English Lithuanian
Paskelbta: 2024-05-23 15:47:50 CEST
Integre Trans
Pranešimas apie esminį įvykį

PRANEŠIMAS APIE 2024 M. BIRŽELIO 17 D. ŠAUKIAMĄ UAB „INTEGRE TRANS“ OBLIGACIJŲ (ISIN KODAS LT0000407553) SAVININKŲ SUSIRINKIMĄ

   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AUDIFINA“

Juridinio asmens kodas: 125921757

Registruotos buveinės adresas: Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310, Lietuvos Respublika

Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre

(toliau taip pat – Patikėtinis)

PRANEŠIMAS APIE 2024 M. BIRŽELIO 17 D. ŠAUKIAMĄ UAB „INTEGRE TRANS“ OBLIGACIJŲ (ISIN KODAS LT0000407553) SAVININKŲ SUSIRINKIMĄ

Patikėtinio iniciatyva ir sprendimu, atsižvelgiant į tai, kad:

  1. UAB „Integre Trans" (juridinio asmens kodas 301888546, buveinės adresas Sporto g. 18, Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Bendrovė arba Emitentas), obligacijų emisijos, ISIN kodas LT0000407553, 2024 m. gegužės 16 d. per NASDAQ informacinę sistemą paskelbė pranešimą apie esminį įvykį – planuojamą inicijuoti Bendrovės restruktūrizavimo procesą;
  2. 2024 m. gegužės 20 d. buvo paskelbtas Bendrovės 2024 m. gegužės 16 d. pranešimo paaiškinimas ir papildymas, kuriuo Bendrovė informavo apie pradėtą kreipimąsi į visus savo kreditorius, siūlydama bendradarbiauti ir sudaryti susitarimus dėl pagalbos, kurie padėtų Bendrovei spręsti esamus finansinius sunkumus. Bendrovė nurodė, kad šiam derybų su kreditoriais etapui ji numatė 15 kalendorinių dienų terminą, kuriam pasibaigus bus priimtas sprendimas dėl tolesnės restruktūrizavimo proceso eigos;
  3. Patikėtinio iniciatyva 2024 m. gegužės 20 d. įvykusio susitikimo metu Bendrovė bendrais bruožais supažindino Patikėtinį su Bendrovės padėtimi ir ketinimu kreiptis į teismą dėl Bendrovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo;
  4. Bendrovė 2024 m. gegužės 21 d. raštu kreipėsi į Patikėtinį, pranešime trumpai išdėstydama, kad sunkumai, su kuriais Bendrovė susiduria, yra laikini ir išsprendžiami, ir jei būtų šaukiamas obligacijų savininkų susirinkimas, Bendrovė pristatys informaciją apie finansinius sunkumus ir galimą restruktūrizavimo procesą, obligacijų savininkų padėtį ir teises restruktūrizavimo procese (jeigu Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo);
  5. Patikėtinis 2024 m. gegužės 21 d. pateikė prašymą (toliau – Prašymas) Emitentui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pateikti informaciją apie Bendrovės turimas skolas, įkeistą ir neįkeistą turtą, debitorines skolas (t. y. reikalavimus), pagrindinius numatomus veiksmus gyvybingumo išsaugojimui ir veiklos atkūrimui, kitą informaciją, kuri gali būti reikšminga obligacijų savininkams. Tame pačiame Prašyme Patikėtinis taip pat paprašė: (i) patvirtinti arba paneigti, kad yra įvykęs nors vienas iš neeilinių išankstinio išpirkimo įvykių, ypač dėl šių sąlygų: (a) Bendrovės negalėjimas įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus; (b) Bendrovės sudarytas susitarimas su daugumos pagal vertę kreditoriais dėl skolų restruktūrizavimo arba susirinkimo sušaukimo, kuriame būtų svarstoma dėl tokio susitarimo sudarymo; ir (ii) pateikti Bendrovės teiginius patvirtinančius dokumentus.

   2024 m. birželio 17 d., 10:00 val., šaukiamas Emitento obligacijų emisijos, ISIN kodas LT0000407553, obligacijų savininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Susirinkimas įvyks viešbutyje „Courtyard by Marriott Vilnius City Centre“, adresu Rinktinės g. 3, LT-09234 Vilniuje, Lietuvos Respublikoje. Obligacijų savininkai registruojami nuo 9:30 val.

Susirinkimo pirmininku skiriamas Patikėtinis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo (toliau – Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymas) 9 straipsnio 2 dalimi, šis pranešimas apie Susirinkimą (toliau – Pranešimas) skelbiamas Patikėtinio tinklalapyje www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai ir NASDAQ tinklalapyje https://shorturl.at/ctwXI, taip pat Emitento tinklalapyje https://integretrans.com/lt/

Susirinkimo darbotvarkė:
1.      Susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
2.      Supažindinimas su Susirinkimo organizavimo ir balsavimo tvarka.
3.      Bendrovės prisistatymas apie jos finansinę padėtį bei planus, susijusius su Bendrovės siekiamu veiklos restruktūrizavimu.
4.      Dėl reikalavimo išpirkti Emitento obligacijas prieš terminą.
5.      Klausimai ir atsakymai.

   Informacija apie Susirinkimo organizavimą

 
Susirinkimo apskaitos diena yra 2024 m. birželio 12 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Emitento išleistų obligacijų savininkais Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, asmeniškai, atstovaujami įgaliotinio, arba dalyvaujant asmeniui, su kuriuo sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

   Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, Susirinkimo pradžioje turės Patikėtiniui pateikti (parodyti): (i) asmens tapatybės dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę; ir (ii) jei asmuo atstovauja juridinį asmenį įstatų pagrindu – ne senesnį kaip 10 dienų išrašą iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės juridinių asmenų registro (jei išrašas ne lietuvių arba anglų kalba, išverstą į lietuvių arba anglų kalbą) ir, jei taikoma, prokūrą; (iii) patvirtinimą, kad Patikėtiniui pateiktas įgaliojimas nebuvo atšauktas arba jei dėl nenumatytų aplinkybių toks dokumentas nebuvo pateiktas Patikėtiniui, įgaliojimą; (iv)                      patvirtinimą, kad Patikėtiniui pateikta balsavimo teisių perleidimo sutartis nebuvo nutraukta ar nepasibaigė kitais pagrindais, arba jei dėl nenumatytų aplinkybių toks dokumentas nebuvo pateiktas Patikėtiniui, balsavimo teisių perleidimo sutartį. Asmens tapatybę ir, kai taikoma, teisę balsuoti (atstovavimo pagrindą) įrodantis dokumentas, laikantis duomenų apsaugos reikalavimų, bus nustatomi Susirinkimo metu.           Susirinkimo metu Patikėtinis turės teisę paprašyti bet kurio Susirinkimo dalyvio pateikti atitinkamų dokumentų kopijas Patikėtinio elektroninio pašto adresu obligacijos@audifina.lt. Atsižvelgiant į tai, kiekvienas Susirinkimo dalyvis turi iš anksto pasirūpinti atitinkamų dokumentų kopijomis.

Kiekvienas Emitento obligacijų savininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas obligacijų savininkas arba savininkai, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Įgaliojimams taikomi reikalavimai: (i) Lietuvos Respublikos fizinio ar juridinio asmens įgaliojimas gali būti notarinės formos arba paprastos rašytinės formos, įskaitant elektroninį įgaliojimą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu; (ii) Užsienio valstybės fizinio ar juridinio asmens įgaliojimas gali būti notarinės formos arba paprastos rašytinės formos, įskaitant elektroninį įgaliojimą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu užsienio fizinio ar juridinio įgaliojimas yra kita kalba nei lietuvių arba anglų, jis turi būti išverstas į lietuvių arba anglų kalbą, o notarinės formos įgaliojimas turi būti legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

   Jeigu Susirinkime dalyvauja ne obligacijų savininkas, įgaliojimas arba balsavimo teisių perleidimo sutartis (jų kopijos) turi būti pateikti Patikėtiniui ne vėliau kaip iki 2024 m. birželio 12 d. vienu iš nurodytų būdų: (i)  elektroniniu paštu, adresu obligacijos@audifina.lt; arba (ii) pristatant arba siunčiant registruotu laišku adresu A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, Lietuvos Respublika.

   Patvirtintas Susirinkimo protokolas su balsavimo rezultatais (jeigu Susirinkime bus balsuojama atitinkamais klausimais) bus paskelbtas Patikėtinio tinklalapyje www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai ne vėliau kaip per 7 dienas po Susirinkimo. 

     Jeigu turėsite klausimų dėl šio Pranešimo, Susirinkimo ir jo metu svarstytinų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Patikėtinį (elektroninio pašto adresas obligacijos@audifina.lt).

Kita informacija

Obligacijų savininkai turi teisę gauti iš obligacijų savininkų Patikėtinio su obligacijų savininkų interesų gynimu susijusią informaciją apie bendrovę, jos išleistą obligacijų emisiją ir kitą su emisija ir obligacijų savininkų interesų gynimu susijusią informaciją. Atsižvelgiant į tai, kad Emitentas šiai dienai nėra pateikęs Patikėtiniui pastarojo 2024 m. gegužės 21 d. raštu paprašytos informacijos, duomenų ir (ar) dokumentų apie Bendrovę, Patikėtinis kartu su šiuo pranešimu negali pateikti nurodytos medžiagos obligacijų savininkams. Bendrovei suteiktus tokią medžiagą, Patikėtinis informuos obligacijų savininkus apie galimybę ir tvarką susipažinti su Bendrovės pateikta informacija.

Atsižvelgiant į Patikėtiniui Emitento pateiktą medžiagą, Patikėtinis gali koreguoti šaukiamo Susirinkimo darbotvarkę ne vėliau kaip likus 10 darbų dienų iki Susirinkimo dienos, apie tokius darbotvarkės pakeitimus informuojant obligacijų savininkus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo numatyta tvarka.

 

Jolanta Ruzgienė

UAB Audifina direktorė 


Pranesimas_obligaciju_savininkams.pdf