Published: 2019-05-22 07:00:00 CEST
LHV Group
Börsiteade

AS LHV GROUP ALLUTATUD VÕLAKIRJADE AVALIKU PAKKUMISE, NOTEERIMISE JA KAUPLEMISELE VÕTMISE TEADE JA TEAVITUS PROSPEKTI LISA REGISTREERIMISEST

AS LHV Group (registrikood 11098261, registreeritud aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn; edaspidi LHV) kuulutab käesolevaga välja LHV allutatud võlakirjade avaliku pakkumise ning teavitab prospekti lisa registreerimisest.

Allutatud võlakirjade avalik pakkumine

LHV pakub avalikult kuni 15 000 täiendavat LHV allutatud võlakirja „LHV Group allutatud võlakiri 28.11.2028“ nimiväärtusega 1000 eurot, investorile pakutava intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 28.11.2028. LHV-l on kuni emissioonikuupäevani õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 5 miljoni euro võrra ning lasta välja kuni 5 000 täiendavat allutatud võlakirja, mille tulemusel võib avaliku pakkumise käigus pakutavate võlakirjade arv kokku olla kuni 20 000 ning pakkumise maht suureneda kuni 20 miljoni euroni. Avalik pakkumine viiakse läbi ainult Eestis.

Pakkumine viiakse läbi Finantsinspektsiooni poolt 29.10.2018 registreeritud põhiprospekti ja 20.05.2019 heaks kiidetud lisa alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval LHV ja Finantsinspektsiooni veebikülgedel, koos võimalike täiendavate lisadega (edaspidi Prospekt). 20.05.2019 registreeritud lisaga inkorporeeritakse prospekti LHV konsolideeritud aastaaruanne 2018 (auditeeritud) ning 2019. aasta I kvartali vahearuanne (auditeerimata), täiendatakse Prospekti LHV grupi hiljutiste sündmuste infoga ning täiendatakse ülal viidatud informatsiooniga ka Prospekti eestikeelset kokkuvõtet.

Pakkumine on Prospekti alusel loodud LHV võlakirjaprogrammi teine seeria. Programmi alusel on LHV-l võimalus mitme emissiooni käigus lasta välja allutatud võlakirju kogumahus kuni 45 miljonit.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist LHV tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et LHV likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Pakkumise käigus emiteeritavad allutatud võlakirjad kannavad samu õigusi võlakirjaprogrammi raames 2018. aasta oktoobris emiteeritud esimese seeria allutatud võlakirjadega. Allutatud võlakirjad lastakse välja dematerialiseeritud kujul. Allutatud võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE3300111558 all.

Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1004,83 eurot ühe võlakirja kohta. Märkimishind sisaldab lisaks võlakirja nimiväärtusele väärtuspäevaks kogunenud intressi, mille investor saab tagasi koos kvartaalse interessimaksega.

 

Allutatud võlakirjade pakkumise ajakava on järgmine:

05.06.2019 kell 10.00 Allutatud võlakirjade märkimisperioodi algus
21.06.2019 kell 16.00Allutatud võlakirjade märkimisperioodi lõpp
25.06.2019 või sellele lähedane kuupäevAllutatud võlakirjade jaotamistulemuste avalikustamine
27.06.2019 või sellele lähedane kuupäevAllutatud võlakirjade ülekandmine investorite väärtpaberikontodele
27.06.2019 või sellele lähedane kuupäevEeldatav allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemise alustamine Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldataval reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas)

Allutatud võlakirjade märkimiseks esitab investor märkimisperioodi jooksul oma Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto haldurile märkimiskorralduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

Väärtpaberikonto omanik:Märkimiskorralduse esitanud investori nimi
Väärtpaberikonto:Investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur:Investori kontohalduri nimi
Väärtpaber:LHV Group allutatud võlakiri 28.11.2028
ISIN kood:EE3300111558
Väärtpaberite arv:Investori poolt määratud võlakirjade kogus
Hind (võlakirja kohta):1004,83 eurot
Tehingu summa:Tehingu koguväärtus (investori poolt määratud võlakirjade kogus korrutatuna ühe võlakirja hinnaga)
Vastaspool:AS LHV Group
Vastaspoole väärtpaberikonto:99100539709
Vastaspoole kontohaldur:AS LHV Pank
Tehingupäev (trade date):Märkimiskorralduse esitamise päev
Tehingu väärtuspäev:27.06.2019
Tehingu tüüp:“ost”
Arvelduse tüüp:“makse vastu”

Märkimiskorraldus edastatakse Nasdaq CSD SE-le.

Allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

LHV plaanib esitada  Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse täiendavate LHV allutatud võlakirja „LHV Group allutatud võlakiri 28.11.2028“ noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas). Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 27.06.2019 või selle lähedane kuupäev.

Kuigi LHV teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa LHV allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Prospekti ja pakkumise lõplike tingimuste kättesaadavus

Prospekt ning selle lisa koos eestikeelse kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee/ ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee/. Lisaks eelnevale on Prospekt ja selle lisa kättesaadav Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. LHV allutatud võlakirjade tingimused, pakkumise lõplikud tingimused ning nende eestikeelne kokkuvõte on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee/.

Enne LHV allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda Prospekti, selle lisade ja pakkumise lõplike tingimustega tervikuna.

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee

Manused


1 - Pohiprospekt_Prospectus.pdf
LHV Presentatsioon 2019 Q2 ET volakirjainvestoritele.pdf
4 - Allutatud volakirjade tingimused_Terms and conditions of subordinated bonds.pdf
2 - Pohiprospekti Lisa 1_Supplement No 1 to the Base Prospectus.pdf
6 - Teise pakkumise loplike tingimuste kokkuvote_Summary of the second issue_ET.pdf
3 - Pohiprospekti taiendatud kokkuvote_ET.pdf
5 - Teise pakkumise loplikud tingimused_Final terms of the bonds Series 2.pdf