Publicēts: 2020-04-30 16:23:22 CEST
Moda Kapitāls
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Akciju sabiedrības "Moda kapitāls" revidēts gada pārskats par 2019.gadu.

AS "Moda kapitāls" auditētie finanšu rezultāti par 2019.gadu ir sekojoši: * Neto zaudējumi : 174.817,00 EUR (2018.gadā Neto zaudējumi: 181.870,00 EUR) * Neto apgrozījums 2019.gadā ir sekojošs: 1.705.023,00 EUR (2018.gadā Neto apgrozījums: 1.130.628,00 EUR)

AS “Moda Kapitāls” pamatdarbība ir īstermiņa kredītu izsniegšana pret kustamās mantas ķīlu, nekustamo īpašumu un patēriņa (bezķīlas) kredīti, kā arī dārgmetālu un mazlietotu sadzīves tehnikas priekšmetu tirdzniecība, preču tirdzniecība interneta veikalā.

 

APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS        
          01.01.2019-31.12.2019   01.01.2018-31.12.2018
          EUR   EUR
Neto apgrozījums   1,705,023   1,130,628
Finanšu ieņēmumi   972,345   1,107,020
Pārdoto preču izmaksas   -1,444,759   -891,971
Finanšu izmaksas   -417,437   -424,399
Bruto peļņa   815,172   921,278
         
Pārdošanas izmaksas   -748,626   -779,510
Administrācijas izmaksas   -249,225   -294,722
Pārējie ieņēmumi   57,174   106,490
Pārējās izmaksas   -46,106   -132,653
Peļņa vai zaudējumi pirms ienākumu nodokļa   -171,611   -179,117
         
Uzņēmumu ienākuma nodoklis    -3,206   -2,753
Neto peļņa vai zaudējumi     -174,817   -181,870
Citi ienākumi / (zaudējumi)            
Kopējie ienākumi       -174,817   -181,870
               
FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS          
        31.12.2019 31.12.2018
AKTĪVS       EUR EUR
     
Ilgtermiņa ieguldījumi    
Nemateriālie ieguldījumi 67,499 67,668
Pamatlīdzekļi 422,753 457,413
Lietošanas tiesību aktīvs       88,410  
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā       425,200  
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi 142 142
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 1,004,004 525,223
     
Apgrozāmie līdzekļi    
Krājumi 1,120,858 1,229,400
Aizdevumi un pircēju parādi 1,502,842 1,730,345
Pārējie apgrozāmie līdzekļi 43,845 82,515
Nauda un naudas ekvivalenti 215,959 159,545
Apgrozāmie līdzekļi kopā 2,883,504 3,201,805
           
AKTĪVS KOPĀ 3,887,508 3,727,028
           
           
        31.12.2019 31.12.2018
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS       EUR EUR
     
Pašu kapitāls    
Akciju kapitāls 467,127 426,862
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 163,706 168,973
Nesadalītā peļņa/(uzkrātie zaudējumi) -715,253 -540,436
Pašu kapitāls kopā -84,420 55,399
     
Saistības    
Ilgtermiņa saistības    
Aizņēmumi  198,000 3,386,500
Nomas saistības       66,269  
Ilgtermiņa kreditori kopā 264,269 3,386,500
     
Īstermiņa saistības    
Aizņēmumi  3,538,650 149,899
Nomas saistības       22,879  
Parādi piegādātājiem un citi kreditori 146,130 135,230
Īstermiņa saistības kopā 3,707,659 285,129
     
Saistības kopā 3,971,928 3,671,629
     
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS KOPĀ 3,887,508 3,727,028
           
           
           

 

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls valdes loceklis
         Tālrunis: +37167344234
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv


Revidenta zinojums.pdf
Korporativas parvaldibas zinojums 2019.gads.pdf
Gada parskats.pdf