English Latvian
Publicēts: 2024-04-24 16:54:59 CEST
VIRŠI-A
Kārtējās akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par akciju sabiedrības “VIRŠI-A” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “VIRŠI-A”, reģistrācijas numurs: 40003242737, juridiskā adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5101, Latvija (turpmāk – “Sabiedrība”), valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2024. gada 17. maijā plkst. 11.00 Mākslas centrā Zuzeum, Lāčplēša ielā 101, Rīgā, LV-1011.

Darba kārtība:

1.   Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2023. gada pārskatu apstiprināšana.
2.   Peļņas izlietošana.
3.   Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
4.   Statūtu grozījumi.

Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms sapulces un sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci.

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē ir 2024. gada 9. maijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē 2024.gada 17. maijā, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu pirms sapulces) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojumam vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Fizisko personu izdotajām pilnvarām jābūt notariāli apliecinātām. Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē  www.virsi.lv/lv/investoriem/jaunumi-investoriem/akcionaru-kopsapulces un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com, kā arī publicēta kopā ar šo paziņojumu.

Balsošana pirms sapulces

Akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu: investoriem@virsi.lv vai parakstītu papīra formā nosūtot uz Sabiedrības juridisko adresi: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5101, Latvija.

Balsošanai jāizmanto balsojuma veidlapa, kas būs pieejama Sabiedrības interneta vietnē  www.virsi.lv/lv/investoriem/jaunumi-investoriem/akcionaru-kopsapulces un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2024. gada 16. maijam. Balsošanas veidlapa ir publicēta kopā ar šo paziņojumu.

Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.

Dalība un balsošana sapulcē

Akcionāru reģistrācija un identifikācija notiks sekojošā kārtībā:

 1. Akcionāram līdz 2024. gada 14. maija plkst. 17:00 jāiesniedz Sabiedrībai pieteikšanās veidlapa, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstīta uz e-pastu: investoriem@virsi.lv vai, izmantojot pasta sūtījumu, papīra formā parakstīta uz Sabiedrības juridisko adresi: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5101, Latvija. Ja akcionārs sapulcē vēlas piedalīties attālināti, pieteikšanās veidlapai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) personu apliecinoša dokumenta kopija kopā kontaktiem (tālrunis un e-pasts) akcionāra identifikācijai. Pieteikuma veidlapa ir publicēta kopā ar šo paziņojumu.
 2. Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā līdz 2024. gada 17. maija plkst. 09:00 saņems individuālu pieslēgšanās saiti sapulcei.
 3. Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas sapulces reģistrācijai ne vēlāk kā plkst. 10.30 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai veiktu akcionāru video identifikāciju.
 4. Akcionāru, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei klātienē, reģistrācija dalībai notiks sapulces dienā 2024. gada 17. maijā no plkst. 10:00 līdz plkst. 10:45 akcionāru sapulces norises vietā.  Akcionāriem vai to pārstāvjiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Sabiedrības akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2024. gada 2. maijam (ieskaitot). Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības līdz 2024. gada 10. maijam (ieskaitot) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Ja akcionārs līdz 2024. gada 10. maijam (ieskaitot) iesniegs valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā līdz 2024. gada 14. maijam sniegs viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, kā arī ar citiem sapulcē izskatāmajiem jautājumiem. Visa augstākminētā korespondence ir jānosūta parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: investoriem@virsi.lv vai pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5101, Latvija.

Sabiedrības 2023.gada pārskats ir publicēts 2024.gada 28. aprīlī, bet  valdes priekšlikums peļņas izlietošanai, akcionāru sapulces lēmumu projekti un statūtu grozījumi ir publicēti kopā ar šo paziņojumu.

Informācija par akcionāru sapulci pieejama arī Sabiedrības interneta vietnē: www.virsi.lv/lv/investoriem/jaunumi-investoriem/akcionaru-kopsapulces un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 15’129’460.

Pielikumā:

 1. Balsošanas veidlapa;
 2. Lēmumu projekti;
 3. Padomes ziņojums;
 4. Pieteikšanās veidlapa dalībai Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē;
 5. Pilnvarojuma veidlapa;
 6. Sabiedrības valdes priekšlikums peļņas izlietošanai;
 7. Statūtu grozījumu projekts.

Akciju sabiedrības “VIRŠI-A” valde 

AS VIRŠI-A akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.
AS VIRŠI-A sertificētais konsultants ir zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns.
“Virši” ir strauji augošs vietējais energoresursu tirgotājs un ērtas iepirkšanās veikalu tīkls ar 29 gadu pieredzi. Šobrīd "Virši" tīklā ir 77 tirdzniecības vietas, no tām 74 degvielas uzpildes stacijas, un tīklā strādā vairāk nekā 800 darbinieki visos Latvijas reģionos. Kopš 2021. gada 11. novembra AS VIRŠI-A akcijas ir iekļautas Nasdaq Riga biržas alternatīvajā tirgū First North.

         Kontaktinformācija:
         AS VIRŠI-A
         Undīne Priekule
         E-pasts: undine.priekule@virsi.lv
         Telefons: +371 26141219
         
         Sertificētais konsultants:
         ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA
         Justīne Ignatavičute
         E-pasts: justine.ignatavicute@eversheds-sutherland.lv
         Tālrunis: +371 28665066


Balsojuma_veidlapa.docx
Lemumu_projekti.pdf
Padomes_zinojums.pdf
Pieteiksanas_veidlapa.docx
Pilnvaras_forma.docx
Statutu_grozijumu_projekts.pdf
Valdes_priekslikums_pelnas_sadale.pdf