Publicēts: 2020-05-28 15:10:00 CEST
Siguldas CMAS
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par pirmajiem trim 2020. gada mēnešiem

2020. gada pirmajos trīs mēnešos neto apgrozījums bija 293,5 tūkst. eiro, kas ir par 6,7% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajos trīs mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 33,4 tūkst. eiro – par 11,7 tūkst. eiro lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 31.03.2020.
EUR
31.03.2019.
EUR
Neto apgrozījums293 464274 971
a) no lauksaimnieciskās darbības293 464274 971
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas17 31716 477
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi16 53810 684
Materiālu izmaksas:(138 586)(136 176)
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas(113 258)(111 342)
b) pārējās ārējās izmaksas(25 328)(24 834)
Personāla izmaksas:(114 226)(106 753)
a) atlīdzība par darbu(89 551)(82 259)
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas(20 200)(18 861)
c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas(4 475)(5 633)
Vērtības samazinājuma korekcijas:(13 893)(12 527)
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas(13 886)(12 527)
b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām(7)-
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas(27 220)(24 967)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa33 39421 709
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu--
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas33 39421 709
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 33 394 21 709
Peļņa uz 1 akciju (EPS)0,0790,051

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikums


Siguldas_CMAS_2020_gada_3_menesu_finansu_informacija.pdf