kontsernil hakata läbi rääkima suure hulga potentsiaalsete investoritega, kelle jaoks on börsil olek takistavaks faktoriks investeerimisel ja seeläbi oluliselt suurendada järgmise kapitali kaasamise raundi õnnestumise tõenäosust.

Vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS-dega).

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

 

(eurodes) 30.06.2023 31.12.2022
Käibevarad    
Raha ja raha ekvivalendid 96 985 1 767 398
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 23 320 91 500
Ettemaksed 13 930 20 733
Varud 271 045 334 053
Käibevarad kokku 405 280 2 213 684
Põhivarad    
Ettemaksed 11 173 12 223
Materiaalne põhivara 1 620 574 1 772 287
Immateriaalne põhivara 5 290 384 4 595 642
Põhivarad kokku 6 922 131 6 380 152
VARAD KOKKU 7 327 411 8 593 837
     
Kohustised    
Laenukohustised 773 260 797 219
Võlad tarnijatele 350 613 134 976
Võlad töövõtjatele 386 977 248 756
Muud võlad 541 952 248 821
Lühiajalised kohustised kokku 2 052 802 1 429 772
Pikaajalised kohustised    
Laenukohustised 1 394 884 647 700
Pikaajalised kohustised kokku 1 394 884 647 700
Kohustised kokku 3 447 686 2 077 472
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 2 969 777 2 957 577
Ülekurss 6 537 670 6 508 708
Muud reservid 998 993 381 903
Realiseerumata kursivahed 10 410 0
Jaotamata kasum (-kahjum) -6 637 125 -3 331 824
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 3 879 725 6 516 364
Omakapital kokku 3 879 725 6 516 364
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 7 327 411 8 593 837

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

 

(eurodes) 01.01.-30.06.2023 01.04.-30.06.2022
Müügitulu 61 675 3 100
Muud äritulud 35 111 68
Kaubad, toore, materjal ja teenused -242 178 -65 502
Mitmesugused tegevuskulud -712 582 -251 627
Tööjõukulud -2 764 628 -569 911
Põhivara kulum ja väärtuse langus -790 187 -255 216
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel 1 203 731 434 971
Muud ärikulud -20 308 -497
Ärikasum (kahjum) -3 229 366 -704 614
     
Finantstulu 1 935 7
Finantskulu -72 200 -15 382
Muud finantstulud/kulud -5 670 -7
Finantstulud ja -kulud kokku -75 935 -15 382
Kasum (kahjum) enne tulumaksu -3 305 301 -719 996
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) -3 305 301 -719 996
Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist -3 305 301 -719 996
     
Kursivahede mõju välismaiste üksuste tulemuste ümberarvestamisele 10 410 0
Aruandeaasta koondkasum (-kahjum) 3 294 891 -719 996
Emaettevõtte omanike osa koondkasumist 3 294 891 -719 996
     
Tavapuhaskasum aktsia kohta  -0,11 -0,03

 

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE VAHEARUANNE

 

(eurodes) 01.01.-30.06.2023 01.04.-30.06.2022
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST    
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) -3 305 301 -719 996
Korrigeerimised:    
     Põhivara kulum ja väärtuse langus 789 558 255 216
     Kasum (kahjum) materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist 4 198 0
     Finantstulud ja -kulud 75 935 15 382
     Optsioonireservi suurendamine 617 089 0
     Muud korrigeerimised 282 0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (sh kliendilepingute varad) 68 572 -115 189
Varude muutus 73 138 46 866
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus (sh kliendilepingute kohustused) 624 231 575 022
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU -1 052 298 57 301
     
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST    
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -1 269 598 -765 774
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist 8 000 0
Antud laenud emaettevõttele -3 400 0
Laekunud intressid 100 0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -1 264 898 -765 774
     
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST    
Saadud laenud 743 230 950 000
Saadud laenude tagasimaksed -12 340 -3 030
Rendikohustiste tagasimaksed -96 306 -25 572
Makstud intressid -28 713 -6 592
Laekunud aktsiate emiteerimisest, millest on maha arvatud väljaandmiskulud 41 163 5 200 042
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 647 034 6 114 848
RAHAVOOD KOKKU -1 670 162 5 406 375
     
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 1 767 398 0
Valuutakursi muutuste mõju -251 0
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 96 985 5 406 375

 

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE VAHEARUANNE

 

      Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital  
 
(eurodes)
Aktsiakapital   Ülekurss Optsioonide reserv Realiseerumata kursivahed Jaotamata kasum (- kahjum) Omakapital kokku
Seisuga 31.12.2022 2 957 577   6 508 708 381 903 0 -3 331 824 6 516 364
Aruandeperioodi kasum                    (-kahjum) 0   0 0 0 -3 305 301 -3 305 301
Muu koondkasum 0   0 0 10 410 0 10 410
Aruande koondkasum kokku 0   0 0 10 410 -3 305 301 -3 294 891
Tehingud omanikega              
Emiteeritud aktsiakapital 12 200   28 962 0 0 0 41 162
Osalusoptsioonide reservi moodustamine 0   0 617 090 0 0 617 090
Kokku tehingud omanikega 12 200   28 962 617 090 0 0 658 252
Seisuga 30.06.2023 2 969 777   6 537 670 998 993 10 410 -6 637 125 3 879 725

Aktsiakapital summas 2 969 777 eurot (31.12.2022: 2 957 577 eurot) jaguneb 29 697 771 aktsiaks (01.04.2022: 29 575 771 aktsiaks) nimiväärtusega 0,10 eurot (01.04.2022: 0,10 eurot) aktsia kohta.

     

Lisainfo:

Arno Kütt

Clevon AS-I juhatuse esimees

arno.kutt@clevon.com


Clevon AS konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 30.06.2023.pdf