Paskelbta: 2019-09-05 18:55:38 CEST
Ignitis gamyba
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, darbotvarkės ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – ir Bendrovė). Bendras „Lietuvos energijos gamyba“, AB, išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, (toliau – Bendrovė) 2019 m. rugsėjo 5 d. iš „Lietuvos energija“, UAB, kuriai priklauso 96,82 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo, gavo rašytinę paraišką, kuria kreipiamasi į Bendrovės valdybą, siūlant Bendrovės akcininkams skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.

Atsižvelgiant į „Lietuvos energija“, UAB, paraišką, 2019 m. rugsėjo 5 dienos Bendrovės valdybos sprendimu šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas vyks adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika.

Susirinkimo pradžia – 2019 m. rugsėjo 27 d., 10.00 val.

Akcininkų registracijos pradžia – 9.30 val.
Akcininkų registracijos pabaiga – 9.55 val.

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2019 m. rugsėjo 20-oji. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB (nuo naujos Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo – AB „Ignitis gamyba“) tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d., svarstymo.
„Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB (nuo naujos Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo – AB „Ignitis gamyba“) tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d. (pridedama)“.

2. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB (nuo naujos Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo – AB „Ignitis gamyba“) tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d., patvirtinimo.
„Patvirtinti auditoriaus UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“ audituotą „Lietuvos energijos gamyba“, AB (nuo naujos Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo – AB „Ignitis gamyba“) tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d. (pridedama)“. 

3. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo „Lietuvos energijos gamyba“, AB (nuo naujos Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo – AB „Ignitis gamyba“) akcininkams.
„Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 601 straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti „Lietuvos energijos gamyba“, AB (nuo naujos Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo – AB „Ignitis gamyba“) akcininkams 0,029 EUR dividendų vienai „Lietuvos energijos gamyba“, AB (nuo naujos Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo – AB „Ignitis gamyba“) akcijai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d.“

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu neeiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.gamyba.le.lt (nuo 2019 m. rugsėjo 9 d. – http://www. ignitisgamyba.lt) ir Nasdaq Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu Bendrovei adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba elektroniniu paštu info@le.lt (nuo 2019 m. rugsėjo 9 d. – gamyba@ignitis.lt).

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@le.lt (nuo 2019 m. rugsėjo 9 d. – gamyba@ignitis.lt) arba pristatomi Bendrovei adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.gamyba.le.lt (nuo 2019 m. rugsėjo 9 d. – http://www. ignitisgamyba.lt), skyrelyje „Investuotojams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Asmenys neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@le.lt (nuo 2019 m. rugsėjo 9 d. – gamyba@ignitis.lt) ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 26 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). 

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Berta Jasiukėnaitė, Ryšių su visuomene projektų vadovė, tel. +370 694 60771, el. paštas berta.jasiukenaite@le.lt

Priedas


2019 m. 6 men. tarpines ataskaitos ir tarpinis pranesimas.pdf