Avaldatud: 2015-04-27 15:02:14 CEST
Baltika
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 27. aprillil 2015. aastal algusega kell 13:00 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24, Tallinn.

Koosolekul oli esindatud 25 135 685 aktsiat ehk 61,61% AS Baltika hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

 1. 2014. a majandusaasta aruande kinnitamine
 2. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ning tasustamine
 3. Aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine ja aktsiakapitali tingimuslik suurendamine

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:

 1. 2014. a majandusaasta aruande kinnitamine
 • Kinnitada AS Baltika 2014. a majandusaasta aruanne esitatud kujul.
 • Kinnitada 2014.a majandusaasta puhaskahjum summas 1 263 400 eurot ning katta see eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Otsus võeti vastu 25 133 885 häälega, mis moodustab 99,99% registreerunud häältest.

 1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ning tasustamine
 • Seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega pikendada seltsi senise nõukogu, koosseisus Jaakko Sakari Mikael Salmelin, Lauri Kustaa Äimä, Valdo Kalm, Tiina Mõis ja Reet Saks, volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks.
 • Määrata nõukogu liikmete tasu järgmiselt: nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks on 650 eurot kuus ja nõukogu liikmele makstava tasu suuruseks on 400 eurot kuus.

Otsus võeti vastu 24 481 672 häälega, mis moodustab 97,40% registreerunud häältest.

 1. Aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine ja aktsiakapitali tingimuslik suurendamine
 • Suurendada tingimuslikult AS Baltika aktsiakapitali, emiteerides täiendavalt kuni üks miljon (1 000 000) nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 0,20 eurot väljalaskehinnaga 0,20 eurot.
 • Kinnitada käesolevale otsusele lisatud aktsiaoptsiooniprogrammi põhitingimused ning suurendada tingimuslikult aktsiakapitali aktsiaoptsiooniprogrammi täitmiseks. Iga aktsiaoptsioon annab tema omanikule õiguse omandada 1 (üks) aktsiaseltsi lihtaktsia.
 • Aktsiaoptsiooniprogrammi õigustatud isikuteks on AS Baltika juhatuse liikmed, kes on juhatuse liikmed 2015-2016. Aktsiaoptsiooniprogrammi õigustatud isikute ja AS Baltika vahel sõlmitakse optsioonileping, mille tingimused ja aktsiaseltsi esindaja optsioonilepingu sõlmimiseks määrab nõukogu.
 • Välistada aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptsiooniprogrammi täitmiseks välja lastavaid uusi aktsiaid.           
 • Aktsiate märkimine toimub pärast kolme aastase perioodi möödumist aktsiaoptsiooniprogrammi õigustatud isikutega optsioonilepingute sõlmimisest kahe aasta jooksul.
 • Aktsiaseltsi juhatus võib suurendada aktsiakapitali kuni kahesaja tuhande (200 000) euro ulatuses ning aktsiakapitali uus suurus võib olla kuni 8 358 970 eurot. Juhul kui varasemate aktsiakapitali tingimusliku suurendamise otsuste alusel emiteeritakse uusi aktsiaid täies ulatuses, võib aktsiakapitali uus suurus olla kuni 10 028 970 eurot.
 • Uued aktsiad annavad õiguse dividendidele alates majandusaastast, millal aktsiad emiteeriti, eeldusel, et dividendide saamiseks õigustatud isikute nimekirja ei ole enne aktsiate emiteerimist kindlaks määratud.

Otsus võeti vastu 24 324 372 häälega, mis moodustab 96,77% registreerunud häältest.

  

Meelis Milder
Juhatuse esimees
meelis.milder@baltikagroup.com