Publicēts: 2020-04-09 08:00:00 CEST
Siguldas CMAS
Akcionāru sapulces lēmumi

Siguldas CMAS, AS, par kārtējās akcionāru sapulces 2020. gada 24. aprīlī lēmumu projektu un iespēju balsot rakstveidā pirms sapulces

Akciju sabiedrība “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” paziņo, ka sabiedrības 2020. gada 24. aprīļa kārtējā akcionāru sapulce norisināsies, ievērojot iepriekš paziņoto dienaskārtību. Taču, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un ārkārtējo situāciju Latvijas Republikā, kas izsludināta ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lai aizsargātu akcionāru, akciju sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, informējam, ka šajā sapulcē ir iespējams piedalīties arī neklātienē – balsojot rakstveidā pirms sapulces.

Akcionārus, kas vēlas balsot neklātienē, izskatāmo jautājumu izlemšanai lūdzam pilnvarot akciju sabiedrības “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valdi balsot par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem saskaņā ar akcionāra izdotu balsošanas uzdevumu, kas izdodams vienlaicīgi ar pilnvaru. Lūdzam abus dokumentus (pilnvaru un balsošanas uzdevumu) aizpildītus un:

 • parakstītus ar derīgu e-parakstu nosūtīt uz sabiedrības e-pasta adresi sigcmas@sigmas.lv; vai
 • parakstītus nosūtīt uz sabiedrības pasta adresi: Akciju sabiedrība "Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”, “Kalnabeites” 8, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas pilnībā aizpildītās pilnvaras un balsošanas uzdevumi, kas būs saņemti iepriekš norādītāja veidā līdz 2020. gada 23. martam.

Pielikumā:

1. Pilnvaras balsošanas uzdevumam veidlapa.
2. Balsošanas uzdevuma veidlapa.

Akciju sabiedrība “Siguldas cilslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” kārtējās akcionāru sapulces 2020. gada 24. aprīlī lēmumu projekts

 1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2019. gada pārskatu.
 2. Apstiprināt 2019. gada pārskatu.
 3. Pārskata gada peļņu 50 343,35 EUR atstāt nesadalītu.
 4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2019.gadā un atteikties no prasību celšanas pret viņiem.
 5. Par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Natāliju Zaicevu, sertifikāta Nr.138, SIA “Orients Audit & Finance”, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 28. Noteikt revidentam atlīdzību par 2020. gada pārskata revīzijas veikšanu 3 600,00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.
 6. Apstiprināt valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku.
 7. Ievēlēt padomi piecu cilvēku sastāvā uz trim gadiem un noteikt padomes priekšsēdētājam atlīdzību 170,00 EUR mēnesī, bet katram padomes loceklim –150,00 EUR mēnesī:
 • Inita Bedrīte – AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” strādā kopš 1987. gada. Ir Ražošanas un tirdzniecības daļas vadītājas vietniece. 2007. gadā ievēlēta par padomes priekšsēdētāju.
 • Maija Beča – AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” strādā kopš 2004. gada. Ir Piena kvalitātes kontroles laboratorijas vadītāja, kvalitātes vadītāja. No 2007. gada ir padomes priekšsēdētāja vietniece.
 • Baiba Mecauce – veterinārārste, 2017. gadā ievēlēta padomē.
 • Maruta Niedrīte – SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” galvenā grāmatvede. Ievēlēta padomē 2017. gadā.
 • Jānis Tūtāns – AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” strādā kopš 1987. gada. Ir Transporta un saimnieciskās daļas vadītājs.
 1. Revīzijas komitejas funkcijas uz trim gadiem uzdot pildīt padomei bez papildu atlīdzības.

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde

Valda Mālniece

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja, valdes locekle

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi


Pilnvara_balsosanas_uzdevumam.doc
Siguldas_CMAS_atalgojuma_politika_2020.pdf
Balsosanas_uzdevums.doc