Estonian
Avaldatud: 2023-09-29 22:33:49 CEST
Estonian Japan Trading Company
Börsiteade

AS Estonian Japan Trading Company 2023. Majandusaasta 6 kuu auditeerimata vahearuanne

Tegevusaruanne

Estonian Japan Trading Company AS (EJTC) organisatoorne struktuur koosneb EJTC-st ning selle Jaapanis  registreeritud 100% tütarettevõttest Estonian Japan Trading Company NIPPON, Inc. EJTC juhatuse liikmed  on Cätlyn Toomere ning Toji Kato. EJTC nõukogu liikmed on Ka Po Shum, Toyokazu Nishimura ja Masatoshi  Takasaki.

2023. aasta esimene poolaasta on EJTC jaoks möödunud stabiilselt. Ettevõtte juhatus tegutseb vastavalt  nõukogu ja aktsionäri antud suunistele, tehes omapoolseid ettepanekuid ning püüdes EJTC äritegevust  käivitada.

EJTC tegevusest enamuse annab käesoleval hetkel endiselt tütarettevõte ning selle projektid Jaapanis.  Tütarettevõtte Estonian Japan Trading Company NIPPON, Inc keskendub Jaapanis elukondliku kinnisasja  Renovar Kobe haldamisele, mis on EJTC NIPPONi jaoks stabiilse üüritulu allikas. 

Eestis on EJTC püüdnud alustada ärisuunaga, mis seondub Jaapani disainitoodete turundamise ja müügiga  Eestis, otsitakse jätkuvalt ka võimalusi Eesti disainitoodete müügiks Jaapanis. 

Vastavalt nõukogu ja aktsionäri viimastele juhistele otsib EJTC juhatus hetkel ka investeerimisvõimalusi  iduettevõtetesse. Huvipakkuvad valdkonnad on eelkõige ettevõtte nõukogu poolt sõnastatud kui  tehnoloogiaettevõtted ning kinnisvara. 

Kokkuvõtlikult on jätkunud töö algselt sõnastatud äriliinide arendamise ning edendamisega. Eesmärk 2023.  aastaks on jõuda EJTC tegevuses ning elutsüklis järgmise märgilise etapini. EJTC juhtkond teadvustab, et  ettevõtte tuleviku ja edasiste tegevuste seisukohast on vaja teha suuri ja sisulisi otsuseid, mille osas antakse  järjepidevalt aktsionärile suuniseid.

Bilanss

(eurodes)

  30.06.2023   30.06.2022
A K T I V A      
KÄIBEVARA      
Raha ja pangakontod 586   87
Muud nõuded      
   Nõuded tütar- ja emaettevõtetele 5674   4900
Viitlaekumised (ar.perioodil laekumata tulud)      
Ettemaksed      
   Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 142   2916
Varud      
KÄIBEVARA KOKKU 6402   7940
PÕHIVARA      
Pikaajalised finantsinvesteeringud      
  Pikaajalised nõuded ema- ja teiste grupi ettevõtjate vastu 814457   981746
   Sidusettevõtjate aktsiad või osad 2370   2370
PÕHIVARA KOKKU 816827   984116
AKTIVA KOKKU 823229   992019
       
P A S S I V A      
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED      
Võlakohustused      
   Lühiajalised laenud ja võlakirjad 1100   1100
   Võlad tarnijatele 19   0
Maksuvõlad 3279   5151
Viitvõlad      
   Võlad töövõtjatele 2352   2352
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 6750   8603
PIKAAJALISED KOHUSTUSED      
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 0   0
OMAKAPITAL      
Osakapital (aktsiakapital) nimiväärtuses 121000   120000
Ülekurss 999000   999000
Reservid      
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -136583   -61367
Aruandeaasta kasum (kahjum) -166938   -75216
OMAKAPITAL KOKKU 816479   983417
PASSIVA KOKKU 823229   992019

 

   Kasumiaruanne

(eurodes)

    30.06.23   30.06.22
Äritulud kokku    11156   0
Ärikulud        
Muud tegevuskulud   -178295   -44884
Tööjõukulud        
  a) palgakulu   -42000   -60000
  b) sotsiaalmaksud   -13860   -19800
Muud ärikulud   -2   -6
Ärikulud kokku    
-234157
  -124690
   ÄRIKASUM   -223001   -124690
 Finantstulud        
  d) intressitulud   57502   51301
  e) kasum valuutakursi muutustest   216   48
 Finantskulud        
  e) kahjum valuutakursi muutustest   -1655   -877
  f) muud finantskulud       -998
Kokku finantstulud ja -kulud        
    KAHJUM MAJANDUS-TEGEVUSEST   -166938   -75216
    ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM)   -166938   -75216

 

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

Rahavood äritegevusest   30.06.2023 30.06.2022
  Ärikasum (kahjum)   -223001 -124690
  Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus   2000 -7816
  Varude muutus      
  Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus    
-1853
3017
  Laekunud intressid      
  Makstud intressid      
  Makstud ettevõtte tulumaks      
  Kokku rahavood äritegevusest   -222854 -80015
  Tasutud tütarettevõtte soetamisel   167290 -984116
  Laekunud aktsiakapitali sissemaksest     1000000
Saadud intressid   56063  
  Kokku rahavood finantseerimistegevusest   233353 15884
Kokku rahavood   -499 -64131
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses   87 64218
Raha ja raha ekvivalentide muutus   -499 64131
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus   586 87

 

 

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

               
  Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss Kohustuslik reservkapital Jaotamata kasum (kahjum) Kokku
30.06.2021 120 000 0 0 -61 367 58 633
Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 -75 216 -75 216
Muud muutused omakapitalis 1000 999 000     1 000 000
Kokku 30.06.2022 121 000 999 000   -136 583 983 417
Aruandeperioodi kasum (kahjum)       -166 938  
 Kokku 30.06.2023 121 000 999 000 0 -303521 816 479

 

         Cätlyn Toomere
         Estonian Japan Trading Company AS juhatuse liige
         catlyn@ejtc.eu
         Tel: [+372 53025710]


EJTC 2023 6 kuu vahearuanne.pdf