Paskelbta: 2020-03-02 10:14:59 CET
AUGA group
Tarpinė informacija

CORRECTION: pranešimas apie „AUGA group“, AB tarpinę informaciją už 12 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. gruodžio 31 d.

Patikslinimas: Patikslinti duomenys pranešime.

Per 2019 m. „AUGA group“, AB ir jos dukterinių bendrovių (toliau – Grupė) rezultatai  ženkliai pagerėjo visuose Grupės veiklos segmentuose.

Bendrosios pardavimo pajamos siekė 71,13 mln. Eur ir buvo 30% didesnės nei 2018 m. atitinkamą laikotarpį, kai jos sudarė 54,75 mln. Eur.

2019 m. Grupės bendrasis pelnas sudarė 11,92 mln. Eur ir buvo 225% arba 8,26 mln. Eur didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai (2018 m. bendrasis pelnas – 3,66 mln. Eur).

Per 2019 m. Grupė patyrė 3,02 mln. Eur grynojo nuostolio palyginus su 5,98 mln. Eur nuostolių metais prieš tai. Būtina pažymėti, kad tiek šių metų rezultatams, tiek praėjusių metų atitinkamo laikotarpio rezultatams reikšmingą įtaką turėjo įvairūs vienkartiniai veiksniai bei apskaitos politikos pokyčiai, su kuriais galima susipažinti  pateikiamų tarpinių ataskaitų vadovybės komentare. Eliminavus minėtus efektus, Grupė per 2019 m. būtų uždirbusi 0,18 mln. Eur grynojo pelno palyginus su 7,32 mln. Eur grynaisiais nuostoliais tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Grupės 2019 m. dvylikos mėnesių EBITDA rodiklis siekė 17,19 mln. Eur, o eliminavus 16 TFAS įtaką – 11,05 mln. Eur. Palyginimui, Grupės EBITDA rodiklis už 2018 m. dvylikos mėnesių laikotarpį buvo 3,55 mln. Eur.

„Šiais metais „AUGA group“ rezultatai augo visuose segmentuose. Padidėję pardavimai grybininkystės segmente, išaugę pardavimai  ir  gamybos efektyvumas pienininkystės segmente ir nepaisant nepalankių oro sąlygų ženkliai geresni nei praėjusiais metais augalininkystės segmento rezultatai lėmė ir geresnius bendrus Grupės rezultatus. Kasmet tobulėjame, sukaupiame vis daugiau patirties, geriau paruošiame dirvą. Tai matosi ir rezultatuose net esant nepalankioms oro sąlygoms, todėl, tikime, kad ateityje Grupės finansiniai rezultatai dar atskleis mūsų turimą potencialą.“, - sako Kęstutis Juščius, AUGA group, AB generalinis direktorius.

Pagrindiniai finansiniai rezultatai2019 m. 12 mėn.2018 m. 12 mėn.Pokytis, %
Pajamos71,1354,7530%
Bendrasis pelnas (nuostolis)11,923,66225%
Grynasis pelnas (nuostolis) (eliminavus 16 TFAS įtaką)(2,02)(5,98)66%
Grynasis pelnas (neeliminavus 16 TFAS įtakos)(3,02)duomenų nėra-
EBITDA (eliminavus 16 TFAS įtaką)11,053,55211%
EBITDA (neeliminavus 16 TFAS įtakos)17,19duomenų nėra-

Augalininkystės segmentas

Pardavimai

Augalininkystės segmento 2019 m. dvylikos mėnesių pardavimo pajamos sudarė 29,49 mln. Eur palyginus su 17,48 mln. Eur atitinkamu laikotarpiu 2018 metais (padidėjo 69%).

Derlius

Nepaisant nepalankių oro sąlygų iš 2019 m. derliaus pirminio pripažinimo tikrąja verte Grupė apsiskaitė 3,83 mln. Eur pelno palyginus su 3,49 mln. Eur nuostoliu 2018 m. 2019 m. gruodžio 31 d. Grupė taip pat įsivertino ir žieminių pasėlių būklę ir prisipažino 1,45 mln. Eur pelno iš biologinio turto vertės pasikeitimo.

Bendrasis rezultatas

Augalininkystės segmento bendrasis pelnas, kuris apima žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatą, biologinio turto tikrosios vertės pokyčius bei žemės ūkio subsidijas, per 2019 m. dvylika mėnesių sudarė 11,32 mln. Eur, palyginus su 4,29 mln. Eur ankstesniais metais.

Pasiruošimas 2020 m.

Oro sąlygos 2019 m. rudenį buvo palankios rudeniniam žemės dirbimui ir sėjai 2019/2020 sezonui. Dėl šios priežasties, žieminių kultūrų sėja ir žemės parengimo darbai buvo baigti laiku. Šiltas žiemos sezonas lėmė gerą žieminių kultūrų pasėlių būklę. Palankios sąlygos rudenį taip pat leido atlikti reikiamus žemės darbus ir tinkamai paruošti žemę 2020 m. pavasario sėjai. Grupė yra tinkamai pasiruošusi 2019/2020 sezonui ir optimistiškai vertina kitų metų derliaus potencialą.

Grybininkystės segmentas

Grybininkystės segmento 2019 m. dvylikos mėnesių pajamos siekė 26,32 mln. Eur, ir buvo 2,44 mln. Eur arba apie 10% didesnės lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2018 m., kai jos sudarė 23,88 mln. Eur.

Grybų pardavimo pajamų augimas 2019 m. susijęs su vidutinės pardavimo kainos didėjimu. Šviežių grybų rinkai parduodamų grybų dalis išaugo perdirbtų grybų dalies sąskaita  Šviežių grybų kainos yra didesnės nei parduodamų perdirbėjams, todėl šviežių grybų dalies padidėjimas turėjo teigiamą įtaką vidutinių kainų augimui.

2019 m. Bendrasis grybininkystės segmento pelnas padidėjo 0,77 mln. Eur. ir siekė 2,49 mln. Eur. 2018 m tuo pačiu laikotarpiu grybininkystės segmento bendrasis pelnas buvo 1,73 mln. Eur.

Pienininkystės segmentas

Pienininkystės segmento 2019 m. pardavimo pajamos siekė 10,14 mln. Eur ir buvo apie 13% didesnės nei 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, kai jos buvo 8,95 mln. Eur. Tokį pokytį lėmė 8% padidėjęs parduoto pieno kiekis, sąlygotas padidėjusio gamybos efektyvumo ir 7% padidėjusi vidutinė pieno pardavimo kaina, sąlygota ekologinės produkcijos kainomis parduoto pieno dalies padidėjimo. Parduoto pieno kiekis 2019 m. siekė 24,49 tūkst. tonų palyginus su 22,63 tūkst. tonų 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Vidutinė pieno kaina per 2019 metus siekė 385 Eur už toną palyginus su 359 Eur už toną per 2018 metus. Ekologinės produkcijos kainomis parduoto pieno dalis per 2019 metus sudarė apie 74%, o 2018 m. atitinkamu laikotarpiu ji sudarė 46%.

Padidėjęs gamybos ir pardavimų efektyvumas lėmė bendrojo pienininkystės segmento nuostolio sumažėjimą 0,49 mln. Eur. ir sudarė 1,93 mln. Eur. nuostolio 2019 m., palyginus su 2,42 mln. Eur nuostoliu 2018 m.

Galutiniam vartojimui skirtų produktų segmentas

Galutiniam vartojimui skirtų produktų pardavimo pajamos per 2019 m. išaugo 50% ir siekė 2,79 mln. Eur, kai palyginus 2018 m. jos sudarė 1,86 mln. Eur.

 2019 metų antroje pusėje Grupė  pradėjo tiekti produkciją į JAV rinką. Toliau tęsiamos derybos su JAV ir kitų šalių prekybos tinklais, sustiprinta pozicija Švedijos rinkoje, kur teikiamos privačia etikete pagaminto sriubos ir kita konservuota produkcija.

Segmentui vis dar esant sparčios plėtros etapo stadijoje  bendrasis pelnas nebuvo reikšmingas ir sudarė 0,05 mln. Eur per 2019 m. Palyginus 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu šio segmento pelnas siekė 0,07 mln. Eur.

Veiklos sąnaudos

2019 m. dvylikos mėnesių veiklos sąnaudos padidėjo 1,18 mln. Eur arba 11% ir siekė 11,53 mln. Eur (2018 m. tuo pačiu laikotarpiu veiklos sąnaudos buvo 10,35 mln. Eur.)

Finansiniai duomenys MS Excel formatu

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas investuotojams susipažinti su Grupės finansiniais duomenimis ir juos analizuoti, Grupė paruošė ir savo interneto tinklapyje viešai skelbia istorinius, įskaitant naujausio ataskaitinio laikotarpio, finansinius duomenis MS Excel formatu. Duomenys pasiekiami šia nuoroda: www.auga.lt/investuotojams/

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340