English Estonian
Avaldatud: 2024-03-18 22:59:00 CET
Silvano Fashion Group
Börsiteade

AS SILVANO FASHION GROUP ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA

AS Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, aadress Tulika 17, 10613, Tallinn, juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku võtta vastu aktsionäride otsuse äriseadustiku § 2991 kohaselt koosolekut kokku kutsumata.

Kõik aktsionäride küsimused seoses esitatud otsuse ettepanekuga võib saata eelnevalt e-posti aadressile info@silvanofashion.com  kuni 26.märtsini 2024.a. ning vastused kõigile asjakohastele küsimustele avalikustatakse AS SFG veebilehel www.silvanofashion.com.

Aktsionäride otsuse hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 2. aprillil 2024.a. NASDAQ CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpus.

Aktsionäride otsuse saab hääletada ajavahemikul 19.märtsist kuni 9.aprillini 2024.a. (kaasa arvatud). Kui aktsionär ei edasta oma hääli, loetakse, et ta hääletas otsuste vastu.

Aktsionäril on kaks võimalust oma hääle andmiseks:

1.       Saates hääletamisperioodi jooksul e-posti aadressil info@silvanofashion.com digitaalselt allkirjastatud või paberil allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli, mille on täitnud hääletav aktsionär või tema volitatud esindaja.

2.       Esitades või saates täidetud hääletussedeli, millel hääleõiguslik aktsionär või tema volitatud esindaja on käsitsi allkirjastanud, AS Silvano Fashion Group peakontorisse aadressil Tulika 17, 10613 Tallinn kell 9:00-12:00 (EET), nii et see jõuab kohale hiljemalt 9.aprillil 2024.a kell 16:00 (EET).

Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletamissedelite saatmisel e-posti teel või paberkandjal allkirjastatud hääletamissedelite saatmisel posti teel tuleb koos hääletamissedeliga saata aktsionäri või tema esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmete lehekülje koopia (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Samuti peab aktsionäri esindaja edastama kehtiva eestikeelse või ingliskeelse kirjalikku taasesitamist võimaldava volikirja. Aktsionär võib kasutada volikirja vormi, mis on kättesaadav AS Silvano Fashion Group veebilehel www.silvanofashion.com.

Kui aktsionär on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada koopia väljavõttest vastavast välisriigi äriregistrist, millest nähtub esindaja õigus esindada aktsionäri (seaduslik esindusõigus). Väljavõte peab olema inglise keeles või tõlgitud eesti keelde vandetõlgi või vandetõlgiga samaväärse ametliku tõlgi poolt.

PÄEVAKORD:

1. AS-i Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2023.a. majandusaastaks ja audiitori tasu määramine.

Juhatuse otsuse ettepanek, mis on nõukogu poolt heaks kiidetud, on järgmine:

1.1. Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young Baltic AS (registrikood 10877299, asukohaga Rävala puiestee 4, 10143 Tallinn);

1.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga AS-ga Ernst&Young Baltic audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2023.a. majandustegevuse auditeerimiseks.

Aktsionäride poolt vastu võetud otsus avaldatakse börsiteatena ja AS Silvano Fashion Group veebilehel hiljemalt 10. aprillil 2024 vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 6.

 
AS Silvano Fashion Group
E-post: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300
Aadress: Tulika 17, 10613 Tallinn
www.silvanofashion.com

ManusedHaaletussedel.doc
Volikiri.doc