Paskelbta: 2021-11-24 15:01:00 CET
Grigeo
Tarpinė informacija

AB „Grigeo“ 2021 metų 9 mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos

Per 9 2021 m. mėnesius įmonių grupė (toliau – Grupė), kurią sudaro AB „Grigeo“, UAB „Grigeo Packaging“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, AT „Mena Pak“, UAB „Grigeo Recycling“, SIA „Grigeo Recycling“ bei UAB „Grigeo investicijų valdymas“, pasiekė 117,8 mln. eurų konsoliduotą pardavimo apyvartą, tai yra 21,0 mln. eurų daugiau nei per 2020 m. 9 mėnesius.

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 11,7 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą, tai yra 2,6 mln. eurų daugiau nei per tą patį 2020 m. laikotarpį.

Grupės EBITDA rodiklis – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, palyginti su 2020 m. 9 mėnesiais padidėjo 1,4 mln. eurų ir siekė 19,2 mln. eurų.

Per 9 2021 m. mėnesius AB „Grigeo“ (toliau – Bendrovė) pardavimai siekė 48,8 mln. eurų ir tai yra 0,9 mln. eurų daugiau nei per 2020 m. 9 mėnesius.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė uždirbo 3,8 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą, tai yra 2,6 mln. eurų mažiau nei per tą patį 2020 m. laikotarpį.

Bendrovės EBITDA rodiklis pasiekė 5,8 mln. eurų ir, palyginus su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 4,7 mln. eurų.

Ši lentelė pateikia visų šiame pranešime minimų 9 mėnesių rezultatų suvestinę:

Rodiklis, mln. eurųGrupėBendrovė
2021 m.2020 m.Pokytis2021 m.2020 m.Pokytis
Pardavimo apyvarta117,896,821,6%48,847,81,9%
EBITDA19,217,97,7%5,810,5-45,0%
Pelnas prieš mokesčius (EBT)11,79,128,9%3,86,4-40,3%

Detalesnė šių pokyčių informacija pateikiama AB „Grigeo“ 2021 m. 9 mėnesių tarpiniame vadovybės pranešime (A skyriuje) ir neaudituotose tarpinėse konsoliduotose finansinėse ataskaitose (žr. priedus).

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 58 01

PriedasGrigeo 2021Q3 tarpine ataskaita.pdf