Publicēts: 2019-03-25 15:10:00 CET
Siguldas CMAS
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Siguldas CMAS, AS, revidēts gada pārskats par 2018. gadu

Sabiedrības neto apgrozījums 2018. gadā bija 1,1 milj. eiro, kas ir par 18 tūkst. eiro jeb 1,6 % vairāk nekā 2017.gadā.

Pamatnodarbošanās ieņēmumu proporcionalitāte, salīdzinot ar 2017.gadu, nav būtiski mainījusies − ieņēmumi no vaislas buļļu spermas pārdošanas veidoja 52,5 % no neto apgrozījuma, bet piena analizēšanas un pārraudzības datu apstrādes pakalpojumi kopā sastādīja 36,7 % no neto apgrozījuma.

2018.gadā ieguldījuma īpašuma novērtēšana patiesajā vērtībā radīja ieņēmumus 2 tūkst. eiro apmērā, attiecīgi 2017.gadā tas radīja 30 tūkst. eiro zaudējumus.

2018.gads noslēdzās ar zaudējumiem 11 tūkst. eiro apmērā. Salīdzinot ar 2017.gadu, pārskata gada peļņa pirms nodokļiem ir samazinājusies par 92 tūkst. eiro, ko radīja personāla un materiālu izmaksu pieaugums.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 2018
EUR
2017
EUR
Neto apgrozījums: 1 126 7781 108 990
a) no lauksaimnieciskās darbības
1 126 7781 108 990
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas 17 87458 560
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi (188)42 066
Materiālu izmaksas:(511 496)(510 001)
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas
(408 943)(376 566)
b) pārējās ārējās izmaksas
(102 553)(133 435)
Personāla izmaksas:(487 067)(456 244)
a) atlīdzība par darbu
(385 412)(364 461)
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(91 481)(82 553)
c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas
(10 174)(9 230)
Vērtības samazinājuma korekcijas :(85 987)(68 140)
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas(52 784)(44 024)
b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām
(33 203)(24 116)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (70 733)(94 387)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa(10 819)80 844
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu
-(16 767)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas(10 819)64 077
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām -1 721
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

Peļņa uz 1 akciju (EPS)(0,026)0,156

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi


Siguldas_CMAS_Padomes_zinojums_2018.pdf
Siguldas_CMAS_Korporativas_parvaldibas_zinojums_2018.pdf
Siguldas_CMAS_2018_gada_parskats_revidets.pdf