Published: 2020-06-26 15:41:27 CEST
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca”, vienotais reģ.nr. 40003044420,

juridiskā adrese: Terēzes iela 1, Rīga, LV-1012 (turpmāk tekstā - Sabiedrība), valde paziņo, ka tā sasauc Sabiedrības kārtējo akcionāru sapulci.

Akcionāru sapulce notiks Sabiedrības biroja telpās Rīgā, Terēzes ielā 1, 2020.gada 28.jūlijā plkst. 10.00.

Sapulces darba kārtība:

1. Valdes un padomes ziņojumi.

2. 2019.gada pārskata apstiprināšana.

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā no plkst. 9.45 līdz 10.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē ir 2020.gada 20.jūlijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē 2020.gada 28.jūlijā, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Akcionāram ir tiesības rakstveidā (tai skaitā izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) balsot pirms akcionāru sapulces, aizpildot balsojuma veidlapu, kas vismaz 14 dienas pirms akcionāru sapulces būs pieejama Sabiedrības” interneta mājas lapā www.rigagold.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Akcionāram aizpildīta balsojuma veidlapa ir jānosūta:

  • parakstīta ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: info@rigagold.lv ;

vai

  • parakstīta papīra formā uz Sabiedrības juridisko adresi: Terēzes iela 1, Rīga, LV-1012, Latvija. Šajā gadījumā akcionāra parakstam uz balsojuma veidlapas ir jābūt notariāli apliecinātam.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosuta akcionāram apstiprinājumu.

Akcionārs, kurš balso pirms akcionāru sapulces, ir uzskatāms par klātesošu akcionāru sapulcē, ja viņa balsojums tiek saņemts Sabiedrībā vismaz iepriekšējā dienā pirms akcionāru sapulces.

Akcionāri var piedalīties sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma veidlapu) personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

-akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

-akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv, akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com un Sabiedrības interneta mājas lapā www.rigagold.lv) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces Komerclikumā noteiktajā kārtībā sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Ar akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem Sabiedrības var iepazīties no 2020.gada 13.jūlija līdz 2020.gada 27.jūlijam, darba dienās no plkst.10.00 līdz 12.00 Sabiedrības biroja telpās Rīgā, Terēzes ielā 1 (tālrunis uzziņām: 67272790), akcionāru sapulces dienā - akcionāru reģistrācijas vietā. Informācija tiks izvietota arī “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” mājas lapā www.rigagold.lv.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī Sabiedrības mājaslapā www.rigagold.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Akciju sabiedrības “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” valde informē, ka saskaņā ar sabiedrības statūtiem akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 4 742 980.

Akciju sabiedrības “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” valde

 

Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Cadovičs

info@rigagold.lv
67272790

 

Pielikums:

Pilnvaras veidlapa

 


RJR_pilnvarojuma_veidlapa_LV.pdf