Published: 2020-04-26 12:05:38 CEST
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Akcionāru sapulces lēmumi

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” akcionaru sapulces lēmumi

AS "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" akcionāru sapulces lēmumi

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”                                                                                                                                                                       Reģ. Nr. 40003030454                                                                                                                                                                                              Adrese: Klijānu iela 18, Rīga, LV-1013 

Kārtējā akcionāru sapulce notika 2020. gada 26.aprīlī,plkst.12.00.

Sapulcē pieņemti šādi lēmumi:

1. Valdes ziņojums par 2019.gada darbības rezultātiem.                                                                                                                     Apstiprināt Valdes ziņojumu par 2019.gada darbības rezultātiem.                                                                                                       Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Padomes ziņojums.                                                                                                                                                                         Apstiprināt Padomes ziņojumu.                                                                                                                                                          Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Par 2019. gada pārskata apstiprināšanu.                                                                                                                                   Apstiprināt akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2019.gada pārskatu.                                                                         Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4.Par pašu kapitālu.                                                                                                                                                                         Pieņemt zināšanai valdes informāciju par nekustamā īpašuma vērtību. Atstāt valdes kompetencē lēmuma pieņemšanu par to,  vai pārvērtēt nekustamo īpašumu.                                                                                                                                                                       Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Par zvērinātu revidentu 2020. gadam.                                                                                                                                             Akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2019.gada pārskata novērtēšanai noslēgt līgumu ar revidentu biroju Gatis Sviklis Lāsma Svikle SIA (Licence Nr. 181) par atlīdzību 2300 EUR plus PVN.                                                                                                 Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

6.Par  valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku apstiprināšanu.

 6.1. Apstiprināt  atalgojuma politiku izstrādātu 2020.gadā                                                                                                                      - Noteikts nemainīgajs atalgojums padomes un valdes locekļiem un to priekšsēdētājiem divu minimālo mēnešalgu apmērā, paredzot 1,1 koeficentu padomes un valdes priekšsēdētājiem;                                                                                                                                                                                                                 - Nav paredzēts mainīgais atalgojums padomes un valdes locekļiem un to priekšsēdētājiem , t.sk. naudas prēmijas, akcijas, akciju opcijas u.c.                                                                                                                                                                                                                                                         6.2.  Apstiprināt lēmumu nepiešķirt atalgojumu valdes un padomes locekļiem un to priekšsēdētājiem par 2019.gadu.                                                                                                                                                                                                                                         Sakarā  ar izsludināta Covid-19 vīrusa pandēmiju un valstī ir ievests ārkārtējais stāvoklis, kas būtiski ietekmē uzņēmuma darbību.  2020.gadā pat pie optimistiskākās apstākļu sakritības un veiksmīgākās darbības, akciju sabiedrībai pirmkārt ir jāsedz kredīta maksājumi un iepriekšējos gados uzkrātie parādi.Pamatojoties uz augstāk minēto,pieņemt lēmums nepiešķirt atalgojumu valdes un padomes locekļiem.                                                                                                                                                                                                       Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Valde

Gunārs Lubis

Tel.: +371 67371352, e-pasts: rimowood2@inbox.lv