Publicēts: 2021-05-07 09:50:45 CEST
Moda Kapitāls
Iekšējā informācija

AS Moda kapitāls paziņo par obligāciju (ISIN LV0000801876) daļēju atpirkšanu

AS Moda kapitāls, izmantojot obligāciju (ISIN LV0000801876) (turpmāk – Obligācijas) emisijas noteikumos paredzētās tiesības,  uzsāk obligāciju daļēju atpirkšanu par kopējo obligāciju nominālvērtību ne vairāk kā  500 000 EUR un par cenu 80% apmērā no Obligāciju nominālvērtības.

Ikvienam obligacionāram, kuram pieder Obligācijas, ir iespēja tās pārdot AS Moda kapitāls atbilstoši zemāk izklāstītai kārtībai.

Sākot no 2021.gada 6.maija līdz 2021.gada 13.maijam obligacionāriem ir tiesības izteikt savu vēlmi pārdot Obligācijas, nosūtot tos uz AS “Moda kapitāls” e-pastu: birojs@lombardsmoda.lv piedāvājumu, kurā ir ietverta šāda informācija:

  • Obligacionāra nosaukums (juridiskām personām), vārds, uzvārds (fiziskām personā);
  • Obligacionāra reģistrācijas numurs (juridiskām personām), personas kods vai dzimšanas datums (fiziskām personām);
  • Obligacionāra kontakttālrunis;
  • Obligacionāram piederošo obligāciju skaits;
  • Pārdošanai piedāvāto Obligāciju nominālvērtība.

Vienas darba dienas laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu datuma (2021.gada 14.maijā) AS Moda kapitāls apkopos saņemtos piedāvājumus, apstiprinās rezultātus un informēs obligacionārus, kuri iesnieguši piedāvājumus, par apmēru, kādā ir apmierināti viņu iesniegtie piedāvājumi.

AS “Moda kapitāls” neņems vērā un neapmierinās piedāvājumus, kur piedāvātā Obligāciju pārdošanas cena ir augstāka par 80% no Obligāciju nominālvērtības.

AS “Moda kapitāls” sazināsies ar katru obligacionāru, kura piedāvājums ir apstiprināts, lai vienotos par Obligāciju atpirkšanas darījuma izpildi. Darījumi ar visiem obligacionāriem tiks izpildīti, izmantojot DVP principu (piegāde pret norēķinu; delivery vs. payment) ar norēķinu datumu 2021.gada 17.maijā.

Informācija par kopējo AS Moda kapitāls atpirkto Obligāciju nominālvērtību tiks publicēta NASDAQ nekavējoties pēc norēķinu pabeigšanas.

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls valdes loceklis
         Tālrunis: +37167344234
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv