English Estonian
Avaldatud: 2024-02-08 07:05:00 CET
EfTEN United Property Fund / EfTEN Capital
Juhatuse vahearuanne

EfTEN United Property Fund 2023. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

EfTEN United Property Fund teenis 2023. aastal 60 tuhat eurot tulusid (1,67 miljonit 2022. aastal). Kui intressitulud kasvasid aastaga 228 tuhande euro ja dividenditulud 150 tuhande võrra, siis kogutulude vähenemine oli seotud investeeringute mitterahalise allahindlusega. Investeeringute ümberhindluselt teenis fond 2023. aastal 828 tuhat eurot kahjumit (1,15 miljonit eurot kasumit 2022. aastal).

Investeeringute allahindlus oli eelkõige seotud intressimäärade tõusust tuleneva diskontomäära tõusuga ja fondi investeeringuga EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiatesse, mille turuhind Tallinna Väärtpaberiturul langes aastaga 4%. Investeeringute allahindluse tulemusena teenis fond 2023. aastal 179 tuhat eurot kahjumit (1,44 miljonit eurot kasumit 2022. aastal), millest 620 tuhat eurot tulenes EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsia börsihinna muutumisest. EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsia kajastamisel tema puhasväärtuses (NAV) oleks fond teeninud 2023. aastal 97 tuhat eurot kasumit.

Fondi ärikinnisvara investeeringud säilitasid 2023. aastal positiivse rahavoo, mis võimaldab fondil jätkata regulaarset tulu jaotamist ka 2024. aastal. Hetke seisuga plaanib fondivalitseja eeloleval aastal teha EfTEN United Property Fund'st investoritele kaks väljamakset. Esimese hiliskevadel, kui on laekunud alusfondidest saadavad dividendid ning teise sügisel kui laekuvad laenukapitali vormis tehtud investeeringutest teenitud intressid ja laenude võimalike refinantseerimistega vabanevad täiendavad vahendid.

 

Koondkasumiaruanne

 IVkvartal12 kuud
 2023202220232022
€ tuhandetes    
TULUD    
Intressitulu15288536308
Dividenditulud00352212
Neto kasum / kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatud varadelt-194239-8281 148
   Tütarettevõtetelt-68-381-98-199
   Alusfondidelt-126620-7301 346
Tulud kokku-42327601 668
     
KULUD    
Tegevuskulud    
   Valitsemistasud-30-28-115-96
   Fondi administreerimise kulud-5-2-34-90
   Muud tegevuskulud-15-13-90-44
Tegevuskulud kokku-50-43-239-229
     
Ärikasum/ -kahjum-92284-1791 439
Aruandeperioodi puhaskasum /-kahjum-92284-1791 439
     
Tava- ja lahustatud kasum / -kahjum osaku kohta (eurodes)-0,040,11-0,070,66


Finantsseisundi aruanne

 31.12.202331.12.2022
€ tuhandetes  
VARAD  
Käibevarad  
Raha ja raha ekvivalendid5 7318 769
Lühiajalised hoiused1 7950
Muud nõuded ja viitlaekumised711385
Käibevarad kokku8 2379 154
   
Põhivarad  
Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumi aruande12 35412 942
   Investeeringud tütarettevõtjatesse1 0541 152
   Alusfondidesse11 30011 790
Antud laenud5 6685 376
Põhivarad kokku18 02218 318
VARAD KOKKU26 25927 472
   
KOHUSTUSED  
Lühiajalised kohustused3586
Kohustused kokku, v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus3586
   
FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS  
Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus26 25626 886
Kohustused ja osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus kokku26 25927 472


EfTEN United Property Fund 2023. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused on leitavad fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/aruanded-ja-dokumendid/

Fondivalitseja EfTEN Capital AS viib EfTEN United Property Fund´i tulemuste ja ettevaate tutvustamiseks 15.02.2024, algusega kell 13:00 (EET) läbi internetipõhise inglise keelseveebiseminari. Huvilistel on võimalik küsimusi esitada nii veebiseminari ajal kui ka sellele eelnevalt saates need ette hiljemalt 14. veebruaril kella 17.00-ks (EET) e-kirja teel: united@eften.ee. Veebiseminaril osalemiseks palume registreeruda aadressil: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_hE6LlryURl2BpwsgmunLYQ#/registration. Osalejatele saadetakse üks tund enne veebiseminari algust meeldetuletuseks e-kiri. Veebiseminar salvestatakse ja avalikustatakse fondi kodulehel https://eftenunitedpropertyfund.ee ning YouTube kanalis.

  

Kristjan Tamla
Tegevjuht
Tel: 655 9515
E-post: kristjan.tamla@eften.ee

ManusEUPF_12_kuud_2023_EST.pdf