English Estonian
Avaldatud: 2023-04-28 10:00:00 CEST
Enefit Green
Korralise üldkoosoleku kutse

Enefit Green AS-i korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Enefit Green AS (edaspidi Selts) (registrikood 11184032, asukoht Lelle tn 22, 11318 Tallinn, Harju maakond, Eesti) juhatus kutsub Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku 24. mail 2023.a. algusega kell 13.00 (Eesti aja järgi) Kai kunstikeskuses (Peetri 12, Tallinn).

Koosolekust on kavas korraldada ka veebiülekanne, vastav link ülekande jälgimiseks tehakse avalikult kättesaadavaks Seltsi veebilehel. Veebiülekande kaudu ei ole võimalik küsida küsimusi ega osaleda hääletamisel. Koosolek toimub eesti keeles, kohapeal tagatakse sünkroontõlge inglise keelde.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 17. mail 2023. a., Nasdaq CSD (Eesti) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas koosoleku päeval st. 24. mail 2023 kell 12.00 ja lõpeb kell 12.50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument ja esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri eesti või inglise keeles;

2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument ja väljavõte vastavast äriregistrist, kus juriidiline isik on registreeritud (ja millelt nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada); volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri eesti või inglise keeles. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, siis peab väljavõte olema legaliseeritud või apostilliga kinnitatud, kui see on õigusaktidest tulenevalt nõutud, ning peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt. Kui välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgse esindaja esindusõigus ei nähtu äriregistri väljavõttelt, siis võib Selts registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed sisalduvad mõnes muus Seltsi poolt sobivaks hinnatud dokumendis.

Aktsionäril palume enne korralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud volikirja või originaalvolikirja pdf-koopia (originaalvolikiri tuleb esitada koosolekul) e-posti aadressile investor@enefitgreen.ee või toimetades originaalvolikirja isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus kl 9.00-16.00 aadressile Lelle 22, 11318 Tallinn, hiljemalt 19.05.2023 kell 16.00. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav Seltsi veebilehel aadressil enefitgreen.ee/investorile

Vastavalt Seltsi nõukogu 21.04.2023 otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud aktsionäridele järgmised:

1. Nõukogu esimehe pöördumine

2. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsuse projekt: Kinnitada Enefit Green AS 2022. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

3. 2022. aasta juhatuse tasustamisaruande kinnitamine

Otsuse projekt: Kinnitada majandusaasta aruande lisana Enefit Green AS 2022. a juhatuse tasustamisaruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

4. Kasumi jaotamine

Otsuse projekt:

4.1 Jaotada Enefit Green AS-i 2022. majandusaasta puhaskasum summas 110 207 tuhat eurot järgmiselt:

4.1.1. Maksta dividendidena välja 54 969 tuhat eurot (0,208 eurot aktsia kohta).

4.1.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 2 297 tuhat eurot. Mitte teha eraldisi teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

4.1.3. Kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 52 941 tuhat eurot.

4.2 Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 08.06.2023 Nasdaq CSD (Eesti) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 07.06.2023; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2022. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 15.06.2023.

5. Nõukogu liikmete tagasikustumine

Seoses muudatustega Eesti Energia AS juhatuses kutsuda Enefit Green AS-i nõukogust tagasi Hando Sutter ja Andri Avila.

Otsuse projekt: Kutsuda Enefit Green AS-i nõukogust tagasi Hando Sutter ja Andri Avila.

6. Nõukogu liikmete valimine

Seoses muudatustega Eesti Energia AS juhatuses valida Enefit Green AS-i nõukogu liikmeteks Andrus Durejko ja Marlen Tamm.

Otsuse projekt: Valida Enefit Green AS-i nõukogu liikmeteks Andrus Durejko ja Marlen Tamm, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.

Üldkoosoleku materjalidega (sh majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, nõukogu aruande ja kasumi jaotamise ettepanekuga), otsuste eelnõudega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega on võimalik tutvuda Seltsi veebilehel enefitgreen.ee/investorile.

Äriseadustiku §-s 2941 sätestatud teave on avaldatud Seltsi veebilehel enefitgreen.ee/investorile.

Aktsionär saab esitada küsimusi päevakorras olevate teemade kohta, saates vastavad küsimused e-posti aadressil investor@enefitgreen.ee.

Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest juhul, kui on alust eeldada, et see võib kahjustada aktsiaseltsi huve. Juhul, kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue koos otsuse eelnõu või põhjendusega on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. hiljemalt 09.05.2023 e-posti aadressile investor@enefitgreen.ee või aadressil: Enefit Green AS, Lelle 22, 11318 Tallinn, Eesti.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada Seltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 21.05.2023, esitades selle e-posti aadressile investor@enefitgreen.ee või aadressil: Enefit Green AS, Lelle 22, 11318 Tallinn, Eesti.

Kuna koosoleku päevakorras on otsused, mis on nõukogu liikmete valimise ja tagasikutsumise aluseks, siis peab üldkoosoleku protokoll olema notariaalselt tõstatud ja koosolekul osaleb ka notar.

 

Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

 

ManusedAndrus Durejko CV est.pdf
EGR1T 2023 Uldkoosolek - Volikiri.pdf
EGR1T 2023 Uldkoosolek - Volituse tagasivotmise teade.pdf
Marlen Tamm CV est.pdf