Published: 2021-02-26 15:45:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Patvirtintas AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės 2021-2024 m. strateginis planas

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) stebėtojų taryba 2021 m. vasario 25 d. patvirtino Bendrovės įmonių grupės (toliau – Grupė) strateginį planą 2021–2024 metams (toliau – Strateginis planas), kuriame yra įtvirtinta Grupės ambicija artimiausiais metais skirti didžiausią dėmesį investicijoms į Žaliąją gamybą ir Tinklus - jų modernizaciją bei skaitmenizaciją. Strateginis planas detalizuoja 2020 m. birželį paskelbtos atnaujintos ilgalaikės Grupės veiklos strategijos prioritetų ir krypčių įgyvendinimą 2021-2024 m. laikotarpiu.  

  • Planuojama, kad Grupės koreguotas EBITDA 2024 m. sieks 350-390 mln. eurų. Vidutinis metinis EBITDA augimas 2020-2024 m. sieks 4,7-7,5 % – tai daugiausiai lems žaliosios gamybos plėtra.
  • Grupė 2021-2024 m. laikotarpiu yra numačiusi 1,7–2,0 mlrd. eurų dydžio investicijas.
  • 0,8–1,0 mlrd. eurų investicijų bus nukreipta į Žaliosios gamybos segmentą siekiant, kad 2024 m. žaliosios gamybos instaliuota galia pasiektų 1,8-2,0 GW.
  • Investicijos į tinklų skaitmenizavimą bei paslaugų kokybės, tinklo efektyvumo ir atsparumo didinimą 2021-2024 m. sieks 0,8-0,9 mlrd. eurų.
  • Grupė sieks užtikrinti mažiausiai 3 % dydžio metinį dividendų augimo tempą.
  • Planuojama, kad 2021-2024 m. laikotarpiu Grupės grynosios skolos ir koreguoto EBITDA santykis neviršys keturių kartų, taip pat bus išlaikytas BBB+  investicinis kredito reitingas.
  • Į savo verslo tikslus Grupė integravo aplinkosaugos, socialinio atsakingumo ir gerosios valdysenos (toliau - ASV) kriterijus.

Tikslai, skatinantys tvarų augimą

Grupė 2021-2024 m. laikotarpiu yra numačiusi 1,7-2,0 mlrd. eurų dydžio investicijas žaliosios gamybos plėtrai, naujų klientų prijungimui prie elektros energijos skirstymo tinklo ir jo atnaujinimui, modernizavimui ir išmaniosios apskaitos diegimui. 85-95 % šių investicijų planuojama skirti projektams, kurių įgyvendinimas vienaip ar kitaip prisidės prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo.

45–50 % arba 0,8-1,0 mlrd. eurų investicijų bus nukreipta į Žaliosios gamybos segmentą – tai leis 2024 m. žaliosios gamybos instaliuotą galią padidinti iki 1,8-2,0 GW. Šiuo metu Grupės instaliuota Žaliosios gamybos galia siekia 1,1 GW.

Strateginiame plane įtvirtintas ir siekis užtikrinti tinklų skaitmenizavimą bei paslaugų kokybės, tinklo efektyvumo ir atsparumo didinimą, kuris sudarys prielaidas energetikos pokyčiams. Investicijos į Tinklų segmentą sieks 45-50 % nuo visų 2021-2024 m. numatomų Grupės investicijų, arba 0,8–0,9 mlrd. eurų.

Iki 2023 m. pabaigos numatyta įdiegti išmaniuosius skaitiklius visiems verslo klientams ir privatiems klientams, per metus suvartojantiems 1000 kWh ir daugiau elektros energijos. Planuojama, kad 2024 m. tinkle bus įdiegta apie 1,2-1,3 mln. išmaniųjų skaitiklių. Investicijas Tinklų segmente numatyta nukreipti ir į skirstomųjų tinklų oro linijų keitimą požeminiais elektros kabeliais, prijungimo prie tinklų proceso palengvinimą, įgalinant gaminančius vartotojus. Investicijos į tinklo efektyvumo didinimą leis padidinti skirstomojo tinklo atsparumą, todėl prognozuojama, kad SAIFI rodiklis 2024 m., lyginant su 2020 m., sumažės 3-13 %.

Likusi iki 5 % investicijų dalis bus nukreipta į Lanksčiosios gamybos ir Sprendimų klientams segmentus. Lanksčiosios gamybos segmente numatyta iki 2024 m. išlaikyti šiuo metu esamą 1,1 GW dydžio instaliuotą galią ir užimamą pirmą vietą Lietuvos sisteminių paslaugų rinkoje, kartu siekiant prisidėti prie sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema.

Sprendimų klientams segmente siekiama vykdyti energijos tiekimo paslaugų plėtrą Lenkijos ir Suomijos rinkose, didinti inovatyvių energetikos paslaugų ir produktų pardavimus, padidinti metines mažmeninės prekybos elektros energija apimtis bei išnaudoti sinergiją su Žaliosios gamybos segmentu. Numatoma, kad 2024 m. bendras mažmeninės prekybos elektra ir dujomis augimo koeficientas (CAGR) sieks 2,6 %. 

Įsipareigojimas darnumui

Į strateginiame plane įvardintus verslo planus Grupė įtraukia ir ASV aspektus. Keliami tikslai ir siekiami rodikliai apima platų spektrą temų ir veiksmų – nuo tų, kuriais Grupė siekia prisidėti prie klimato kaitos mažinimo, iki tiekimo grandinės darnumo didinimo, darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo, įsitraukimo ir įvairovės didinimo.

Siekdama šių tikslų Grupė siekia priartėti prie pasaulyje darniausiomis pripažįstamų kompanijų, todėl savo pasiekimus matuos atsižvelgdama į tarptautinių reitingų agentūrų „Sustainalytics“ ir MSCI, kurios vertina su ASV susijusias rizikas ir jų valdymą, vertinimo rezultatus. Tuo pačiu Grupė siekia ir toliau būti sektinu pavyzdžiu regione bei išlikti Valdymo koordinavimo centro sudaromo gerosios valdysenos indekso lydere.

Finansinė disciplina ir grąža akcininkams

Atnaujintame Strateginiame plane įtvirtintas siekis išlaikyti tvirtą Grupės finansinę padėtį. Planuojama, kad Grupės koreguotas EBITDA 2024 m. sieks 350-390 mln. eurų. Vidutinis metinis EBITDA augimas 2020-2024 m. sieks  4,7–7,5 % , o tai daugiausiai lems Žaliosios gamybos plėtra. Koreguota panaudoto kapitalo grąža (ROCE) 2021-2024 m. laikotarpiu sieks 5,5-6,5 %.

Be to, Grupė planuoja išlaikyti BBB+  investicinį kredito reitingą 2021 – 2024 m. laikotarpiu. Grupės grynosios skolos ir koreguoto EBITDA santykis neviršys keturių kartų.

„Ignitis grupė“ yra įsipareigojusi savo akcininkams užtikrinti mažiausiai 3 % dydžio metinį dividendų augimo tempą, pradedant dividendams už 2020 metus planuojamais skirti 85 mln. eurų. Minimalūs dividendai, tenkantys vienai akcijai (DPS) 2024 m. turėtų būti lygūs arba didesni nei 1,29.

Paminėtina, kad Grupės strateginiai tikslai dera su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais, ji yra įsipareigojusi iki 2050 m. iki nulio sumažinti grynąjį išmetamų anglies dvideginio dujų (CO2) kiekį. Strateginiame plane numatytos veiklos taip pat prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslų siekimo.

Vadovų ilgalaikio skatinimo programos tikslai

Vadovų ilgalaikio skatinimo programa patvirtinta atsižvelgiant į gerąsias listinguojamų bendrovių ilgalaikių strateginių tikslų susiejimo su vadovų motyvacija praktikas, siekiant didinti lojalumo, tvarių ilgalaikių rezultatų siekimo, akcijų vertės didinimo motyvaciją. Pažymėtina, jog vadovams, kuriems taikoma ši motyvacinė programa, keliami ilgalaikio skatinimo programos tikslai yra susieti su Grupės strateginiuose planuose iškeltais tikslais.

Šiuo metu Bendrovės stebėtojų taryba yra patvirtinusi 2023 m. keliamus ilgalaikius skatinimo programos tikslus. 2024 m. tikslų tvirtinimas planuojamas kito stebėtojų tarybos posėdžio metu. Apie tai Bendrovė informuos atskiru pranešimu. Visa aktuali informacija apie Grupės atlygio politiką ir tuo pačiu iškeltus metinius bei ilgalaikius tikslus yra skelbiama Bendrovės tinklalapyje (nuoroda).

Pastaba: nurodytos Bendrovės ir Grupės veiklos gairės (įskaitant galimus projektus, plėtros galimybes, alternatyvas) negali būti laikomi galutiniais sprendimais ar įsipareigojimais investuoti, sudaryti sandorius ar atlikti kitus veiksmus. Informacija apie konkrečius sprendimus, jeigu juos būtina viešai atskleisti, bus atskleista laikantis teisės aktų, reglamentuojančių tokios informacijos viešą atskleidimą, reikalavimų bei užtikrinant suinteresuotų šalių reikiamą, pakankamą ir išsamų informavimą bei skaidrumo principų įgyvendinimą.

---

Grupės 4-ių metų laikotarpio strateginis planas yra skelbiamas kiekvienais metais.

2021-2024 m. strateginį planą ir praėjusius strateginius planus Bendrovė skelbia savo svetainėje, adresu: https://ignitisgrupe.lt/lt/strategija

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis: 

Komunikacija 
Artūras Ketlerius 
+370 620 76076 
arturas.ketlerius@ignitis.lt 

Ryšiai su investuotojais 
Ainė Riffel-Grinkevičienė 
+370 643 14925 
aine.riffel@ignitis.lt