Published: 2020-04-29 13:23:45 CEST
Pillar Capital, AS
Iekšējā informācija

Paziņojums par Covid-19 potenciālo ietekmi

Rīga, Latvija, 2020-04-29 13:23 CEST -- Paziņojums par Covid-19 potenciālo ietekmi uz New Hanza Capital, AS, turpmāk – Sabiedrība, saimniecisko darbību, finansiālo situāciju un ekonomiskajiem rādītājiem.

Ņemot vērā, ka Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatība, turpmāk Covid-19, ir sasniegusi globālas pandēmijas apmērus, Latvijas valdība 12. martā pieņēma lēmumu valstī izsludināt ārkārtas stāvokli, kam sekojošiem ierobežojumiem ir ietekme uz biznesa vidi un valsts ekonomiku kopumā. Tomēr situācija joprojām ir mainīga un neskaidra, un precīzi tās radītās ietekmes apmēri uz Sabiedrību uz Paziņojuma sagatavošanas dienu nav nosakāmi. Sabiedrības un tās grupas sabiedrību vadība ikdienā pārvalda Covid-19 izplatības ierobežojumu radīto seku izraisītos negatīvos ekonomiskos riskus un mazina to ietekmi uz Sabiedrību un tās meitas sabiedrībām.

Atbilstoši Sabiedrības un tās meitas sabiedrību darbības specifikai un mērķiem Sabiedrība iedala tās darbību vairākos atsevišķos segmentos. Analizējot Covid-19 ietekmi uz Sabiedrību un tās grupas sabiedrībām, Sabiedrība izvērtē ietekmi uz katru no tās darbības segmentiem atsevišķi:

1. segments – pakalpojumu nodrošināšanas uzņēmumi (Pillar Re Services, SIA, Pillar Contractor, SIA, Pillar Architekten, SIA un Hanzas Perons, SIA). Segmenta uzņēmumu darbības mērķis ir gūt ienākumus, sniedzot nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, būvniecības, projektēšanas un nekustamā īpašuma operatora pakalpojumus grupas uzņēmumiem un ārējiem pasūtītājiem. Ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus tiek plānots ka attiecīgā segmenta uzņēmumu kopējais apgrozījums 2020. gadā varētu samazināties par 640 tūkstošiem eiro, ko, galvenokārt, ietekmēs kultūras un izklaides centra Hanzas Perons operatora Hanzas Perons, SIA darbības ierobežojumi attiecībā uz ar cilvēku pulcēšanos saistītu pasākumu organizēšanu un telpu iznomāšanu pasākumu organizatoriem. Papildus ieņēmumu samazinājumu veicina potenciāls pieprasījuma kritums pēc Pillar RE Services, SIA pārvaldītās autostāvvietas New Hanza teritorijā. Uzņēmumiem Pillar Contractor, SIA un Pillar Architekten, SIA ieņēmumu samazinājums sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem nav prognozēts.

2. segments – uzņēmumi, kuriem pieder attīstībai paredzēti nekustamie īpašumi (Pillar 23, SIA, New Hanza Centre, SIA, Pillar Development, SIA un Hanzas Dārzs, SIA). Uzņēmumu īpašumu portfelī ietilpst nekustamie īpašumi New Hanza teritorijā, un līdz katra atsevišķa nekustamā īpašuma attīstības uzsākšanai, uzņēmumi aktīvu saimniecisko darbību neveic. Sabiedrība plāno, ka Covid-19 ierobežojumi neietekmēs attiecīgā segmenta uzņēmumu attīstības plānus un to aktīvu vērtību ilgtermiņā.

3. segments – uzņēmumi, kuriem pieder nomas ieņēmumus ģenerējoši komercīpašumi (NHC 2, SIA, NHC 4, SIA, NHC 5, SIA un Pillar 22, SIA). Attiecīgā segmenta uzņēmumu mērķis ir nodrošināt stabilu ienākumu plūsmu no tiem piederošo komercīpašumu iznomāšanas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Segmenta uzņēmumu īpašumu portfelī ir tādi īpašumi, kā VEF biroju ēkas, loģistikas komplekss Rīgā, Maskavas ielā 462, biroju ēka Elizabetes ielā 23, u.c. Īpašumu nomnieku vidū ir Covid-19 ierobežojumu skartās nozares, kas izjūt pieprasījuma pēc to produktiem un pakalpojumiem kritumu. Sabiedrība, izprotot nomnieku īstermiņa grūtības, un lai uzturētu ciešu ilgtermiņa sadarbību ar tiem, meklē pusēm pieņemamus risinājumus. Nepieciešamības gadījumā uzņēmumi noslēdz nomas līgumu īstermiņa grozījumus, paredzot nomas maksas atlaides vai tās daļēju atlikšanu uz nākotnes periodiem, t.i., pēc valstī izsludinātās ārkārtas situācijas beigām. Plānotais kopējais segmenta uzņēmumu ieņēmumu samazinājums 2020. gadā ir 340 tūkstoši eiro. Papildus, lai mazinātu ieņēmumu samazinājumu ietekmi uz uzņēmumu naudas plūsmu, Sabiedrība ar tās pakalpojumu sniedzējiem veic pārrunas un vienojas par tās ar īpašumu uzturēšanu saistīto izmaksu samazinājumu līdz valstī izsludinātās ārkārtas situācijas beigām. Pamatojoties nozares ekspertu viedokli, Covid-19 ierobežojumu būtiska negatīva ietekme komercīpašumu sektorā ir sagaidāma viesnīcām un lieliem tirdzniecības centriem. Sabiedrībai uz Paziņojuma sagatavošanas dienu nepieder neviena viesnīca vai tirdzniecības centrs.

4. segments – uzņēmumi ar pārdošanai turētiem nekustamiem īpašumiem, kuri tika iegūti Likvidējamās ABLV Bank, AS klientu kredītu restrukturizācijas procesa ietvaros (Pillar Holding Company, KS meitas sabiedrības). Uzņēmumu mērķis ir veikt īpašumu realizāciju noteiktā laika periodā. 2020. gadā tika plānots pārdot vairāk kā 70 no attiecīgā segmenta uzņēmumiem piederošiem īpašumiem. Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem un to ietekmes izraisītās nenoteiktības dēļ, Sabiedrība plāno minētā segmenta uzņēmumiem piederošo nekustamo īpašumu pārdošanas darījuma skaita samazinājumu 2020. gadā, to pamatojot ar daļu pircēju vēlmi neskaidros apstākļos atlikt apjomīgu pirkumu veikšanu uz nākotnes periodiem. Plānotais kopējais segmenta uzņēmumu ieņēmumu samazinājums 2020. gadā ir 3,8 miljoni eiro.

Pateicoties 2020. gada martā pabeigtiem darījumiem par divu uzņēmumu kapitāla daļu pārdošanu ieguldījumu fondam EfTEN Real Estate Fund III, AS, kuru ietvaros par 15,8 miljoniem tika pārdotas 100% daļas uzņēmumos NHC 1 un NHC 3, kurām pieder AirBaltic galvenā mītnes ēka Rīgas lidostā un ražošanas un loģistikas komplekss Ķekavas novadā, Sabiedrība ir samazinājusi grupas saistības par 7,2 miljoniem eiro un ieguvusi papildus brīvos naudas līdzekļus vairāk kā 8,6 miljonu eiro apmērā, kas nodrošina Sabiedrības un tās grupas uzņēmumu spēju pildīt savas saistības, neskatoties uz iespējamiem ieņēmumu samazinājumiem.

Ņemot vērā neskaidro situāciju par Covid-19 izplatību un tās ierobežošanas pasākumiem, informāciju par to precīzu ietekmi uz Sabiedrības saimniecisko darbību, finansiālo situāciju un ekonomiskajiem rādītājiem, Sabiedrība atklās, publicējot tās 2020. gada starpperioda un gada pārskatus.

         Artūrs Eglītis
         Komunikācijas vadītājs
         New Hanza Capital, AS