Paskelbta: 2020-05-29 15:10:00 CEST
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

„Ignitis gamybos“ preliminarūs 2020 m. 4 mėnesių finansiniai duomenys

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629, ISIN kodas – LT0000128571.  

Bendrovės valdomose elektrinėse per 2020 m. 4 mėnesius žymiai išaugo pagamintos elektros energijos kiekiai:

 2020 m. 4 mėnesių2019 m. 4 mėnesiųPokytis
Elektrėnų kompleksas75,5 GWh7,7 GWh880,5%
Kruonio HAE229,6 GWh79,1 GWh190,2%
Kauno A. Brazausko HE100,0 GWh133,5 GWh-25,0%

Preliminarūs 2020 m. 4 mėnesių Bendrovės finansiniai duomenys:

 2020 m. 4 mėnesių2019 m. 4 mėnesių*Pokytis
Pajamos pagal sutartis su klientais39,4 mln. Eur45,1 mln. Eur-12,6%
Koreguota EBITDA**17,6 mln. Eur18,3 mln. Eur-3,8%

2020 m. sausio-balandžio mėn. fiksuotos ženkliai didesnės gamybos apimtys Kruonio HAE ir Elektrėnų komplekse, o Kauno HE gamybos apimtys kiek mažėjo dėl nepalankių sąlygų elektros energijos gamybai, labiausiai dėl  sumažėjusio Nemuno debito.  

Gana stabiliam bendrovės koreguotos EBITDA rodikliui didžiausią teigiamą įtaką darė efektyvus Kruonio HAE galimybių išnaudojimas, kompensavęs neigiamą žemų kainų ir mažesnės gamybos Kauno HE efektą. Eliminavus 2019 m. rezultatui teigiamos įtakos turėjusį vienkartinį nereikalingų mazuto atsargų pardavimą, didinusį koreguotą EBITDA 1,8 mln. eurų, Bendrovės koreguota EBITDA 2020 m. sausio-balandžio mėn., lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, augo 7,0 proc.

Sąlyginį pajamų mažėjimą daugiausia lėmė žemų rinkos kainų nulemtos kritusios Kauno HE pardavimo kainos ir mažesnė Kauno HE gamyba bei 2019 m. pardavimus didinusios mazuto atsargų pardavimo pajamos. Eliminavus mazuto pardavimo pajamas, 2020 m. Bendrovės pajamos, lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, mažėjo 3,4 proc.

* Bendrovės 2019 m. finansiniai rodikliai buvo perskaičiuoti. Informacija apie perskaičiavimus pateikiama Bendrovės finansinėse ataskaitose už 2019 m.

** Bendrovės 2020 m. preliminarus ir 2019 m. faktinis koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį ir vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Tadas Markevičius, Ryšių su visuomene projektų vadovas, tel. +370 676 28911, el. paštas tadas.markevicius@ignitis.lt