Published: 2020-07-31 08:00:00 CEST
Tallinna Vesi
Kvartaliaruanne

ASi Tallinna Vesi 2020. aasta teise kvartali finantstulemused

ASi Tallinna Vesi 2020. aasta teise kvartali müügitulud kahanesid võrreldes 2019. aasta sama perioodiga tulenevalt uutest madalamatest tariifidest ja koroonaviiruse levikuga seotud tarbimise vähenemisest 25,1% ja ulatusid 12,09 miljoni euro tasemele.

Eraklientide müügitulu vähenes tulenevalt uuest madalamast tariifist 21,9%, ulatudes 5,10 miljoni euroni. Tariifi languse mõju tasakaalustas mõningal määral korteriühistute, see tähendab ettevõtte suurima eraklientide segmendi, tarbimise suurenemine tulenevalt koroonaviiruse mõjust, sest paljud elanikud olid sunnitud töötama kodust.

Põhitegevuspiirkonna äriklientide müügitulu vähenes 45,1% 2,95 miljoni euroni, mida mõjutas peamiselt 35% võrra väiksem tarbimine ja samuti madalamad tariifid. Äriklientide segmendis mõjutas koroonaviirus tarbimismahtusid negatiivselt, sest paljud ettevõtted olid viiruse leviku tõkestamiseks suures osas suletud alates märtsi keskpaigast kuni mai lõpuni. 

2020. aasta teise kvartali brutokasum oli 4,73 miljonit eurot, näidates 46,2%-list langust, mis on peamiselt seotud madalama müügituluga. Ettevõtte ärikasum oli 4,59 miljonit eurot, mis on 2,01 miljonit eurot vähem kui võrreldaval perioodil. Lisaks muutustele tariifis ja tarbimismahtudes mõjutasid ärikasumit ka 1,20 miljoni euro suurune muudatus võimalike kolmandate osapoolte nõuete puhuks moodustatud provisjonis ja madalamad tariifivaidlusega seotud õigusabikulud.

Ettevõtte puhaskasum oli 2020. aasta teises kvartalis 0,15 miljonit eurot, mis on 94,5% vähem kui 2019. aasta teises kvartalis ja seda mõjutasid täiendavalt kõrgemad dividendimaksega seotud maksud ja  madalamad finantskulud.

Koroonaviirus mõjutas ka ehitusteenuste müüki, sest mitmete uusarenduste algus Tallinnas lükati seoses eriolukorra ja kaasnenud mõjudega edasi. Samal ajal jätkas tütarettevõte Watercom teises kvartalis mitmete suurte 2019. aastal võidetud projektide ehitust Tallinnas ja teistes Eesti piirkondades. Ehitusteenuste müügitulu vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18,6% ehk 0,27 miljonit eurot.

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes

v.a suhtarvud
2. kvartalMuutus 2020/ 20196 kuudMuutus 2020/ 2019
202020192018202020192018
Müügitulu12,0916,1515,98-25,1%25,2730,8130,06-18,0%
Brutokasum4,738,798,90-46,2%10,7917,0517,22-36,7%
Brutokasumi marginaal %39,1654,4455,68-28,1%42,7055,3457,29-22,8%
Amortisatsioonieelne ärikasum6,148,078,96-23,9%13,3216,4617,18-19,1%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %50,7649,9656,041,6%52,7053,4357,15-1,4%
Ärikasum4,596,607,54-30,4%10,2613,4914,34-24,0%
Ärikasum – põhitegevus4,326,407,35-32,6%9,9413,1814,09-24,6%
Ärikasumi marginaal %37,9940,8847,18-7,1%40,6143,7947,70-7,3%
Kasum enne tulumaksustamist4,516,347,27-28,9%10,0613,0213,80-22,7%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %37,2939,2345,47-4,9%39,8242,2545,91-5,8%
Puhaskasum0,152,795,47-94,5%5,719,4812,00-39,8%
Puhaskasumi marginaal %1,2717,2934,20-92,7%22,5930,7539,92-26,5%
Vara puhasrentaablus %0,061,092,32-94,6%2,223,785,16-41,2%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %59,6361,32 61,64-2,8%59,6361,3261,64-2,8%
Omakapitali puhasrentaablus %0,142,705,97-94,9%5,279,4813,60-44,4%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja3,233,905,00-17,2%3,233,905,00-17,2%
Maksevõime kordaja3,183,874,96-17,8%3,183,874,96-17,8%
Investeeringud põhivarasse4,272,702,2158,2%7,856,113,0728,6%
Dividendide väljamaksmise määr %na72,0562,11 na72,0562,11 

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded

KOONDKASUMIARUANNEII kvartalII kvartal 6 kuud6 kuud 12 kuud
tuhandetes eurodes20202019 20202019 2019
        
Müügitulu12 08916 149 25 26930 813 63 423
Müüdud toodete/teenuste kulud-7 355-7 358 -14 478-13 762 -29 470
BRUTOKASUM4 7348 791 10 79117 051 33 953
        
Turustuskulud-109-96 -226-208 -390
Üldhalduskulud-1 213-2 026 -2 508-3 288 -5 689
Muud äritulud(+)/-kulud (-)1 180-67 2 205-61 4 201
ÄRIKASUM4 5926 602 10 26213 494 32 075
        
Intressitulud1210 2418 38
Intressikulud-96-276 -223-491 -809
Muud finantstulud (+)/ -kulud (-)       
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST4 5086 336 10 06313 021 31 304
        
Dividendide tulumaks-4 355-3 544 -4 355-3 544 -3 544
        
PERIOODI PUHASKASUM 1532 792 5 7089 477 27 760
PERIOODI KOONDKASUM1532 792 5 7089 477 27 760
        
Jaotatav kasum:       
A- aktsia omanikele1522 791 5 7079 476 27 759
B- aktsia omanikule0,600,60 0,600,60 0,60
        
Kasum A aktsia kohta (eurodes)0,010,14 0,290,47 1,39
Kasum  B aktsia kohta (eurodes)600600 600600 600


FINANTSSEISUNDI ARUANNE    
tuhandetes eurodes30.06.2030.06.19 31.12.2019
     
VARAD    
KÄIBEVARA    
Raha ja raha ekvivalendid48 82658 895 64 775
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed6 0818 278 7 239
Varud742526 504
KÄIBEVARA KOKKU 55 64967 699 72 518
     
PÕHIVARA    
Materiaalne põhivara194 467183 028 189 627
Immateriaalne põhivara629645 710
PÕHIVARA KOKKU195 096183 673 190 337
     
VARAD KOKKU250 745251 372 262 855
     
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL    
     
LÜHIAJALISED KOHUSTISED    
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa493388 352
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa3 6303 632 3 631
Võlad hankijatele ja muud võlad10 82810 124 6 718
Tuletisinstrumendid70247 221
Ettemaksed2 2332 961 2 323
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU17 25417 352 13 245
     
PIKAAJALISED KOHUSTISED    
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt32 86527 017 31 070
Rendikohustised1 5521 048 964
Laenukohustised85 78589 486 87 592
Tuletisinstrumendid0115 0
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks12 03519 068 14 442
Muud võlad2345 18
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU132 260136 779 134 086
KOHUSTISED KOKKU 149 514154 131 147 331
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital12 00012 000 12 000
Ülekurss24 73424 734 24 734
Kohustuslik reservkapital1 2781 278 1 278
Jaotamata kasum63 21959 229 77 512
OMAKAPITAL KOKKU 101 23197 241 115 524
 00 0
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU250 745251 372 262 855
     
     
RAHAVOOGUDE ARUANNE6 kuud6 kuud 12 kuud
tuhandetes eurodes20202019 2019
     
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD    
Ärikasum10 26213 494 32 075
Korrigeerimine kulumiga3 0542 969 6 109
Korrigeerimine  rajamistuludega-225-179 -389
Muud mitterahalised korrigeerimised-2 4070 -4 624
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest-11-5 138
Äritegevusega seotud käibevara muutus938-663 391
Äritegevusega seotud kohustiste muutus-481570 318
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU11 13016 186 34 018
     
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD    
Põhivara soetamine-5 450-3 093 -10 441
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud7181 668 3 010
Põhivara müügitulu287 24
Saadud intressid3015 36
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU-4 674-1 403 -7 371
     
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD    
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid-367-509 -1 056
Tasutud rendimaksed-259-209 -404
Saadud  laenud00 37 500
Tasutud laenud-1 818-1 818 -41 136
Tasutud dividendid-19 888-14 965 -14 965
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt00 -36
Tasutud tulumaks dividendidelt-73-156 -3 544
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU-22 405-17 657 -23 641
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS-15 949-2 874 3 006
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES64 77561 769 61 769
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS48 82658 895 64 775

Karl Heino Brookes

Juhatuse esimees

+372 62 62 200

karl.brookes@tvesi.ee

Manus


Q2 2020 Final report EST.pdf