Avaldatud: 2021-02-23 07:00:00 CET
Harju Elekter
Kvartaliaruanne

Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2020

Eesti, 2021-02-23 07:00 CET -- Müügitulu, kulud ja kasum

Harju Elekter kontserni jaoks kujunes nii IV kvartal kui ka 2020. aasta tervikuna muutusterohkeks ja hoolimata keerulisest aastast edukaks. Kontserni viimaste aastate suuremahulised investeeringud ja aktiivne müügitöö suurendamaks turuosa nii Skandinaavias kui ka koduriigis on vilja kandnud. Varasematest perioodidest üle kandunud ja aruandeaastal lisandunud müügitellimused tõid kaasa rekordilise müügitulu ning kasumi nii aruandekvartalis kui -aastal.

 EUR'000   IV kv IV kv +/- 12 kuud 12 kuud +/-
    2020 2019 kv/kv 2020 2019 12k/12k
Müügitulu   35 243 31 246 12,8% 146 614 143 397 2,2%
Brutokasum   5 585 3 995 39,8% 21 209 18 244 16,3%
Ärikasum enne kulumit (EBITDA)   2 400 1 112 115,8% 10 340 6 791 52,3%
Ärikasum (EBIT)   1 335 210 535,7% 6 546 3 273 100,0%
Perioodi puhaskasum   1 159 55 2007,3% 5 528 2 367 133,5%
 sh emaettevõtte omanike osa   1 165 77 1413,0% 5 563 2 460 126,1%
Puhaskasum aktsia kohta (eurot)   0,07 0,00 1413,0% 0,31 0,14 126,1%

Kontserni konsolideeritud auditeerimata müügitulu aruandekvartalis oli 35,2 (2019 IV kv: 31,2) miljonit eurot ja aruandeaastal kokku 146,6 (2019: 143,4) miljonit eurot.

Aruandekvartali äritegevuse kulud kokku olid 34,0 (2019 IV kv: 31,1) miljonit eurot. Valdava osa kulude kasvust moodustas müüdud toodete ja teenuste kulude suurenemine: kvartalite võrdluses 2,4 miljonit eurot. Kontserni ettevõtted otsisid aktiivselt uuteks perioodideks võimalusi ärimahtude suurendamiseks, osaledes mitmetes hangetes, mistõttu turustuskulud on võrreldava kvartali suhtes kasvanud 0,7 miljoni võrra 2,2 miljoni euroni. Tööjõukulud kvartalite ja aastate võrdluses kasvasid, olles vastavalt 7,3 (2019 IV kv: 7,2) miljonit eurot ja 27,3 (2019: 26,7) miljonit eurot. Tööjõukulude kasvu põhjuseks on eelkõige Kontserni ettevõtete head 2020. aasta majandustulemused, lisaks keerulisel aastal tehtud erakorralised tootmisvahetused, millega kaasnesid tööaja suurenemine ja kõrgemad lisatasud.

Aruandekvartali konsolideeritud brutokasum oli 5 585 (2019 IV kv: 3 995) tuhat eurot ning brutokasumi marginaaliks kujunes 15,8% (2019 IV kv: 12,8%). Aruandeaasta konsolideeritud brutokasum oli 21 209 (2019: 18 244) tuhat eurot ja brutokasumi marginaal oli 14,5% (2019: 12,7%). Konsolideeritud ärikasum (EBIT) edestas kvartalite võrdluses kuuekordselt eelmise aasta sama perioodi näitajat ja kahekordistus aastate võrdluses, olles vastavalt 1 335 (2019 IV kv: 210) ja 6 546 (2019: 3 273) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaablus suurenes 3,1 protsendipunkti võrra 3,8%ni ja 12 kuuga 2,2 protsendipunkti võrra 4,5%ni.

Aruandekvartali konsoli­deeritud puhaskasum oli 1 159 (2019 IV kv: 55) tuhat eurot ning puhaskasum aktsia kohta 0,07 (2019 IV kv: 0,00) eurot. 2020. aasta puhaskasum kasvas võrreldava perioodi suhtes 133,5% jõudes 5 528 (2019: 2 367) tuhande euroni. Aruandeaasta puhaskasum aktsia kohta oli 0,31 (2019: 0,14) eurot.

Põhitegevusala ja turud

Kontserni põhitegevusala, tootmine moodustas Kontserni konsolideeritud müügitulust 86%. Kontserni suurimad sihtturud on Eesti, Soome, Rootsi ja Norra. Müük Eesti turule kasvas kvartalite võrdluses 2,9 miljoni euro võrra 6,5 miljoni euroni ning aastate võrdluses 6,7 miljonit 23,5 miljoni euroni. Suurem osa 2019. aastal võidetud Elektrilevi OÜ raamhanke tehasetooteliste komplektalajaamade tarneid lükkusid üksikute materjalide ja komponentide tarneraskuste tõttu aruandeaasta teise poolde.

Müük Soome turule langes kvartalite võrdluses 1,0 miljoni euro võrra 13,8 miljoni euroni ning seda mõjutas enim tellimuste vähenemine tööstusautomaatika sektoris alates teisest kvartalist. Kolmes kvartalis tekkinud tellimuste langus mõjutas ka aruandeaasta tulemust, kus müügitulu Soome turule on aastate võrdluses vähenenud 3,0 miljoni euro võrra 68,7 miljoni euroni. Valdav osa müügimahust moodustas toodangu müük Soome elektrivõrguettevõtetele, kelle tellimused olid seoses hankelepingute uuendamisele languses, kuid suures osas uuetest väljakuulutatud hangetes osutus Harju Elekter edukaks.

Enim suurenes müük Rootsi turule. Aruandekvartalite võrdluses peaaegu kahekordistunud Rootsi turult teenitud müügitulu oli 9,1 miljonit eurot. Aastate võrdluses suurenes Rootsi müügitulu 7,0 miljoni euro võrra 26,5 miljoni euroni, olles kokkuvõttes suuruselt teine turg. Kasvu tagas nii Eestis toodetud alajaamade müügi suurenemine Rootsi turule kui ka üleüldine tellimuste kasv Rootsis.

Kontserni turgudest neljandal kohal on Norra, moodustades Kontserni IV kvartali müügitulust 7,8%, olles 2,8 miljonit eurot. Aruandeaastal teeniti Norra turult 16,7 miljonit eurot, mis on 4,9 miljoni euro võrra vähem kui 2019. aastal. Norra müügitulu vähenemise on tinginud rekordiliselt suurtest tellimustest eelneva aasta III ja IV kvartalis.

Investeeringud

Kontsern investeeris 2020. aastal põhivarasse kokku 8,1 (2019: 5,5) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvara­investeeringu­tesse 3,1 (2019: 0,9) miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 4,6 (2019: 4,2) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,3 (2019: 0,4) miljonit eurot. Aruandeaastal alustati Leedus tootmis- ja büroo­hoone laienduse neljanda etapi ehitusega. Lisaks investeeriti tootmistehnoloogilisse põhivarasse, infotehnoloogia arendustesse, Allika Tööstuspargi tootmis­hoone ehitusse ning soetati kinnistuid.

Aktsia

Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 5,18 euro tasemel. AS Harju Elektril on 31.12.2020 seisuga 5 084 aktsionäri. Aruandekvartali jooksul suurenes aktsionäride arv 253 võrra.

Ettepanek dividendideks

Kontserni dividendipoliitika järgi makstakse dividendideks vähemalt kolmandik tavapärase majandustegevuse puhaskasumist. Juhatus võtab dividendi ettepanekut tehes arvesse märgatavalt paranenud majandustulemusi, samas ka suurenenud investeeringuid ja finantsseisu. Kooskõlastatult Nõukoguga teeb juhatus ettepaneku maksta aktsionäridele dividendidena välja 0,16 eurot aktsia kohta, kokku 2,8 miljonit eurot, mis moodustab 51% 2020. aasta puhaskasumist.

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE        
Auditeerimata        
EUR'000 31.12.2020 31.12.2019    
VARAD        
Käibevarad        
Raha ja raha ekvivalendid 2 843 4 878    
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 27 226 22 958    
Ettemaksed 820 1 166    
Varud 18 856 19 010    
Käibevara kokku 49 745 48 012    
Põhivara        
Edasilükkunud tulumaksu vara 514 472    
Pikaajalised finantsinvesteeringud 11 918 10 494    
Kinnisvarainvesteeringud 23 605 21 259    
Materiaalne põhivara 22 494 20 402    
Immateriaalne põhivara 7 199 7 260    
Põhivara kokku 65 730 59 887    
VARAD KOKKU 115 475 107 899    
         
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL        
Kohustused        
Võlakohustused 12 056 11 305    
Ostjate ettemaksed 4 182 2 212    
Võlad tarnijatele ja muud võlad 15 837 16 448    
Maksuvõlad 2 871 2 959    
Lühiajalised eraldised 34 34    
Lühiajalised kohustused kokku 34 980 32 958    
Võlakohustused 7 032 7 901    
Muud pikaajalised kohustused 66 64    
Pikaajalised kohustused kokku 7 098 7 965    
KOHUSTUSED KOKKU 42 078 40 923    
Omakapital        
Aktsiakapital 11 176 11 176    
Ülekurss 804 804    
Reservid 6 709 3 412    
Jaotamata kasum 54 858 51 699    
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 73 547 67 091    
Mittekontrolliv osalus -150 -115    
Omakapital kokku 73 397 66 976    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 115 475 107 899    
         

 
 
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
       
Auditeerimata        
EUR'000 IV kv IV kv 12 k 12 k
  2020 2019 2020 2019
Müügitulu 35 243 31 246 146 614 143 397
Müüdud toodete ja teenuste kulud -29 658 -27 251 -125 405 -125 153
Brutokasum 5 585 3 995 21 209 18 244
Turustuskulud -2 208 -1 508 -5 847 -5 706
Üldhalduskulud -2 140 -2 300 -9 259 -9 229
Muud äritulud 213 85 707 255
Muud ärikulud -115 -62 -264 -291
Ärikasum 1 335 210 6 546 3 273
Finantstulud 21 4 137 139
Finantskulud -110 -58 -379 -225
Kasum enne maksustamist 1 246 156 6 304 3 187
Tulumaks -87 -101 -776 -820
Perioodi puhaskasum 1 159 55 5 528 2 367
Puhaskasumi jaotus        
    Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 1 165 77 5 563 2 460
    Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist -6 -22 -35 -93
Puhaskasum aktsia kohta        
   Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,07 0 0,31 0,14
   Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,07 0 0,31 0,14
         

 

Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

 


Vahear.IV kv_2020.pdf