English Estonian
Avaldatud: 2023-09-18 07:37:27 CEST
TextMagic
Börsiteade

TextMagic AS aktsionäride otsused

TextMagic AS juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata. Teade avaldati Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemi vahendusel 06.09.2023, samal päeval avaldati teade ka Seltsi kodulehel ja ajalehes „Eesti Päevaleht“.

Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 06.09.2023 Nasdaq CSD arveldusüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning hääletus toimus perioodil 06.09.2023-13.09.2023. Oma hääle andis tähtaegselt, s.o 13. septemberiks 2023 kell 23:59 (GMT +3), kokku 12 TextMagic AS aktsionäri, kelle aktsiatega on esindatud 7,482,618 häält, mis moodustab kokku 88,03% aktsiatega esindatud häältest. Kõik aktsionärid, kes ei esitanud hääletussedelit tähtaegselt loeti hääletanuks otsuse vastu.

TextMagic AS aktsionärid võtsid 13.09.2023 üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS §-s 2991 sätestatud korras vastu järgmised otsused:

1. Seltsi põhikirja muutmine ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Otsuse eelnõu:

Muuta Seltsi põhikirja ja kinnitada uus põhikirja redaktsioon käesolevate otsuste eelnõude lisas 3 toodud kujul.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 7,482,618 häält ehk 88,03% häältest.

 

2. Seltsi aktsiakapitali suurendamine

Otsuse eelnõu:

2.1. Seltsi aktsiakapitali suurendatakse 51 170 000 euro võrra summalt 850 000 eurot, summani 52 020 000 eurot olemasolevate aktsiate arvestusliku väärtuse suurendamise teel 6,02 euro võrra iga aktsia kohta ehk 0,1 eurolt 6,12 eurole.

2.2. Seltsi aktsiakapitali suurendatakse fondiemissiooni teel ülekursi arvelt. Fondiemissioon viiakse läbi aktsionäride poolt kinnitatud Seltsi 2022. a majandusaasta aruande alusel. Fondiemissioon viiakse läbi ülekursi arvelt summas 51 170 000 eurot. Fondiemissiooni läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 52 020 000 eurot, mis jaguneb 8 500 000 aktsiaks arvestusliku väärtusega 6,12 eurot aktsia.

2.3. Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus osaleda fondiemissioonis, fikseeritakse 06.09.2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 06.09.2023; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud osalema fondiemissioonis. Aktsiate arvestusliku väärtuse suurendamine toimub koheselt pärast aktsiakapitali suurendamise kohta äriregistrisse kande tegemist.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 7,482,618 häält ehk 88,03% häältest.

 

Hääletusprotokoll on lisatud käesolevale teatele.

         Priit Vaikmaa
         TextMagic AS tegevjuht
         investor@textmagic.biz


2023 09 TextMagic haaletusprotokoll Record of voting.pdf