Avaldatud: 2020-08-14 15:00:00 CEST
Silvano Fashion Group
Poolaastaaruanne

Silvano Fashion Group 2020.aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2020. aasta 6 kuu (võrrelduna 2019. aasta 6 kuuga) ja 30.06.2020 (võrrelduna 31.12.2019) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes 6 kuud 2020 6 kuud 2019 Muutus
Müügitulu 17 731 30 264 -41,4%
Brutokasum 10 575 15 493  -31,7%
Ärikasum 3 983 7 061 -43,6%
EBITDA 5 931 8 789 -32,5%
Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum) 870 7 203 -87,9%
Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa 745 6 922 -89,2%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,02 0,19 -89,5%
Äritegevuse rahavoog perioodil 2 742 8 331 -67,1%


tuhandetes eurodes 30.06.2020 31.12.2019 Muutus
Varad kokku 42 916 46 309 -7,3%
Käibevarad kokku 26 877 27 123 -0,9%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 24 672 26 324 -6,3%
Raha ja raha ekvivalendid 6 352 5 152 23,3%


Rentaablusanalüüs, % 6 kuud 2020 6 kuud 2019 Muutus
Brutokasum 59,6 51,2 16,4%
Ärikasum 22,5 23,3 -3,4%
EBITDA 33,4 29,0 15,2%
Puhaskasum (kahjum) 4,9 23,8 -79,4%
Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa 4,2 22,9 -81,6%


Finantssuhtarvud, % 30.06.2020 31.12.2019 Muutus
ROA 10,2 22,2 -54,1%
ROE 18,1 38,9 -53,5%
Hinna/ kasumi suhe 13,3 7,3 82,2%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 3,3 2,7 22,2%
Likviidsuskordaja 1,1 0,8 37,5%

Majandustulemused

Kontserni 2020. aasta 6 kuu käive moodustas 17 731 tuhat eurot, langus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 41,4%. Hulgimüügi käive vähenes 44,8% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2020. aasta 6 kuu brutokasum oli 10 575 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 31,7%. Perioodi brutokasumi marginaal suurenes 2020. aasta 6 kuu jooksul 51,2%-lt 59,6%-le. Müüdud toodangu kulu vähenes 51,6% võrra.

2020. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 43,6% ja ulatus 3 983 tuhande euroni võrreldes 2019. aasta        6 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 7 061 tuhat eurot. 2020. aasta 6 kuu ärikasumi rentaablus oli 22,5% võrreldes 23,3%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 32,5% ja moodustas 2020. aasta 6 kuuga 5 931 tuhat eurot, mis tähendab 33,4% rentaablust (8 789 tuhat eurot ja 29,0% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2020. aasta 6 kuuga 745 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 6 922 tuhat eurot 2019. aasta 6 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2020. aasta 6 kuul 4,2% võrreldes 22,9%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 30. juuni 2020 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 42 916 tuhande euroni, vähenedes 7,3% võrreldes 31. detsembriga 2019.

Võrreldes 31. detsembriga 2019 vähenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 332 tuhande euro võrra ja moodustasid  2020. aasta 30. juuni seisuga 2 278  tuhat eurot. Varude saldo vähenes 1 114 tuhande euro võrra ning 2020. aasta 30. juuni seisuga moodustas 18 245 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 1 652 tuhande euro võrra, ulatudes 2020. aasta 30. juuni seisuga 24 672 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2020.aasta 6 kuuga 2 093 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2020. aasta 6 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 133 tuhat eurot, 1 096 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2020. aasta 30. juuni seisuga oli kontsernil 1 784 töötajat, neist 491 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2019 seisuga oli 1 888 töötajat, neist 503 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2020. aasta 6 kuu palgakulu koos maksudega oli 5 008  tuhat eurot (6 702 tuhat eurot 2019.aasta 6 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 389 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 30.06.2020 31.12.2019
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod   6 352 5 152
Väljaantud laenud   2 2
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2   2 278   2 610
Varud 3 18 245 19 359
Käibevara kokku   26 877 27 123
    
Põhivara    
Pikaajalised nõuded   281 334
Investeeringud sidusettevõtetesse   71 82
Müügiootel finantsvara   279 321
Edasilükkunud tulumaksuvara   1 405 905
Immateriaalne põhivara   402 423
Kinnisvarainvesteeringud   746 869
Materiaalne põhivara 4 12 855 16 252
Põhivara kokku   16 039 19 186
VARAD KOKKU   42 916 46 309
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Lühiajalised kapitalirendikohustused   1 287 2 362
Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 5 951 6 899
Maksuvõlad   819 889
Lühiajalised kohustused kokku   8 057 10 150
    
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus   0 14
Pikaajalised laenud   200 0
Pikaajalised kapitalirendikohustused   6 518 6 333
Pikaajalised eraldised   53 61
Pikaajalised kohustused kokku   6 771 6 408
Kohustused kokku   14 828 16 558
    
Omakapital    
Aktsiakapital 6 3 600 3 600
Ülekurss   4 967 4 967
Kohustuslik reservkapital   1 306 1 306
Ümberhindluse reserv   355 355
Realiseerimata kursivahed   -18 094 -15 697
Jaotamata kasum   32 538 31 793
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   24 672 26 324
Mittekontrolliv osalus omakapitalis   3 416 3 427
Omakapital kokku   28 088 29 751
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   42 916 46 309

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisad II kvartal  2020 II  kvartal 2019 6 kuud
2020
6 kuud 2019
Müügitulu 8 6 185 16 444 17 731 30 264
Müüdud toodangu kulu   -2 756 -7 406 -7 156 -14 771
Brutokasum   3 429 9 038 10 575 15 493
          
Turustuskulud   -1 713 -2 949 -4 447 -5 854
Üldhalduskulud   -811 -1 195 -1 933 -2 287
Muud äritulud   70 81 129 147
Muud ärikulud   -144 -236 -341 -438
Ärikasum   831 4 739 3 983 7 061
          
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest   2 174 439 -2 556 2 470
Muud finantstulud/(kulud)   -109 -110 -234 -220
Finantstulud ja -kulud kokku   2 065 329 -2 790 2 250
         
Kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest   0
-1

0

0
Kasum enne tulumaksu 2 896
5 067

1 193

9 311
Tulumaks   -586
-944

-323

-2 108
           
Aruandeperioodi kasum   2 310 4 123 870 7 203
Sealhulgas:         
  Emaettevõte omanike osa   2 151 3 824 745 6 922
  Mittekontrolliva osaluse osa   159 299 125 281
Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) 7 0,06


0,110,020,19
    Konsolideeritud koondkasumiaruanne         
         
tuhandetes eurodes Lisad II kvartal 2020 II kvartal 2019 6 kuud
2020
6 kuud
2019
         
Aruandeperioodi kasum (kahjum)   2 310 4 123 870 7 203
Kursierinevused, välismaiste ettevõtete osa   166 182
-2 059

11
Sealhulgas:          
  Emaettevõte omanike osa   180 90 -2 397 -193
  Mittekontrolliva osaluse osa   -14 92 338 204
           
Perioodi koondkasum (kahjum) kokku   2 476 4 305 -1 189 7 214
Sealhulgas:         
  Emaettevõte omanike osa   2 331 3 914 -1 652 6 729
  Mittekontrolliva osaluse osa   145 391 463 485

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes 6 kuud 2020 6 kuud 2019
Rahavood äritegevusest   
Perioodi kasum (kahjum) 870 7 203
Korrigeerimised:   
  Põhivara kulum 1 948 1 728
  (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist 3 23
  Finantstulud ja -kulud kokku 212 -2 250
  Varude eraldis 1 0
  Pikaajaliste hüvitiste eraldis 0 3
Tulumaksu kulu 323 2 108
Varude muutus 1 114 -914
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes 219 -332
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades -1 210 1 105
Kapitalirendikohustuste muutus 0 997
Makstud tulumaks - 738 -1 340
Kokku rahavood äritegevusest 2 742 8 331
   
Rahavood investeerimistegevusest   
Saadud intressid 7 4
Materiaalse põhivara müük 28 59
Antud laenude tagasimaksed 0 6
Materiaalse põhivara soetus -133 -1 096
Immateriaalse põhivara soetus -67 -118
Tütarettevõtete osade ja aktsiate soetamine -26 0
Kokku rahavood investeerimistegevusest -191 -1 145
   
Rahavood finantseerimistegevusest   
Saadud laenud 200 0
Kapitalirendikohustuste tagasimaksed -1 006 -1 114
Väljamakstud intressid -255 0
Väljamakstud dividendid -474 -3 919
Aktsiakapitali vähendamie 0 -7 200
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -1 535 -12 233
   
Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 016 -5 047
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 5 152 13 603
Valuutakursi muutuste mõju rahale 184  -68
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 352 8 488

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com

Manus


SFG Q2 2020 EST.pdf