English Estonian
Avaldatud: 2022-09-27 14:59:00 CEST
Punktid Technologies
Perioodiline teave

Punktid Technologies AS 2022. majandusaasta 6 kuu auditeerimata vahearuanne

Tegevusaruanne

Punktid Technologies AS on uue põlvkonna arvutimängude ja kinkekaartide vahendusteenuse pakkuja, sisaldades väärtuslikku sisu kogu mängusektori ulatuses.

Ettevõte osutab kõiki teenuseid Punktid kaubamärgi alt ja hoiab Eestis liidripositsiooni videomängude ja kinkekaartide vahendusteenuse turul. 

 

Ajalugu

Punktid Technologies OÜ loodi 2021. aasta veebruaris, tehes sellest emaettevõtte HVK Business OÜ-le ja Gamekeys OÜ-le (Punktid Grupp). Septembris 2021 sai Punktid Technologies OÜ muudetud ümber aktsiaseltsiks.

 

Eesmärk

Punktid Technologies AS-i eesmärk on koondada kogu Punktid Grupi tegevus ühe emaettevõtte alla ning kaasata ka investeeringuid.

Punktid Technologies AS-i tütarettevõtte Gamekeys OÜ tegevusalaks on arvutimängude ja erinevate kinkekaartide digitaalne vahendamine läbi Punktid platvormi. Tootevalikust leiab mitmesuguseid brände nagu Sony, Xbox, Steam, Origin, Blizzard, Rockstar, Nintendo jpm.

Punktid Technologies AS-i tütarettevõtte HVK Business OÜ tegevuseks on hulgikaubandus seoses mängude ja mängukoodide müügiga, Punktid platvormi arendamine ning minimaalsel määral ka jaekaubandus suhkruvaba joogi müümise näol GGSUPSS.ee lehel.

2022. aasta esimeses pooles kaasati erinevates etappides arendus- ja kasvuplaanide finantseerimiseks kokku 868 701 € eest investeeringuid, millest 75 000 € tuli erainvestoritelt enne Punktid Technologies AS-i aktsiate esmast avalikku pakkumist Nasdaq Tallinn Aktsiaseltsi poolt korraldataval mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North (IPO). IPO raames emiteeriti 176 378 aktsiat ja kaasati 793 701 €. Investeeringute eesmärk oli tegevuse ja meeskonna laiendamine, Punktid platvormi arendustegevus (2022. a I poolaastal IT teenuste investeeringud kogusummas 31 443 €, tööjõukulud kogusummas 122 128 €) ning jaemüükide suurendamine kohalikul- ning välisturgudel (reklaamikulu kogusummas 2022. a I poolaastal 88 755 €).

Lisaks tuli IPO raames tasuda täiendavalt juriidilisi ja konsultatsiooni kulusid summas 30 553 €. Kogu IPO läbiviimise kulu oli kokku suurusjärgus 120 000 €.

Punktid Technologies AS-i aktsiakapital suurenes IPO tulemusena 214 982 € peale. Immateriaalne põhivara suurenes 2022.a I poolaastal 75 993 € pealt 98 603 € peale, lühiajalised laenud vähenesid 2022.a I poolaastal 140 255 € peale.

 

Majandusnäitajad

2022. aasta vahearuande perioodil 01.01-30.06 oli müügitulu 477 575 €, mis koosneb põhiliselt HVK Business OÜ hulgimüügist ja väiksemal määral ka Gamekeys OÜ vahendustasust.

Punktid Grupi põhiline fookus on kasvatada Gamekeys OÜ vahendusteenuse käivet. Poolaastal müüdi jaetarbijatele teenuseid läbi Punktid platvormi 875 639 € eest, millest ettevõte sai vahendustasu 62 735 €.

Vahearuandes on võrdlusandmed esitatud 2021. I poolaasta kohta alates 10.02.2021, kui Punktid asutati. 

Jae- ja hulgimüügi maht moodustas 2022. a I poolaastal kokku 1 290 476 €. Tõus võrreldes 2021. aasta sama perioodiga on 33%. Siin tuleb täheldada, et kevadel kaasatud investeeringud läksid IPO ettevalmistuseks ja IPO raha laekus alles aprilli lõpus, see tähendab, et reaalselt saime investeeringuid ettevõtte kasvu suunata alates maikuust. Heade tulemuste juures märkis olulist rolli meeskonna hea töö.

Punktid Grupi 2022. a I poolaasta kahjum -236 431 € tuleneb suuresti IPOga seotud kuludest ning meeskonna laiendamisest. 2022 esimesel poolaastal ei olnud Punktid Grupil kasumi teenimine peamiseks eesmärgiks.

 

Investeeringud

Punktid Grupp tegi 2022 esimesel poolaastal olulisi investeeringuid turunduskuludesse, mis olid seotud IPO ja laienemisega. Kokku liitus Punktid veebilehel 2022. aasta esimesel poolaastal 4750 uut klienti (2021. a  esimesel poolaastal oli uute klientide arv 4690).

Punktid Technologies AS-il on 2022. aastal põhiline eesmärk investeeringu kasutamisel implementeerida uut kodulehte (Punktid platvormi asemel veebileht nimega „Marketplace“) ning palgata täiendavat tööjõudu laienemiseks.

 

Makromajanduslik ülevaade

Eestis tervikuna oli 2022. aastal jätkuvalt surve palkade kasvule tulenevalt IKT-sektoris valitseva kvalifitseeritud tööjõu vähesusega. Majandus tervikuna oli vaatamata 2020. aastal alanud COVID-19 pandeemiale siiski kasvavas trendis, mis andis meie müügile hoogu juurde. Me pole suutnud ka tuvastada Ukraina sõja mõju meie valdkonnas.

 

Finantsriskide maandamine

2022. a I poolaasta jooksul ei ole ilmnenud olulisi finantsriske.

 

Äritegevuse hooajalisus

Punktid Grupi äritegevus on vähesel määral sõltuv hooajast, mil reeglina neljas kvartal on oluliselt paremate müüginumbritega kalendrikuus  võrreldes seda suvekuudega (juuni, juuli ja august).

 

Keskkonna- ja sotsiaalsed mõjud

Punktid Grupi tegevus ei avalda olulist mõju looduskeskkonnale, kuid ettevõtte vastutustundlikust käitumisest lähtuvalt tegutseb Punktid Grupp energiasäästlikult. Kuna üheks suurimaks energiakulu allikaks on arvutid, kontoriruumid ja serverid, kasutab Punktid Grupp oma kontoris ainult LED valgustust, töötajatel on suurte lauaarvutite asemel oluliselt keskkonnasäästlikumad sülearvutid ja serverid asuvad Hollandis, kus ligi 14% kogu riigi energiast on taastuvenergia allikast.¹ Kogu meie müüdav kaup on digitaalne ning digitaalne tarneviis vähendab ökoloogilist jalajälge üle 95% võrreldes mänguplaatide tootmise, pakendamise ja tarnega kaasneva prügi ja saaste hulgaga.²

 

Peamised finantssuhtarvud

  30.06.2022 30.06.2021
Ärikasumi marginal (ärikasum/müügitulu) -0,49 -0,23
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (käibevara / lühiajalised kohustused)  5,93  1,77
Varade ja omakapitali suhe (varad / omakapital)  1,17  1,65

1. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics.  
2. https://www.euronews.com/green/2020/02/17/is-playing-video-games-making-climate-change-worse.

 

Konsolideeritud bilanss
(eurodes)

 
                          
30.06.2022 30.06.2021 Lisa nr
Varad      
Käibevarad      
Raha 591 313 83 774  
Finantsinvesteeringud 199 199  
Nõuded ja ettemaksed 21 932 16 176 2
Varud 175 601 116 265 3
Kokku käibevarad 789 045 216 414  
Põhivarad      
Materiaalsed põhivarad 23 546 24 064 6
Immateriaalsed põhivarad 125 241 86 284 7
Kokku põhivarad 148 787 110 348  
Kokku varad 937 832 326 762  
Kohustised ja omakapital      
Kohustised      
Lühiajalised kohustised      
Laenukohustised 9 750 63 592 8
Võlad ja ettemaksed 123 358 58 504 9
Kokku lühiajalised kohustised 133 108 122 096  
Pikaajalised kohustised      
Laenukohustised 1 528 6 743 8
Kokku pikaajalised kohustised 1 528 6 743  
Kokku kohustised 134 636 128 839  
Omakapital      
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital      
Aktsiakapital nimiväärtuses 214 982 2 985 10
Ülekurss 983 260 256 554  
Oma aktsiad -1 0  
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -158 614 0  
Aruandeaasta kasum (kahjum) -236 431 -61 616  
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital 803 196 197 923  
Kokku omakapital 803 196 197 923  
Kokku kohustised ja omakapital 937 832 326 762  

 

Konsolideeritud kasumiaruanne
(eurodes)

    01.01.2022 30.06.2022   10.02.2021 30.06.2021 Lisa nr
Müügitulu 477 575 245 417 11
Muud äritulud 513 117  
Kaubad, toore, materjal ja teenused -368 437 -197 833 12
Mitmesugused tegevuskulud -211 236 -76 147 13
Tööjõukulud -122 128 -23 306 14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -8 427 -5 106 6,7
Muud ärikulud -484 -645  
Ärikasum (kahjum) -232 624 -57 503  
Intressitulud 0 46  
Intressikulud -3 682 -3 821  
Muud finantstulud ja -kulud -125 -338  
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -236 431 -61 616  
Aruandeaasta kasum (kahjum) -236 431 -61 616  

Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(eurodes)

  01.01.2022 30.06.2022 10.02.2021 30.06.2021
Rahavood äritegevusest    
Ärikasum (kahjum) -232 624 -57 503
Korrigeerimised    
Põhivarade kulum ja väärtuse langus 8 427 5 106
Muud korrigeerimised -123 -100 624
Kokku korrigeerimised 8 304 -95 518
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -2 700 1 885
Varude muutus -61 285 19 930
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 40 975 163
Kokku rahavood äritegevusest -247 330 -131 043
Rahavood investeerimistegevusest    
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel -16 260 -21 018
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel 0 -199
Laekunud intressid 6 46
Kokku rahavood investeerimistegevusest -16 254 -21 171
Rahavood finantseerimistegevusest    
Saadud laenude tagasimaksed -24 174 -15 518
Arvelduskrediidi saldo muutus -10 593 -2 328
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -1 379 0
Makstud intressid -3 682 -3 821
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest 868 701 219 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest 828 873 197 333
Kokku rahavood 565 289 45 119
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 26 154 38 993
Raha ja raha ekvivalentide muutus 565 289 45 119
Valuutakursside muutuste mõju -130 -338
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 591 313 83 774

   

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

  Emaettevõtja aktsinäridele või osanikele kuuluv omakpital  
  Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss   Oma aktsiad Jaotamata kasum (kahjum) Kokku                                         
10.02.2021 2 500 138 663 0 0 141 163
Korrigeeritud saldo 10.02.2021 2 500 138 663 0 0 141 163
Aruandeaasta kasum
(kahjum)
    0 -61 616 -61 616
Muutused muudest omanike sissemaksetest  485 117 891 0 0 118 376
30.06.2021 2 985 256 554 0 -61 616 197 923
           
Korrigeeritud saldu 01.01.2022 195 390 134 151 -1 -158 614 170 926
Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 0 0 -236 431 170 926
Emiteeritud aksiakapital 0 776 063 0 0 776 063
Muutused muudest omanike sissemaksetest 19 592 73 046 0 0 92 638
30.06.2022 214 982 983 260 -1 -395 045 803 196

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Hannes Niid

Punktid Technologies AS-i juhatuse liige

E-mail: invest@punktid.com   


01. Konsolideeritud vahearuanne 30.06.22 - EST.pdf