Paskelbta: 2020-03-19 15:00:00 CET
K2 LT
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „K2 LT“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo organizavimo tvarkos pakeitimo

2020 m. kovo 18 d. posėdyje AB „K2 LT“ („Bendrovė“) valdyba atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 įvestą karantino režimą ir kuriuo, be kita ko yra draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai, priėmė šiuos sprendimus:

 

  1. Pakeisti Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo („Susirinkimas“), turinčio įvykti 2020 m. kovo 30 d. 16 val. ARKANGELO konferencijų ir meno centro Salono salėje, adresu Maironio g. 11, Vilniuje, vietą į Metalistų g. 3, Kėdainiai.

 

  1. Nustatyti, kad Susirinkime akcininkai galės balsuoti tik iš anksto raštu pagal bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai turi būti išsiųsti Bendrovei paštu adresu Metalistų g. 3, LT-57241 Kėdainiai.  Bendrasis balsavimo biuletenis bus laikomas galiojančiu ir negalės būti atšauktas, jeigu jis atitiks Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių nustatytus reikalavimus ir Bendrovė jį gaus iki Susirinkimo.

 

  1. Pavesti Bendrovės vadovui atlikti visus veiksmus susijusius su Susirinkimo kvorumo nustatymu, Susirinkimo protokolo pasirašymo pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus.

 

 

Informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, sprendimų dėl kiekvieno Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai arba valdybos ir akcininkų paaiškinimai, taip pat kita AB „K2 LT“ informacija pateikiama akcininkams darbo dienomis 9-17 val., telefonu 8 686 62 266.

Bernardas Vilkelis
Direktorius
bernardas@k2lt.lt


Bendrasis_balsavimo_biuletenis.docx