Avaldatud: 2013-03-26 17:30:02 CET
Olympic Entertainment Group
Korralise üldkoosoleku kutse

OEG: Olympic Entertainment Group AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse

OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS, registrikood 10592898, aadress Pronksi 19, Tallinn, Harju maakond, 10124 (edaspidi Aktsiaselts), kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 18. aprillil 2013. a algusega kell 10:00 Reval Park Hotel & Casino's, Park Lounge’s (Kreutzwaldi 23, Tallinn, Eesti). 

Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine:

  1. Aktsiaseltsi 2012. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine;
  2. Kasumi jaotamise otsustamine;
  3. Aktsiaseltsi nõukogu liikmete ametiaja pikendamine;
  4. Perioodi 01.01.2013. a - 31.12.2013. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine.

Aktsiaseltsi nõukogu kiitis heaks üldkoosoleku päevakorra ning teeb Aktsiaseltsi aktsionäride korralisele üldkoosolekule järgmised ettepanekud: 

  1. Aktsiaseltsi 2012. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsiaseltsi 2012. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamise poolt, mille kohaselt on puhaskasumi suurus 24 198 716,09 eurot.

  1. Kasumi jaotamise otsustamine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada 2012. a majandusaasta kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamise poolt alljärgnevalt:

2.1 Puhaskasumi suurus: 24 198 716,09 eurot;
2.2 Maksta dividendi 0,10 eurot aktsia kohta, kokku summas 15 132 950,50 eurot;
2.3 Kanda kohustuslikku reservkapitali: 1 209 935,80 eurot;
2.4 Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist: 10 983 611,03 eurot.

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 3. mai 2013. a kell 23:59. Dividend makstakse aktsionäridele 15. mail 2013. a ülekandega aktsionäri pangaarvele.

  1. Aktsiaseltsi nõukogu liikmete ametiaja pikendamine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsiaseltsi nõukogu liikmete ametiaja pikendamise poolt alljärgnevalt:

3.1 Aktsiaseltsi nõukogu liikme Armin Karu ametiaeg nõukogu liikmena lõppeb pärast 13.08.2013. a. Aktsiaseltsi nõukogu liikme Armin Karu ametiaega pikendatakse järgmiseks 5 (viie) aastaseks perioodiks alates 14.08.2013. a, kuni 13.08.2018. a (kaasa arvatud).
3.2 Aktsiaseltsi nõukogu liikmete Liina Linsi, Peep Vain’i ja Jaan Korpusov’i ametiaeg nõukogu liikmena lõppeb pärast 11.09.2013. a. Aktsiaseltsi nõukogu liikmete Liina Linsi, Peep Vain’i ja Jaan Korpusov’i ametiaega pikendatakse järgmiseks 5 (viie) aastaseks perioodiks alates 12.09.2013. a, kuni 11.09.2018. a (kaasa arvatud).

  1. Perioodi 01.01.2013. a - 31.12.2013. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine 

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsiaseltsi audiitori nimetamise ettepaneku poolt alljärgnevatel tingimustel:

4.1 Nimetada Aktsiaseltsi audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikoodiga 10142876).
4.2 AS PricewaterhouseCoopers auditeerib Aktsiaseltsi perioodi 01.01.2013. a - 31.12.2013. a majandusaasta aruannet.
4.3 Aktsiaselts maksab AS-le PricewaterhouseCoopers majandusaasta aruannete auditeerimise eest tasu AS-ga PricewaterhouseCoopers sõlmitud audiitorteenuse osutamise lepingus kokkulepitud summas.

 

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Pärast päevakorra, sh täiendavate punktide, ammendamist saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt Aktsiaseltsi kodulehel http://www.olympic-casino.com avaldatud korrale.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 11. aprillil 2013. a kell 23:59.

Koosolekule registreerimine algab koosoleku toimumise päeval, 18. aprillil 2013. a kell 09:30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. Vastavad volikirja ja volituse tagasivõtmise blanketid on saadaval Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressil info@oc.eu või üle andes vastavad dokumendi(d) tööpäevadel kella 09:00 kuni 17:00, hiljemalt 17. aprillil 2013. a Aktsiaseltsi asukohas Pronksi 19, 3. korrus.

Aktsiaseltsi majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori aruandega saab tutvuda NASDAQ OMX Tallinna börsi kodulehel www.nasdaqomxbaltic.com. Aktsiaseltsi majandusaasta aruandega, otsuste eelnõudega ning muude üldkoosoleku dokumentidega on võimalik tutvuda alates 27. märtsist 2013. a Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com ja tööpäeviti ajavahemikus 9:00-17:00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil info@oc.eu või telefonil 667 1250. Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Aktsiaseltsi kodulehel http://www.olympic-casino.com.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 03. aprillil 2013. a tööpäeva alguseks (9:00). Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 15. aprillil 2013. a tööpäeva alguseks (9:00). Nende õiguste teostamise kord, samuti esitatud ettepanekud täiendavate päevakorrapunktide osas, põhjendused päevakorrapunktide kohta ning otsuste eelnõud pärast nende laekumist, avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com. Eelnõude ja põhjendustega saab tutvuda ka Aktsiaseltsi asukohas tööpäeviti ajavahemikus 9:00-17:00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus.

   

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com