English Lithuanian
Paskelbta: 2021-06-10 16:07:23 CEST
Snaige
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimas

2021 m. liepos 2 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo vieta – AB „Snaigė“  ofisas, Kareivių g. 6 (5 aukštas), Vilnius.

Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).

Susirinkimo apskaitos diena – 2021 m. birželio 25 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Susirinkimas sušaukiamas akcininko Sekenora Holdings Limited iniciatyva ir Bendrovės valdybos sprendimu.

Akcininko siūlomas ir valdybos patvirtintas Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimas:
1darbotvarkės klausimas: Dėl 2021 m. vasario 11 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų nebevykdymo (atšaukimo);
Akcininko siūlomi ir valdybos patvirtinti Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo sprendimo projektai:
1.1. Nevykdyti (atšaukti) 2021 m. vasario 11 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo darbotvarkės klausimu Nr. 1.1, kuriuo nuspręsta inicijuoti visų Bendrovės išleistų akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius bei nebesiūlyti jų viešai.
1.2. Nevykdyti (atšaukti) 2021 m. vasario 11 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų darbotvarkės klausimais Nr. 1.2, 1.3 ir 2, kuriais detalizuota tvarka dėl oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, pateikimo, jo kainos nustatymo ir įgaliojimų, susijusių su Bendrovės akcijų išbraukimu iš prekybos AB Nasdaq Vilnius suteikimu Bendrovės vadovui (generaliniam direktoriui).
1.3. Atsižvelgiant į sprendimus, priimtus šio Bendrovės  visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais Nr. 1.1-1.2, nustatyti, kad Bendrovės akcijos toliau bus siūlomos viešai, jomis bus prekiaujama reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius, Bendrovė ir toliau lieka emitentu, o oficialus siūlymas,  kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, teikiamas nebus, nebent dėl šių klausimų būtų priimti nauji Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai.

 Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Pramonės g. 6, Alytus) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį iki 14 val.). Telefonai pasiteirauti: (8-315) 56206.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu akcininkams@snaige.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2021 m. birželio 17 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2021 m. liepos 1 dienos 14 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu akcininkams@snaige.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2021 m. liepos 1 dienos 14 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu adresu akcininkams@snaige.lt. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija.

Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu akcininkams@snaige.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 14 valandos.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.

Susirinkimo dieną tęsiantis, Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtam karantinui,  posėdis susirinkimo vietoje nebus rengiamas, o Bendrovės akcininkai bus kviečiami dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsuoti susirinkimo dienotvarkės klausimais iš anksto pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius.

Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“, pateikiama informacija ir dokumentai:
- Pranešimas apie Susirinkimo šaukimą, sprendimų projektai darbotvarkės klausimais;
- Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną;
- Bendrojo balsavimo biuletenio forma;

Šio pranešimo priedas:
- Bendrojo balsavimo biuletenio forma;

         Generalinis direktorius
         Mindaugas Sologubas
         Tel. +370 315 56206

PriedasVAS balsavimo rastu biuletenis_Common voting_paper_2021_07_02.pdf