Published: 2021-02-09 07:00:00 CET
LHV Group
Kvartaliaruanne

LHV Groupi 2020. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

2020. aasta IV kvartalis teenis AS LHV Group konsolideeritult 18 miljonit eurot puhaskasumit: pank teenis sellest 13 miljoni eurot, seejuures 1,6 miljonit eurot puhaskasumit Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. Varahalduse puhaskasum oli teenitud edukustasu toel 7,1 miljonit eurot. LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tulumaksueelne tootlus oli neljandas kvartalis 36,1%.

Grupi IV kvartali tulemusi mõjutasid tulemuslikule igapäevategevusele lisaks ka ühekordsed sündmused: Danske laenuportfelli ülevõtmine ja pensionifondide edukustasu. LHV Groupi puhaskasum oli 2020. aasta IV kvartalis 7,3 miljoni euro võrra suurem kui III kvartalis ja 11,6 miljoni euro võrra suurem kui aasta varem.

LHV Groupi varade maht kasvas kvartali lõpuks 4,97 miljardi euroni. Grupi konsolideeritud laenuportfell kasvas kvartaliga 353 miljoni euro võrra 2,21 miljardi euroni (+19%; +52 miljonit eurot III kvartalis) ning hoiused 904 miljoni euro võrra 4,12 miljardi euroni (+28%; +129 miljonit eurot III kvartalis). Seejuures kasvasid finantsvahendajatega seotud hoiused 457 miljoni euro võrra ja tavaklientide hoiused 464 miljoni euro võrra, jätkuvalt vähendati hoiuseplatvormiga seotud hoiuseid. LHV juhitud fondide maht kasvas IV kvartalis 41 miljoni euro võrra 1,54 miljardi euroni (+3%; +56 miljonit III kvartalis). Laenude allahindlusi tehti IV kvartalis 2,2 miljoni euro ulatuses.

AS-i LHV Group 2020. aasta konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 39,8 miljonit eurot, mida oli 12,8 miljonit eurot (+47%) rohkem kui 2019. aastal. LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tulumaksueelne tootlus oli 2020. aastal 20,5% ja puhaskasumil põhineva omakapitali tootlus 17,3%. LHV kasum edestas finantsplaani 7,2 miljoni euro võrra, mis tulenes suuresti pensionifondide edukustasust. Pank teenis aastaga 34,6 miljonit eurot puhaskasumit (5,3 miljonit eurot Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest) ja varahaldus 8,3 miljonit eurot.

LHV Groupi varade maht kasvas aastaga 1,94 miljardi euro võrra (+64%). Konsolideeritud laenuportfell kasvas aastaga 522 miljoni euro võrra (+31%) ja hoiused 1419 miljoni euro võrra (+53%). LHV juhitud fondide maht kasvas aastaga 163 miljoni euro võrra (+12%).

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes IV kv 2020 IV kv 2019 12 kuud 2020 12 kuud 2019
   Neto intressitulu 19 893 13 270 68 492 47 388
   Neto teenustasutulu 14 183 6 427 33 351 25 677
   Neto finantstulud 1 316 170 1 584 670
   Muud tegevustulud 57 58 120 84
Tulud kokku 35 449 19 925 103 547 73 818
   Personalikulu -6 368 -5 236 -23 914 -19 266
   Kontorikulud -239 -277 -798 -959
   IT kulud -964 -861 -3 343 -2 771
   Turunduskulud -475 -443 -1 822 -2 089
   Muud tegevuskulud -3 381 -4 543 -14 098 -14 182
Kulud kokku -11 427 -11 361 -43 975 -39 266
Ärikasum 24 023 8 564 59 572 34 552
Kasum enne allahindlusi 24 023 8 564 59 572 34 552
   Laenude allahindlus -2 243 -1 546 -10 898 -3 209
   Tulumaksukulu -3 741 -586 -8 827 -4 250
Puhaskasum 18 039 6 432 39 847 27 092
   Vähemusosaluse osa 200 713 1 897 2 296
   Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 17 840 5 719 37 950 24 797

 

Bilanss, tuhandetes eurodes dets.20 sept.20 dets.19
   Raha ja raha ekvivalendid 2 393 537 1 753 730 1 271 153
   Finantsvarad 330 055 430 661 40 962
   Laenud klientidele 2 225 681 1 870 335 1 693 138
   Laenude allahindlus -16 858 -14 512 -6 104
   Nõuded klientide vastu 9 388 2 443 3 551
   Muud varad 29 604 29 216 29 212
Varad kokku 4 971 407 4 071 872 3 031 912
      Nõudmiseni hoiused 3 635 166 2 756 352 2 189 478
      Tähtajalised hoiused 484 604 459 132 511 437
      Saadud laenud 468 585 471 554 25 647
   Võlgnevused klientidele 4 588 355 3 687 038 2 726 562
   Muud kohustused 27 776 35 252 24 321
   Allutatud laenud 110 000 125 000 75 000
Kohustused kokku 4 726 131 3 847 290 2 825 883
Omakapital 245 276 224 582 206 028
   sh vähemusosaluse osa 8 483 5 921 5 218
Kohustused ja omakapital kokku 4 971 407 4 071 872 3 031 912Vaatamata kestvale tervisekriisile, saavutas LHV Group 2020. aasta viimases kvartalis kõigi näitajate lõikes head tulemused. Ajakiri The Banker tunnustas LHV-d Eesti parima panga tiitliga, samuti tunnistas Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon LHV Tallinna kontori aasta parimaks roheliseks kontoriks.

Kvartali jooksul sai LHV juurde üle 23 000 uue pangakliendi – aasta jooksul suurenes LHV Panga klientide arv 28% ehk ligi 57 000 võrra. Tavaklientide aktiivsus oli seejuures rekordiline. Klientide aktiivsust kasvatasid pensionireformiga kaasnenud muudatused. Kvartali olulisematest sündmustest klientide jaoks tõi LHV turule Google Pay maksevõimaluse, samuti laenutoote korteriühistutele. LHV Pank otsustas vähendada välisaktsiate teenustasusid ning see hinnakirja muudatus jõustus aastavahetusel koos pensioni investeerimiskonto turuletoomisega. Maksevahendajast klientidele lansseeriti novembris kaudse liikme teenus.

Oktoobris viidi lõpule Danske ettevõtete ja avaliku sektoriga seotud krediidiportfelli soetamine, mille tulemusena kasvas LHV laenuportfell 254 miljoni euro võrra ja ületas 2 miljardi euro piiri. IV kvartalis kasvasid nii ettevõtete kui ka jaelaenud. Tervisekriis IV kvartalis krediidiportfellile tugevat mõju ei avaldanud ja selle kvaliteet püsib hea, maksepuhkused lõppevad plaanipäraselt – aasta lõpuks oli maksepuhkusel veel 1170 klienti laenude kogumahuga 155 miljonit eurot. Tehtud laenuallahindlused on peamiselt mudelipõhised, üksikute kriisist enammõjutatud laenuklientide krediidireiting on halvenenud, samas kui maksetähtaja ületanud laenude osakaal püsib madalana.

Kvartali jooksul teatas LHV plaanist luua eraldi pank asukohaga Ühendkuningriigis, et senisest enam eristada panga tegevusi Eestis ja Ühendkuningriigis. Selle plaani eelduseks on regulatiivne heakskiit. Seoses sellega on tänaseks viidud läbi muudatused AS-i LHV Pank ja AS-i LHV Finance juhtkonnas. Erki Kilu asus juhtima uut ettevõtet LHV UK Limited, tema asemel on AS-i LHV Pank juhatuse esimees Kadri Kiisel. AS-i LHV Finance uus juht on Mari-Liis Stalde.

LHV Varahalduse tegevust on mõjutanud aktsiaturgude tugev kvartal ning 1. jaanuaril jõustunud pensionireform. II samba aktiivsete klientide arv kasvas kvartaliga 4000 inimese võrra, samal ajal III samba klientide arv mitmekordistus, kuigi mahu kasv jäi tagasihoidlikuks. 2020. aasta tugevaima tootlusega pensionifondid olid LHV pensionifondid, kõige suurema tootluse teenisid alles märtsis alustanud LHV Pensionifondi Roheline kliendid. Kuivõrd fondide XL ja L tootlus ületas võrdlusindeksit, teenis varahaldus aasta eest 6,2 miljonit eurot edukustasu. Kvartali jooksul tõi LHV Varahaldus turule Eesti esimese rohelise III samba pensionifondi LHV Pensionifond Roheline Pluss. Jõustunud pensionireform mõjutab 2021. aastal fondide mahtu negatiivselt, kuid mahud küündivad eeldatavasti taas 2020. aasta lõpu tasemele 2023. aasta lõpuks.

Detsembri lõpus andis finantsinspektsioon AS-ile LHV Kindlustus kindlustusandja tegevusloa kahjukindlustuse tegevustega tegelemiseks. Lähikuudel alustab LHV kindlustus kodukindlustuse ja Euronicsi kauplustes pikendatud garantii kindlustuse pakkumist. Aasta jooksul toob ettevõte turule ka liiklus-, kasko-, reisi- ja õnnetusjuhtumikindlustuse.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"Käimasolevat tervisekriisi ning sellest tulenevat majanduslangust arvestades oli LHV jaoks hea aasta. Seejuures osutus kõige olulisemaks klientide võimekus olukorraga kohaneda. Proovisime siin ka oma panuse anda, pakkudes klientidele võimalikult paindlikke lahendusi, sh maksepuhkusi. Suurem osa kokkulepitud maksepuhkustest on tänaseks lõppenud. Teise olulise otsusena jätkasime majanduse finantseerimist ka kriisi taustal. Laenuportfellid kasvasid ka orgaaniliselt, kuid suurima panuse kasvu andis Danske ettevõtete ja avaliku sektoriga seotud krediidiportfelli soetamine. LHV edasise kasvu tagamiseks teatasime aasta lõpus panga loomise kavatsusest Ühendkuningriigis, et selgemalt eraldada senised äritegevused Eestis ja Ühendkuningriigis. Tegevusloa taotlemine võib aega võtta paar aastat ning eeldab kohaliku järelvalve luba. Olulise teemana tunnetasime, et LHV vastutus keskkonna ja ühiskonna heaolu tagamisel on kasvanud. Kui varasemalt oleme pööranud suurt rõhku juhtimise ning sotsiaalsete riskidega seotud mõjudele, siis viimastel aastatel oleme rõhutatult tegelenud ka keskkondlike riskidega. Lõppenud aastal võtsime vastu LHV jätkusuutlikkuse strateegia ning sellest lähtuvad eesmärgid.

Majanduslikus mõttes süvenesid 2020. aastal trendid, mis olid alguse saanud juba varem. Riikide eelarvedefitsiidid kasvasid ning keskpangad olid valmis puudujääke finantseerima. Võeti omaks seisukoht, et piisava suuruse ja võimu, ajalooliselt usaldusväärse valuuta ning piiramatut rahaloomet tagavate keskpankadega majandusregioonid ei saa maksejõuetuks muutuda. Nii nagu varem murdusid piirid intressimäärade nullpunkti osas, kadusid nüüd takistused ka rahapakkumise osas. Mainitud meetmete headuse üle saab objektiivset hinnangut anda aastate pärast. Kui fiskaal- ja majanduskasvu probleeme on võimalik rahapakkumise kasvuga osaliselt paigata, siis vähem kindel on, kui suures ulatuses taoline paikamine suurendab ebavõrdsust, olgu siis erinevate võlatasemega riikide, investeerivate või kulutavate inimeste, või ka erinevate põlvkondade vahel."


AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.
Uue finantsplaani 2021. aastaks ja viieaastase prognoosiga avalikustab LHV Group 16. veebruaril.

Kvartali- ja 12 kuu tulemuste tutvustamiseks korraldab LHV Group veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu investorkohtumise. Virtuaalne investorkohtumine toimub enne turu avanemist 9. veebruaril kell 9.00. Esitlus tehakse eesti keeles. Palume registreeruda aadressil https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_VfUNGlhaQcSWP2rkh-cThw.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 520 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 259 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 180 000 aktiivse kliendi. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 140 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.


 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

ManusedLHV Group faktiraamat 2020-Q4-ET.pdf
LHV Group vahearuanne 2020-Q4-ET.pdf
LHV Group investoresitlus 2020-Q4-ET.pdf