Paskelbta: 2019-08-30 15:15:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pusmečio informacija

AB Vilkyškių pieninė 2019 m. šešių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduotos neaudituotos 2019 m. šešių mėnesių pajamos buvo 53.6 mln. EUR, arba 12.9 % didesnės lyginant su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu.

2019 m. pirmųjų šešių mėnesių konsoliduotas grynasis nuostolis sudarė 0.76 mln. EUR, per 2018 m. šešis mėnesius įmonių grupės konsoliduotas grynasis pelnas buvo 0.24 mln. EUR.

AB Vilkyškių pieninės 2019 m. šešių mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys bei veiklos rezultatų pristatymas pateikti prieduose. 

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102

Priedai


2019 m. 6 men. veiklos rezultatai.pdf
2019 m. 6 men. finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf