Avaldatud: 2020-06-26 17:00:00 CEST
PRFoods
Korporatiivne sündmus

AS PRFOODS KINNITUS VÕLAKIRJAOMANIKELE

Vastavalt 15. juunil 2020 avaldatud teatele (edaspidi „Teade“) on AS PRFoods (registrikood 11560713, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn , Eesti; edaspidi „Emitent“) kutsunud kokku isikute (edaspidi „Võlakirjaomanikud“), kellele kuuluvad Emitendi võlakirjad lunastuspäevaga 22. jaanuar 2025 ja ISIN koodiga EE3300001577 (edaspidi „Võlakirjad“), mis on emiteeritud Emitendi tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste, kuupäevaga 14. jaanuar 2020 (ning mida on muudetud 25. veebruaril 2020; edaspidi „Tingimused“), koosoleku, mis toimub 30. juunil 2020 (edaspidi „Koosolek“).

Emitent kutsus kokku Koosoleku, et paluda Võlakirjaomanikel loobuda Tingimustes sisalduvatest Emitendi finantskinnituste täitmise nõudest Emitendi 2019/2020 majandusaastal (s.o majandusaastal 01.07.2019 – 30.06.2020), seoses negatiivsete mõjudega, mis COVID‑19 pandeemia selle tõkestamiseks rakendatud meetmed on põhjustanud majanduskeskkonnale ja Emitendi äritegevusele. Koosolekuga seoses ning COVID-19 pandeemia mõjude valguses on Emitent otsustanud täiendavalt väljastada Võlakirjaomanikele kinnituskirja, mis on lisatud käesoleva teate Lisas 1 (edaspidi „Kinnitus“).

Nagu ka Kinnituses märgitud, teavitab Emitent käesolevaga investoreid, et  tulenevalt COVID‑19 pandeemia praegustest ja oodatavatest mõjudest Emitendi äritegevuse tulemustele 2019/2020 majandusaastal, kavatseb Emitent 2019/2020 auditeeritud majandusaasta aruande aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks esitamisel teha aktsionäride üldkoosolekule ettepanek Emitendi 2019/2020 majandusaastal dividende mitte jagada.

LISAD

Lisa 1 – Kinnitus

Lisainformatsioon:

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee 

Manus


Lisa 1 - Kinnitus.docx