English Lithuanian
Paskelbta: 2022-10-28 16:20:00 CEST
Akola group
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Linas Agro Group“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2022m. spalio 28 d., sprendimai

2022 m. spalio 28 d. įvyko eilinis visuotinis AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Bendrovės akcijų skaičius yra 160 394 398, balsavimo teisę suteikia – 159 643 426 akcijos, o balso teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 750 972 savos akcijos.

Susirinkime dalyvavo 14 Susirinkimo apskaitos dienos (2022 m. spalio 21 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkai, turintys 135 595 795 akcijų balsus, tai sudarė 84,94 procentų visų Bendrovės akcijų balsų.

Iki Susirinkimo buvo pateikta 12 (dvylika) tinkamai užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių.

Susirinkime dalyvavo Bendrovės finansų direktorius Mažvydas Šileika.

Susirinkimo kvorumas yra.

Susirinkimo priimti sprendimai:

1. Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymas.

Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.


2. Nepriklausomų auditorių išvados pristatymas.

Pristatyta. Balsavimas nevykdomas.


3. 2021–2022 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.

Pristatyta. Balsavimas nevykdomas.


4. Bendrovės atlygio ataskaitos patvirtinimas.

Sprendimas. Patvirtinti Bendrovės atlygio ataskaitą.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 135 595 795 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 135 589 794 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.


5. Finansinių metų, pasibaigusių 2022 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2022 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 135 595 795 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 135 589 794 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

6. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas. Patvirtinti Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą:

1)ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje39 378 602 Eur
2)grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)12 131 783 Eur
3)pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)-
4)pervedimai iš rezervų3 527 291 Eur
5)akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)-
6)paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso55 037 676 Eur
7)pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą606 589 Eur
8)pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti-
9)pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti3 601 794 Eur
10)pelno dalis, paskirta į kitus rezervus-
11)pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti5 000 000 Eur*
12)pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams-
13)nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus45 829 293 Eur

* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2022 m. birželio 30 d., paskiriama 5 000 000 Eur, tai sudaro 0,0313 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota  neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų).


Balsavimo rezultatai:

UŽ – 135 595 795 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 135 589 794 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

7. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.

Sprendimas:

7.1. Vadovaujantis AB „Linas Agro Group“ akcijų suteikimo taisyklių nuostatomis, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 46 514 375,42 Eur iki 46 714 920,57 Eur, išleidžiant 691 535 naujas paprastąsias vardines nematerialiąsias Bendrovės akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur ir kurių kiekvienos emisijos kaina yra lygi 0,705 Eur, išleidžiamų su tikslu neatlygintinai suteikti Bendrovės akcijų darbuotojams ir (ar) organų nariams (toliau – Naujos akcijos).

7.2. Nustatyti, kad bendra visų Naujų akcijų emisijos kaina yra 487 532,18 Eur, iš kurių 200 545,15 Eur sudaro Naujų akcijų nominalią vertę, o 286 987,03 Eur sudaro akcijų priedus.

7.3. Nustatyti, kad Naujos akcijos suteikiamos neatlygintinai ir jos apmokamos Bendrovės lėšomis iš Bendrovės sudaryto rezervo savoms akcijoms suteikti.

7.4. Nustatyti, kad teisė pasirašyti ir neatlygintinai įsigyti Naujas akcijas suteikiama tiems Bendrovės darbuotojams ir (ar) organų nariams, kurie 2018 m. sudarė Bendrovės akcijų opciono sutartį ir atitinkamai 2022 m. pateikė Bendrovei pranešimą dėl pasinaudojimo opcionu (toliau – Opciono turėtojai). Opciono turėtojų, kuriems suteikiama teisė įsigyti Naujas akcijas, sąrašas nebus viešai atskleidžiamas, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą.

7.5. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti akcijų pasirašymo sutartis su Opciono turėtojais.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 135 595 795 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 135 589 794 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

8. Visų Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas, siekiant neatlygintinai suteikti Bendrovės akcijų darbuotojams ir (ar) organų nariams.

Sprendimas. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė siekia neatlygintinai suteikti Bendrovės akcijų Bendrovės darbuotojams ir (ar) organų nariams, sudariusiems Bendrovės akcijų opciono sutartį ir pateikusiems Bendrovei pranešimą dėl pasinaudojimo opcionu, atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti Naujas akcijas.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 135 595 795 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 135 589 794 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

9.Pasirašytų akcijų apmokėjimo tvarkos ir terminų nustatymas.

Sprendimas:

9.1. Nustatyti, kad kiekvienas Opciono turėtojas, kuriam suteikiama teisė pasirašyti atitinkamą skaičių Naujų akcijų, apie tai Bendrovės vadovo informuojamas pasirašytinai per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Susirinkimo sprendimų priėmimo dienos.

9.2. Nustatyti, kad Opciono turėtojai turi teisę pasirašyti atitinkamą skaičių Naujų akcijų, sudarydami su Bendrove naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartis per 30 (trisdešimt) dienų nuo Susirinkimo sprendimų priėmimo dienos.

9.3. Jeigu per naujai išleidžiamoms akcijoms pasirašyti ir apmokėti skirtą terminą bus pasirašytos ne visos naujai išleidžiamos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų naujai išleidžiamų akcijų nominalių verčių suma.

9.4. Detaliau Naujų akcijų apmokėjimo Bendrovės lėšomis sąlygos bei tvarka apibrėžiama Naujų akcijų pasirašymo sutartyje.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 135 595 795 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 135 589 794 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

10.Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Sprendimas:

10.1. Atšaukti Bendrovės valdybą.

10.2. Bendrovės valdybos nariais naujai 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:

1) Andrius Pranckevičius;

2) Arūnas Zubas;

3) Dainius Pilkauskas;

4) Darius Zubas;

5) Jonas Bakšys;

6) Mažvydas Šileika.

Nei vienas iš kandidatų nėra laikomas nepriklausomu.

Balsavimo rezultatai:

Kiekvienas kandidatas surinko vienodą rinkimų balsų skaičių - 135 595 795 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 135 589 794 balsai).

UŽ – 135 595 795 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 135 589 794 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

11.Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

Sprendimas:

11.1. Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą, valdybos narių skaičiaus pakeitimą ir stebėtojų tarybos sudarymą, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti jų naują redakciją (pridedama).

11.2. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir įstatymų nustatyta tvarka ją įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, taip pat atlikti kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme ir kituose teisės aktuose, ir pasirašyti kitus dokumentus, susijusius su priimtų sprendimų įgyvendinimu.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 135 595 795 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 135 589 794 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

12.Bendrovės stebėtojų tarybos narių rinkimai ir atlygio nustatymas.

Sprendimas:

12.1. Bendrovės stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:

1) Arūnas Bartusevičius (nepriklausomas narys);

2) Carsten Højland (nepriklausomas narys);

3) Tomas Tumėnas.

12.2. Nustatyti Stebėtojų tarybai 70 000 Eur (septyniasdešimt tūkstančių eurų) metinį atlyginimo fondą.

12.3. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti sutartis dėl Stebėtojų tarybos nario veiklos su išrinktais Stebėtojų tarybos nariais.

Balsavimo rezultatai:

Kiekvienas kandidatas surinko vienodą rinkimų balsų skaičių – 134 875 458 balsai (iš jų balsavo iš anksto 134 869 457 balsai) ir iš anksto nebalsavo 720 337 balsais.

12.2 ir 12.3 punktais:

UŽ – 135 595 795 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 135 589 794 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

13.Bendrovės audito komiteto narių rinkimai, atlygio nustatymas ir Audito komiteto nuostatų patvirtinimas.

Sprendimas:

13.1. Patvirtinti Audito komiteto nuostatus (pridedama);

13.2. Išrinkti Bendrovės audito komiteto narius naujai 4 (ketverių) metų kadencijai: [trys nariai]

Bendrovės valdyba Bendrovės audito komiteto nariais pasiūlė išrinkti:

1) Irma Antanaitienė;

2) Lukas Kuraitis (nepriklausomas narys);

2) Skaistė Malevskienė (nepriklausomas narys).

13.3. Nustatyti kiekvienam Audito komiteto nariui metinį atlygį: 800 Eur (aštuoni šimtai eurų) – Audito komiteto pirmininkui, 600 Eur (šeši šimtai eurų) – Audito komiteto nariui.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 135 595 795 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 135 589 794 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

14.Atlygio politikos patvirtinimas.

Sprendimas: Patvirtinti AB „Linas Agro Group“ atlygio politiką (pridedama).

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 135 595 795 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 135 589 794 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

15. Akcijų suteikimo taisyklių patvirtinimas.

Sprendimas:

15.1. Pakeisti AB „Linas Agro Group“ akcijų suteikimo taisykles ir patvirtinti jų naująją redakciją (pridedama).

15.2. Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui užtikrinti šių Akcijų suteikimo taisyklių tinkamą įgyvendinimą.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 135 595 795 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 135 589 794 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.


Daugiau informacijos suteiks:

Mažvydas Šileika

AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius

Mob. 8 619 19 403

E. p. m.sileika@linasagro.lt

PriedaiAB Linas Agro Group_Audito komiteto ataskaita 2021-2022.pdf
AB Linas Agro Group istatai-Articles_of_Association.pdf
Akciju suteikimo taisykles_Rules for Shares Issue.pdf
Atlygio politika_Remuneration Policy.pdf
Audito_komiteto_nariai_Members_Audit_Committee.pdf
Audito komiteto nuostatai-Audit Committee Regulations.pdf
Stebetoju_tarybos_nariai_Members_Supervisory_Board.pdf
Valdybos nariai_Board_members.pdf