Avaldatud: 2020-06-30 17:16:37 CEST
PRFoods
Börsiteade

AS PRFOODS VÕLAKIRJAOMANIKE KOOSOLEKU OTSUSED

15. juunil 2020 avaldatud börsiteatega kutsus AS PRFoods (registrikood 11560713, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi „Emitent“) kokku isikute (edaspidi „Võlakirjaomanikud“), kellele kuuluvad Emitendi võlakirjad lunastuspäevaga 22. jaanuar 2025 ja ISIN koodiga EE3300001577 (edaspidi „Võlakirjad“), mis on emiteeritud Emitendi tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste, kuupäevaga 14. jaanuar 2020 (ning mida on muudetud 25. veebruaril 2020; edaspidi „Tingimused“), koosoleku (edaspidi „Koosolek“).

Koosolek toimus 30. juunil 2020 ning Koosolekul osales kokku üheksa Võlakirjaomanikku, kellele kuuluvate Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku  5 072 000 eurot, ehk ligikaudu 53,35% kõigi hääleõiguslike Võlakirjade nimiväärtusest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Koosolekul otsustasid Võlakirjaomanikud loobuda Emitendi poolt Tingimuste punktis 5.2 sätestatud finantskinnituste täitmise nõudest Emitendi 2019/2020 majandusaastal (s.o majandusaastal 01.07.2019 – 30.06.2020) ning otsustasid, et mistahes Tingimuste punktides 5.2 sätestatud finantskinnituse mittetäitmine Emitendi 2019/2020 majandusaastal ei too kaasa Emitendipoolset Tingimuste rikkumist ega Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmust (nagu on defineeritud Tingimustes). Nimetatud otsuse poolt hääletasid Võlakirjaomanikud, kellele kuuluvate Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku 5 025 100 eurot, ehk ligikaudu 99,08% kõigist Koosolekul osalenud Võlakirjaomanikele kuulunuvate Võlakirjade nimiväärtusest.

Vastavalt Tingimuste punktile 5.5 on ülalnimetatud otsused siduvad kõigile Võlakirjaomanikele.


Lisainformatsioon:

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee