English Lithuanian
Paskelbta: 2022-04-28 15:00:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2022 m. balandžio 28 d., sprendimai

2022 m. balandžio 28 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Eilinis visuotinis „Telia Lietuva“ akcininkų susirinkimas nusprendė:

- Patvirtinti audituotas 2021 m. Bendrovės metines finansines ataskaitas. Akcininkams pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2021 metų Bendrovės metinis pranešimas.

- Paskirstyti 2021 m. Bendrovės pelną: iš Bendrovės paskirstytino pelno 144 200 tūkst. eurų skirti 58 261 tūkst. eurų 2021 m. dividendams mokėti, t. y. 0,10 euro dividendų vienai akcijai, o 85 938 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Dovilei Grigienei ir Mindaugui Glodui – skirti po 16 500 eurų tantjemų už 2021 metus, iš viso tantjemoms skirti 33 000 eurų.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. 2022 m. gegužės 12 d. bus Telia Lietuva, AB akcininkais.

Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2021 m. dividendus mokėti 2022 m. gegužės 26 dieną.

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.

- Patvirtinti Bendrovės 2021 m. atlygio ataskaitą.

- Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus priimtus sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.


PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB finansinės ataskaitos, metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.
- 2021 m. pelno paskirstymo ataskaita.
- Telia Lietuva, AB 2021 m. atlygio ataskaita.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el. p. darius.dziaugys@telia.lt


PriedaiTelia Lietuva AB_2021_finansines ataskaitos ir metinis pranesimas.pdf
Telia_Lietuva_2021_Atlygio_ataskaita.pdf
Telia Lietuva_2021 m. pelno paskirstymo ataskaita.pdf
Telia_Lietuva_AB_2021_finansines_ataskaitos_ir_metinis_pranesimas.xhtml